Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 25.01.2016.
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама
На основу члана 21. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), Министарство здравља Републике Србије, доноси

ИНТЕРНИ ПЛАН
за спречавање корупције у јавним набавкама

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим планом ближе се уређује предузимање свих потребних мера и радњи како не би дошло до корупције у планирању јавних набавки, у поступку јавне набавке или током извршења уговора о јавној набавци у Министарству здравља Републике Србије.
Интерни план уређује и начин пријављивања корупције у циљу њеног правовременог откривања, отклањања и умањивања штетних последица корупције.
Интерни план се примењује и на набавке добара или услуга или уступање извођења радова, на које се не примењују прописи којима се уређују јавне набaвке.
Интерни план се примењује на набавке добара или услуга или уступање извођења радова као општа мера за спречавање корупције, предвиђена чланом 21. став 1. ЗЈН, која прописује да је наручилац обавезан да предузме све потребне мере како не би дошло до корупције у планирању јавних набавки, у поступку јавне набавке или током извршења уговора о јавној набавци, како би се корупција правовремено открила, како би биле отклоњене или умањене штетне последице.

Основне одредбе

Члан 2.

Примена

Овај план је намењен свим организационим јединицама односно секторима  у Министарству здравља Републике Србије који су, у складу са важећом регулативом, интерним и другим унутрашњим општим актима, укључени у послове планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки, извршење уговора и контролу јавних набавки.  
Све организационе јединице односно сектори дужни су да  поступају у складу са овим планом и то:
 • СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ
 • СЕКТОР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ И ПРОГРАМСКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
 • СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
 • СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
 • СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
 • СЕКТОР ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА, ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ И ПРЕКУРСОРЕ
 • УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ
 • СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА ( Посебно Група за финансијско планирање и припрему буџета и Група за извршење буџета).

Руководиоци организационих јединица односно сектора су даље у обавези да упознају своје запослене са обавезама, правилима, начином поступања прописаним планом.

Члан 3.

Појмови

Интегритет подразумева професионалну честитост, институционалну целовитост и усклађеност, као и начин поступања у складу са моралним вредностима у циљу спречавања и умањења ризика да се јавна овлашћења обављају супротно  сврси због којих су установљена.
Сукоб интереса је однос између представника наручиоца и понуђача који може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке.
Корупција је однос који се заснива злоупотребом положаја или утицаја у пословима јавних набавки, у циљу стицања личне користи или користи за другога.
Пријавилац корупције је лице које пријави корупцију у јавним набавкама.
Интерни акт је акт којим наручилац ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца, а нарочито начин планирања набавки (критеријуме, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеве поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контролу јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци.
Јавном набавком сматра се прибављање добара или услуга или уступање извођења радова, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке и интерним актом.
Набавка која је изузета од примене ЗЈН је набавка предмета набавке, који је такође потребан за обављање делатности Министарства здравља Републике Србије а на коју се не примењују одредбе ЗЈН.
Послови јавних набавки су планирање јавне набавке; спровођење поступка јавне набавке укључујући али не ограничавајући се на учешће у комисији за јавну набавку; израда конкурсне документације; израда аката у поступку јавне набавке; израда уговора о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке; сви други послови који су повезани са поступком јавне набавке.
Лице запослено на пословима јавних набавки је лице које је ангажовано на пословима планирања, спровођења и извршења јавних набавки у радном или ван радног односа у смислу закона којим се уређују радни односи.
Представник наручиоца је руководилац наручиоца, одговoрно лице наручиоца и лице запослено на пословима јавних набавки.
Повезана лица су супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.
Понуђач је лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пружање услуга или извођење радова.
Уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или електронској форми између наручиоца и понуђача у складу са спроведеним поступком јавне набавке, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова.
Служба за контролу је посебна служба која контролише целисходност планирања конкретне јавне набавке са становишта потреба и делатности наручиоца, критеријуме за сачињавање техничке спецификације, начин испитивања тржишта, оправданост критеријума за доделу уговора, извршење уговора, а посебно квалитет испоручених добaра и пружених услуга, односно изведених радова, стање залиха и начин коришћења добара и услуга.


