Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 21.10.2014.
Сектор за организацију здравствене службе
У Сектору за организацију здравствене службе обављају се послови који обухватају: очување и унапређење здравља грађана и праћење здравствених потреба становништва, организацију здравствене службе, спречавање, сузбијање и рано откривање болести; правовремену дијагностику, благовремено лечење, рехабилитацију оболелих и повређених;  праћење и проучавање стања у здравственој служби у погледу врсте и територијалне распоређености здравствених установа и приватне праксе, кадровске обезбеђености, обима и садржаја рада, опремљености, као и праћење: здравствених технологија, квалитета здравствене заштите, спровођења националних програма и стратегија, заштите права пацијената; израду нацрта закона и других прописа из области здравствене делатности; организовања и деловања здравствене службе у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама, као и за случај рата; спровођење Закона о Црвеном крсту; успостављање приоритета, планирање и доношење посебних програма за спровођење здравствене заштите; послове из области менталног здравља; припрему предлога за именовање органа управљања у здравственим установама чији је оснивач Република; надзор над законитошћу рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у складу са законом; надзор над законитошћу рада и над законитошћу аката комора здравствених радника у складу са законом; послове везане за здравствену информатику и обезбеђивање услова за развој здравственог информационог система у Републици Србији; послове везане за развој људских ресурса и стручно усавршавање у здравству, као и друге послове из делокруга Сектора.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

У Одељењу за здравствену заштиту обављају се послови који обухватају: израду нацрта закона, других прописа и аката из делокруга Одељења;  правна обрада мишљења o примени одредаба прописа из области здравствене делатности; спровођење поступка статусних промена здравствених установа, давање сагласности на статуте здравствених установа према којима оснивачка права врши Република и мишљења на одређене одредбе статута здравствених установа према којима оснивачка права врши аутономна покрајина, град и општина; правна обрада мишљења о поступку располагања непокретностима које користе здравствене установе у државној својини; праћење, планирање и унапређење рада примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите; унапређење квалитета примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите; стручну обраду питања која се односе на обим и садржај рада, кадрове, израда номенклатуре здравствених услуга на нивоу примарне здравствене заштите; праћење и анализа система примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите у земљама у окружењу и Европској Унији; праћење и анализа система болничке здравствене заштите у земљама у окружењу и Европској Унији; израда програма и пројеката здравствене заштите у ванредним приликама у сарадњи са надлежним органима; надзор над законитошћу рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у складу са законом; сачињавање стручних основа за образовање листи чекања; послове здравствене информатике; сарадња са факултетима здравствене струке, Републичким заводом за здравствено осигурање, као и друге послове из делокруга Одељења.


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

У Одељењу за здравствене технологије и развој људских ресурса обављају се послови који обухватају: праћење постојеће и утврђивање потреба за увођењем нових здравствених технологија потребних за пружање здравствене заштите засноване на доказима о квалитету, безбедности и ефикасности метода и поступака здравствене заштите за примарни ниво здравствене заштите, израду плана развоја кадрова у здравству; именовање органа управљања у здравственим установама чији је оснивач Република; спровођење поступка одобравања специјализација и ужих специјализација; образовање и праћење рада стручних тела и комисија; стручно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника, надзор над законитошћу рада и над законитошћу аката комора здравствених радника у складу са законом; спровођење поступка за добијање назива примаријус и организовање службених путовања запослених у иностранство, као и друге послове из делокруга Одељења.