Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 16.04.2009.

ТРАДИЦИОНАЛНА (КОМПЛЕМЕНТАРНА И АЛТЕРНАТИВНА) МЕДИЦИНА

                                                                                                                                                                                                                                     
 ПочетнаУ развијеним земљамаРазвојни пут Систематизација метода
Преглед метода у Србији
КВАНТНА МЕДИЦИНАКвантна медицина је термин који је ушао у општу употребу каду су квантни физичари препознали радикално нов приступ проблему материјалног обликовања живих система и њихове разноликости диференцијалних стабилности у времену и простору (У Бриселу је 1989 г. Микроталасна резонантна терапија- МРТ, као репрезент квантне медицине- проглашена перспективном медицином трећег миленијума). Вајскопф је први скренуо пажњу да једино принципи квантне механике (принципи идентитета и непрекидности и постојање карактеристичних фреквенција везаних за њих), омогућавају појединачну стабилност света на три степена самоорганизације материје: нуклеарном, атомском и молекуларном. Међутим природа, осим прва три, познаје барем још један ниво коме припадају жива бића који се одликују својом појединачном, диференцијалном стабилношћу. Нови трендови природних наука медицину и биологију преводе из емпиријских у фундаменталне науке. Микроскопске димензије не представљају главни услов у примени квантне механике. Квантна физика разматра квантну теорију као основну теорију савремене физике и квантну механику микрочестица. Квантна механика преко дуалне природе честица (таласна и корпускуларна) у потпуности описује стање система микрочестица, уз разумевање и многих принципа у макроуниверзуму (принцип неодређености-Хајзенбергов принцип и "начело неизвесности"). Свет се не дели на различите скупове објеката, него на различите скупове веза. Квантна механика даје објашњење за многе појаве, као што су стабилност атома, топлотни капацитет тела, природа многобројних хемијских сила, феромагнетизам... Квантна електродинамика проучава примену квантне механике на електромагнетна и таласна поља електрона, присуство макроскопских ефеката тј. суперфлуидности, суперпроводљивости и Josephson -ов ефекат. Неопходан услов за примену квантне механике је постојање целовитог потенцијала самоодржања у систему, који одређују постојање објеката у датим нивоима квантних скала. Дакле, неопходан услов формирања целовитог макроскопског квантномеханичког ентитета је постојање ефикасних и далекосежних активних сила у ограниченом фреквентном опсегу, које би створиле кохерентна, мултимодална поља ласерског типа у сваком живом објекту. Квантна физика омогућава научно разумевање многих дијагностичко-терапеутских метода традиционалне медицине (акупунктуре и њене класично јонске и квантно солитонске природе, хомеопатије- различите хомеопатске потенције имају различита времена попречне релаксације протона што се може пратити преко измене НМР спектра и ласерском спектроскопијом; лечење путем светлости и боја уз праћење фотоекситонских и биофотонских ефеката који се преко ових терапија остварују). Апаратурне методе квантне медицине користе нискоенергетску безбедну електромагнетну радијацију, која има повољне ефекте на интраћелијске и интерћелијске процесе, преко магнетне природе нуклеуса, микротубуларног система и gap junction channels-(GJ)- nexus (веза), или ”пукотинастих спојних канала”- ПСК, као и преко класичних и квантних неуронских структура. На основу дугогодишњих студија формирана је листа најефективнијих облика електромагнетне радијације која представља предмет интересовања квантне медицине: магнетно поље, ласерска (пулсирајућа нискоинтензитетна инфрацрвена ласерска радијација), широкоспектрална инфрацрвена радијација, електромагнетно зрачење екстремно високе фреквенце (EHF – extremely high frequency) и ултра ниске фреквенције (ULF ultra-low frequency  ELF), црвено светло, зелено светло.

Све дијагностичко терапеутске методе из домена квантне медицине могу се практично поделити на неколико група:
  1. Микроталасна резонантна терапија- МРТ (методолошки приступ развијан од шездесетих година XX века у бившем СССР уз статистичко праћење више од 600 000 пацијената у више од 1500 МРТ кабинета. МРТ се огледа у примени атермичких екстремно високо фреквентних осцилација ранга 52-78 GHz, снаге сигнала од 10-21 W/Hz cm2 преко акупунктурних тачака;
  2. методе које се заснивају на мерењу електропроводљивости акупунктурних тачака по др Voll-у (ЕАВ) и остваривања резонантног одговора преко рефлексно сегментних зона: биорезонантни (БРТ), вегетативно резонантни тест (ВРТ), са коришћењем широког дијапазона емитованих фреквенција, од ултраниских до МHz, уз електронски медикаментозни селектор који садржи више хиљада електронских копија хомеопатских препарата, нозода, органо препарата који се користе за дијагностику и терапију. У дијагностичком поступку терапеут може да користи ВРТ, БРТ или ЕАВ тест за топијску, синдромну, нозолошку и локалну дијагностику. Фреквентни опсег БРТ је у дијапазону од 10-500000 Hz, а различити апарати се разликују само у фреквентној модулацији.
  3. Биорезонантни-biofeedback системи: истраживања W. R. Аdeu-а и сарадника су показала да је организам спреман да резонује са електромагнетним осцилацијама екстремно ниске амплитуде и фреквенцијског опсега, што је познато као као Адеy-ев прозор. Ова апаратура користи безбедан фреквенцијски опсег од 10 Hz до 150 КHz у којем су, искуствима и научним радовима, доказани терапијски ефекти.
Већина ових система је разрађивано у бившем СССР и Немачкој.

Асоцијације квантне медицине налазе се у земљама бившег СССР, Израелу, Сједињеним Америчким Државама, Аргентини, Бугарској, Кини, Чешкој, Еквадору, Француској, Немачкој, Индији, Италији, Кореји, Либану, Македонији, Португалији, Румунији, Словачкој, Сирији, Турској.

У Србији је формиран Актив Квантне медицине Секције за акупунктуру Српског лекарског друштва (СЛД) и Удружење за промоцију и развој квантне медицине"Quanttes ", које је члан Међународне асоцијације квантне медицине са седиштем у Москви.