Члан 4.

Веза са другим документима

Интерни план зa спрeчaвaњe кoрупциje у jaвним набавкама је у директној вези са применом Правилника о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца којим се уређује поступање наручиоца у свим фазама јавне набавке (планирање набавки, спровођење поступка, извршење уговора), Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС и 67/13-УС), Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), Закона о заштити узбуњивача (Службени гласник РС”, бр. 128/14).
Закон о Агенцији за борбу против корупције прописује значења појединих израза у смислу тог закона, и то: корупција, функционер, јавна функција, повезано лице, приватни интерес, сукоб интереса, поклон, протоколарни поклон.
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја  омогућава тражиоцу да му буде саопштена, учињена доступном информација од јавног значаја, да му се омогући увид у документ који ту информацију садржи, да добије копију документа који садржи тражену информацију, а која се често односи на јавне набавке.
Закон о заштити узбуњивача, објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 128/14 од 26.11.2014. године, којим се, поред осталог, уређује  узбуњивање, поступак узбуњивања, права узбуњивача, обавезе државних и других органа и организација и правних и физичких лица у вези са узбуњивањем, као и друга питања од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача.

Члан 5.

Циљеви интерног плана

Општи циљ интерног плана је јачање интегритета Министарства здравља Републике Србије и интегритета представника наручиоца, транспарентности и професионалне етике у јавним набавкама.

Посебни циљеви интерног плана су:
1) јачање превенције, утврђивање и умањење ризика од корупције;
2) успостављање механизама који ће спречити и отклонити околности за настанак корупције, неетичких и непрофесионалних поступака;
3) јачање личне одговорности представника наручиоца;
4) повећање транспарентности у раду;
5) промоција и јачање пословне етике;
6) успостављање ефикасног система интерне контроле;
7) јачање поверења јавности у институцију;
8) јачање професионалности;
9) спречавање и отклањање сукоба интереса.

Интерни план има за циљ да наручилац препозна ризике за настанак и развој корупције и других нерегуларности у јавним набавкама, да те ризике отклони и умањи предузимањем потребних превентивних мера (доношење процедура, поступање у складу са њима). Уколико су ризици препознати наручилац је у могућности да предузме адекватне мере како би се ризици отклонили

Јачање интегритета институције доводи до смањења ризика да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена, односно смањује ризик да се послови јавних набавки обављају супротно прописима и процедурама, што доприноси побољшању квалитета рада, а тиме и повећању поверења јавности у рад министарства.

Циљ Интерног плана је да сви запослени у минитарству у различитим фазама почев од сагледавања потреба за добрима, услугама и радовима, утврђивања врсте и количине предмета набавке, процеса планирања, спровођења набавке, извршење набавке као и праћење реализације, препозна ризике за настанак и развој корупције и других нерегуларности у јавним набавкама, да те ризике отклони и умањи предузимањем потребних превентивних мера (доношење процедура, поступање у складу са њима).

Интерни план и план интегритета

Члан 6.

Наручилац Министарство здравља Републике Србије доноси и спроводи План интегритета у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције и Смерницама за његову израду, користећи доношење интерног плана као потпору примени Плана интегритета.

Интерни акт

Члан 7.

Послови јавних набавки у  Министарству здравља Републике Србије спроводе
се у складу са донетим ПРАВИЛНИКОМ О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  у коме су јасно и прецизно уређени и усклађени сви послови јавних набавки, а нарочито послови планирања, спровођења поступка и праћења извршења уговора о јавним набавкама.
Све организационе јединице односно сектори у Министарству здравља учествују у процесу јавне набавке што смањује ризик за појаву нерегуларности у свакој од фаза процеса јавне набавке.

Тако је интерним актом, прописан начин планирања набавки, утврђени су критеријуми за планирање набавке како би се утврдила оправданост сваке појединачне набавке (да ли је предмет набавке у функцији обављања делатности; да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета набавке одговарају стварним потребама наручиоца;  како је утврђена процењена вредност јавне набавке).
Такође, предвиђен је начин именовања чланова комисије за јавну набавку, забрањено је да се у комисију именују лица која могу бити у сукобу интереса за предмет јавне набавке, прописана је обавеза да чланови комисије након именовања потпишу изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса.
Поред осталог, предвиђен је и начин праћења извршења уговора о јавним набавкама, поступање у случају рекламација у вези са извршењем уговора, као и правила поступка реализације уговорених средстава финансијског обезбеђења.

Посебна служба за контролу

Члан 8.

Министарства здравља Републике Србије спроводи контролу јавних набавки у складу са чланом 22. ЗЈН и донетим ПРАВИЛНИКОМ О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
Министарство здравља има и Групу за интерну ревизију која контролише целисходност планирања конкретне јавне набавке са становишта потреба и делатности наручиоца, критеријуме за сачињавање техничке спецификације, начин испитивања тржишта, оправданост критеријума за доделу уговора, извршење уговора, а посебно квалитет испоручених добaра и пружених услуга, односно изведених радова, стање залиха и начин коришћења добара и услуга. Поред наведних послова, ова служба предузима и друге радње и мере у циљу утврђивања чињеничног стања у вези са појединим поступком јавне набавке, односно уговором о јавној набавци.
О спроведеној контроли служба подноси извештај са препорукама руководиоцу наручиоца.
Један од циљева интерне ревизије је да се евентуалне, постојеће слабости отклоне, да се побољшају процеси управљања, као и да се управља ризицима.

Спровођење интерног плана

Члан 9.

За спровођење интерног плана одређен је  извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки упозорава  одговрно лице  на одступања од планираних активности и правовремено указује на потребу ажурирања интерног плана.


Члан 10.

Фазе спровођења интерног плана:
1) преглед, процена и оцена постојећег стања;
2) план мера за побољшање интегритета и смањивање ризика;
3) спровођење донетих мера и поступање у складу са интерним планом;
4) ажурирање интерног плана.
1. преглед, процена и оцена постојећег стања; У министарству здравља није формирана посебна служба за контролу,  Интерни акт о ближем уређивању поступка јавне набавке је донет у законском року, са истим су упознате све организационе јединице на које се односи,  успостављена је интерна ревизија...).
2. како би се донети план мера за побољшање и смањивање ризика, односно како би план мера обухватио заиста мере које је потребно предузети како би се извршиле прописане обавезе потребна је координација свих организационих јединица али и формирање службе за контролу за чије формирање је потребно испунити услове (планирање у кадровском  плану,  усвојена систематизација),
3. Трећа фаза представља спровођење донетих мера, утврђивање приоритета односно редоследа спровођења мера, носилаца задатака, рокова и потребних ресурса односно поступање у складу са интерним планом и другим актима

Пријављивање корупције и других нерегуларности

Члан 11.

Лице запослено на пословима јавних набавки или било које друго лице ангажовано код наручиоца, као и свако друго заинтересовано лице које има податке о постојању корупције у јавним набавкама у Министарству здравља Републике Србије, има обавезу да пријави случај корупције за који је сазнало Управи за јавне набавке, Агенцији за борбу против корупције и надлежном тужилаштву.
Подаци о постојању корупције и других нерегуларности достављају се  извршиоцу на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки.
Приликом пријављивања постојања корупције и других нерегуларности, лице из става 1. овог члана доставља и доказе, уколико исте поседује.
Забрањена је злоупотреба пријављивања у виду достављања информација за које се зна или морало знати да нису истините.

Члан 12.

Извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки је обавезан да поступи по примљеној пријави и да у оквиру својих овлашћења предузме мере ради отклањања утврђених неправилности у вези са пријавом, као и да предузме неопходне мере ради отклањања или умањења штетних последица корупције.
Обавеза поступања се односи и на анонимне пријаве.
По пријави се поступа без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема пријаве.
Уколико се пријава односи на корупцију од стране извршиоца на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки или руководиоца наручиоца, пријава се доставља руководиоцу непосредно надређеног органа, Управи за јавне набавке, Агенцији за борбу против корупције и надлежном тужилаштву.

Заштита пријавиоца корупције и других нерегуларности

Члан 13.

Лице запослено на пословима јавних набавки или било које друго лице ангажовано код наручиоца, које је поступајући савесно и у доброј вери пријавило корупцију у јавним набавкама, не може добити отказ уговора о раду или другог уговора о радном ангажовању, односно не може бити премештено на друго радно место, а извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки је дужан да пружи заштиту том лицу.
Извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки дужан је да штити податке о личности пријавиоца корупције, односно податке на основу којих се може открити идентитет пријавиоца корупције.
Извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки дужан је да приликом пријема пријаве, обавести пријавиоца корупције да његов идентитет може бити откривен надлежном органу, ако без откривања идентитета не би било могуће поступање тог органа.
Ако је у току поступка неопходно да се открије идентитет пријавиоца корупције извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки дужан је да о томе, пре откривања идентитета, обавести пријавиоца.
Подаци о личности пријавиоца корупције не смеју се саопштити лицу на које се указује у пријави, ако посебним законом није другачије прописано.
Заштита лица које је пријавило корупцију односи се на заштиту од било које штетне радње коју би према њему могли да предузму други запослени, руководиоци, пословни сарадници или било које друго лице. Наручилац неће према пријавиоцу корупције предузети ниједну радњу због тога, а нарочито, да то неће бити узето у разматрање као разлог за отказ уговора о раду, уговора о делу или било којег другог облика радног ангажовања и да запосленог неће, противно његовој вољи, преместити на друго радно место, уколико је пријавилац корупције поступао савесно и у доброј вери.
Под „савесношћу“ треба овде подразумевати поступање у складу са обавезама из Закона и овог плана и пријављивање свих података који су лицу познати, а који су од значаја да се разуме да ли је дошло до корупције или не, ко је у њу био укључен.
Под „добром вером“ треба овде подразумевати поступање код којег је пријавилац корупције, имајући у виду његова знања и способности, с разлогом уверен да је дошло до неког облика корупције.

Члан 14.

Лице запослено на пословима јавних набавки дужно је да одбије извршење налога овлашћеног лица ако је упутство и налог супротан прописима. О томе обавештава извршиоца на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки
Лице запослено на пословима јавних набавки је у обавези да обавести о другим неправилностима у вези са јавним набавкама руководиоца у чијем делокругу послова и одговорности су послови јавних набавки и извршиоца на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки
Извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки  је обавезан/а да поступи по примљеној пријави и предузме мере у складу са овлашћењима и прописима.
Чланом 21. став 3. ЗЈН прописано је да су руководилац и одговорно лице наручиоца у обавези да запосленима на пословима јавних набавки све налоге и упутства дају писаним путем, односно путем електронске поште. Ставом 4. је даље прописано да је лице запослено на пословима јавних набавки дужно да одбије извршење налога овлашћеног лица ако је упутство и налог супротан прописима.
На овај начин се омогућава да се правовремено реагује на различите нерегуларности у вези са јавним набавкама у оквиру самог наручиоца (нпр. непосредни руководилац по пријави наложи отклањање неправилности; или да организациона јединица надлежна за спровођење интерног плана прегледа документацију која се односи на предметну јавну набавку, да затражи изјашњење лица у вези са предметном јавном набавком...).

Заштита интегритета поступка

Члан 15.

У циљу заштите интегритета поступка забрањено је да лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице наступи као понуђач или као подизвођач понуђача, нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде.

Забрана радног ангажовања код добављача

Члан 16.

У циљу утврђивања забране радног ангажовања из члана 25. ЗЈН, наручилац води евиденцију о свим понуђачима са којима је у току једне године имао јавне набавке које прелазе 5% укупне вредности јавних набавки у том периоду.
Извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки има обавезу да Агенцији за борбу против корупције и надлежном јавном тужилаштву достави податке, уколико су му/им познати, о поступању супротно забрани из члана 25. ЗЈН.

Сарадња са грађанским надзорником

Члан 17.

Извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки контролише и предлаже мере за обезбеђивање пуне сарадње Министарства здравља са грађанским надзорником.

У оквиру тога, посебно:
 • проверава да ли је правовремено обавештена Управа за јавне набавке о потреби да се именује грађански надзорник;
 • проверава да ли је грађански надзорник обавештен о радњама које ће се предузети у поступку, како би могао да предузме надгледање и да ли му је по писменим захтевима достављена документација и комуникација Министарства здравља,  са заинтересованим лицима и понуђачима;
 • обавештава именованог грађанског надзорника о својој улози по интерном плану, и одређује контакт особу којој се грађански надзорник може обратити у случају потребе да се неко питање реши, током целог поступка јавне набавке.

Спречавање сукоба интереса

Члан 18.

Представници наручиоца имају обавезу да у року од 15 дана од дана почетка примене интерног плана или почетка рада код Министарства здравља Републике Србије, доставе Извршиоцу на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки, податке о повезаности са привредним субјектима у чијем управљању учествују, или поседују више од 1% удела или акција, као и о привредним субјектима са којима су пословно повезана, код којих су запослена или радно ангажована.
Извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки, води евиденцију о привредним субјектима из става 1. овог члана.
У случају промене података представници наручиоца имају обавезу да у року од 15 дана од дана настанка промене обавесте Извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки, односно да то учине и раније уколико се промена података односи на привредни субјект који је понуђач у некој јавној набавци Министарства здравља.
Комисија за јавну набавку при стручној оцени понуда проверава код Извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки да ли постоји повезаност понуђача са представником наручиоца због забране закључења уговора у случају постојања сукоба интереса.

Комуникација

Члан 19.

Извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки у контроли спровођења поступака јавних набавки и обављању послова јавних набавки, проверава да ли се комуникација у поступку јавне набавке води писаним путем у складу са чл. 20-21. ЗЈН.

Чланом 20. ЗЈН предвиђено је да се комуникација у поступку јавне набавке (од тренутка покретања поступка до потписивања уговора), али и у вези са обављањем других послова јавних набавки (обухвата и планирање и извршење уговора) одвија у писаној форми, односно путем поште, електронске поште или факсом. При томе, комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. То омогућава шире коришћење електронске поште (као и факса), уз обезбеђивање потврде пријема, како би постојао доказ да је извршено достављање (нпр. потврда да је примљено питање постављено од стране заинтересованог лица у вези са разјашњењем конкурсне документације, или потврда пријема одлуке о додели уговора од стране понуђача). На тај начин скраћује се време потребно за достављање докумената у поступку јавне набавке, а што је у складу са начелом ефикасности и економичности поступка јавне набавке.

Сарадња са другим органима

Члан 20.

У случају сазнања да је извршено кривично дело  Извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки за спровођење интерног плана Наручиоца], без одлагања обавештава надлежно тужилаштво.
У случају да постоји повреда прописа које надзиру други органи Министарство здравља Републике Србије о томе обавештава надлежни орган у прописаном или примереном року.
Уколико надлежни орган захтева одређену документацију у вези са јавним набавкама (нпр. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки захтева документацију у вези са заштитом права или вођењем прекршајног поступка, или Управа за јавне набавке захтева документацију у вези са вршењем надзора), неопходно је исту доставити у прописаном или примереном року.

Поступање у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја

Члан 21.

Извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки сарађује са лицем овлашћеним за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у области јавних набавки, како би се тражиоцу благовремено доставиле тражене информације и документа.

Објављивање информација о јавним набавкама наручиоца у медијима

Члан 22.

Извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки прати информације и податке који се објављују у медијима у вези са јавним набавкама министарства здравља, и предузима одговарајуће мере у циљу утврђивања истинитости података.

Професионализам и пословна етика

Члан 23.

Извршилац на радном месту за спровођење интерног плана и контролу јавних набавки омогућава промоцију и јачање интегритета и етике унутар наручиоца подизањем свести представника наручиоца.

Приликом израде плана и програма интерних и екстерних обука уводе се и обуке на тему едукације о етици и интегритету.

Завршна одредба

Члан 24.

Овај план ступа на снагу у року од осам дана од дана доношења.

Прилог: Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама