Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 21.12.2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ


за давање сагласности Министарства здравља на одобрене специјализације


А


             Чланом 131. ставом 1. и чланом 184. ставом 5., 6. и 7. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др.закон, 93/14, 96/15,  106/15, 105/17-др.закон и 113/17)  прописано је да директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа здравствену установу и одговоран је за законитост рада здравствене установе, па сходно томе и доноси одлуку о одобрењу специјализације, по предходно спроведеној процедури изборног поступка, а у складу са Планом стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника за 2019. годину.

 

I Специјализације

 

Здравствене установе из Плана мреже су у обавези да доставе:

 

             1. Захтев мора бити насловљен појединачно за сваког кандидата коме је одобрена специјализација.

Уз захтев се, поред горе наведеног прилаже:

 • одлука директора о одобрењу специјализације;
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету;
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопија пријаве/одјаве М образац;
 • потврда да је кандидат у сталном радном односу у здравственој установи;
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена;
 • мишљење надлежног института/завода за јавно здравље о потреби упућивања кандидата на специјализацију, за сваку специјализацију посебно, у складу са стандардима утврђеним Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе ("Службени гласник РС", бр. 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12 - др. пропис, 119/12 - др. пропис, 22/13, 16/18).

Специјализације ће се одобравати из области, односно делатности здравствене установе која је предвиђена Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др.закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17-др.закон и 113/17), Уредбом о плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС“ бр. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12, 8/14, 92/15, 111/17, 114/17 - исправка, 13/18, 15/18 - исправкa), Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Службени гласник РС”, бр. 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12 - др. пропис, 119/12 - др. пропис, 22/13, 16/18), као и Статутом здравствене установе.
         Напомињемо да се нови захтеви подносе са комплетном документацијом и за кандидате који нису добили сагласност овог министарства у пре
тходним роковима, а установе остају при истим потребама и кандидатима.  

          Кандидат који је незадовољан одлуком директора здравствене установе, у  обавези је да достави министарству копију документа из кога се види да је поступио у складу са поуком о правном леку, која је наведена у одлуци директора здравствене установе, односно потврду да је покренуо спор пред надлежним судом.

У том случају ово министарство неће разматрати  захтеве здравствене установе, који су спорни,  до њиховог коначног решења.
           Такође, уколико се уз захтев  за сагласност на одобрене специјализације достављају копије докумената, иста морају бити оверена у општини, суду или код јавог бележника (нотара) (осим пријаве/одјаве М образац).

 

Б

 

           За добијање сагласности од стране Министарства здравља, на одобрене  специјализације у  приватној здравственој установи, (приватна пракса), као и за запослене у приватној здравственој установи, потребно је да:

             1. приватна здравствена установа, односно приватна пракса достави оверену фотокопију решења АПР-а или решења Трговинског суда;
             2. оверена фотокопија решења здравствене инспекције о испуњености услова за обављање здравствене делатности, односно одређених послова здравствене делатности.

 

I  Специјализације

 

             Захтев мора бити насловљен појединачно за сваког кандидата коме је одобрена специјализација, израђен на меморандуму приватне здравствене установe.

      Уз захтев се, поред горе наведеног прилаже:

 • одлука о одобрењу специјализације од стране директора приватне здравствене установе, односно оснивача приватне праксе, са детаљним образложењем за сваку специјализацију понаособ, израђена на меморандуму приватне здравствене установе, односно оснивача приватне праксе;
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету; 
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • фотокопија пријаве/одјаве (М образац);
 • потврда да је кандидат у сталном радном односу у приватној здравственој установи, односно приватној пракси, израђена на меморандуму приватне здравствене установе;
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена (промена презимена).

 Специјализације ће се одобравати из области, односно делатности за коју је здравствена установа, (приватна пракса) регистрована код надлежног органа.
         Уколико се уз захтев за сагласност на одобрене специјализације, достављају фотокопије докумената, иста морају бити оверена у општини, суду или код јавог бележника (нотара) (осим пријаве/одјаве М образац).

 Посебно напомињемо да се подносе нови захтеви са комплетном документацијом и за кандидате који нису добили сагласност министарства у прошлим роковима, ако установе остају при истим потребама и кандидатима. 

 

В

 

За области дефицитарних грана медицине, Министарство може за незапосленог здравственог радника са високим образовањем који је завршио приправнички стаж и положио стручни испит да одобри специјализацију.

 

I Специјализације

 

За добијање сагласности од стране Министарства здравља, за незапосленог здравственог радника са високим образовањем који је завршио приправнички стаж и положио стручни испитза области дефицитарних грана медицине и дефицитарне гране стоматологије, потребно је да:

 

Захтев садржи:

 

-          име и презиме кандидата;

-          потпуну адресу кандидата:

-          број контакт телефона кандидата;

-          потпис кандидата;

-          искључиво једну од специјализација које су наведене у Одлуци о областима медицине и стоматологије које су дефицитарне у Републици Србији за 2019. годину, која се налазе на интернет страници Министарства здравља и чини саставни део овог Јавног позива.

 

        Уз захтев се прилаже:

 • оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету;
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту;
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног имена;
 • потврда Националне службе за запошљавање, као доказ да није у радном односу.

       Такође, уколико се уз захтев  за сагласност на специјализације достављају копије докумената, иста морају бити оверене у општини, суду или код јавог бележника (нотара).

 

 

 

РОК ЗА ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ПРЕДАЈЕ ДО 15. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

 

 

НА АДРЕСУ:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

 НЕМАЊИНА 22-26 БЕОГРАД

 

        Неблаговремени и непотпуни захтеви неће бити разматрани приликом давања сагласности на специјализације. 

 

НАПОМЕНА

 

Законом о изменама и допунама Закона о здравственој заштити који је објављен у  „Службеном гласнику РС”, број 106/15 од 21. децембра 2015. године, а  који је ступио на снагу 29. децембра 2015. године,  члан 185.  став 2. се брише и тиме даје могућност страном држављанину који је завршио факултет здравствене струке, а не обавља здравствену делатност као професију у Републици Србији, да се директно обрати неком од универзитета у Републици Србији, без предходне сагласности Министарства здравља Републике Србије, за упис специјализације односно уже специјализациј,  како је то до сада била обавеза прописана Законом.

Овим изменама је дата могућност да се страни држављанин  без тражења сагласности Министарства здравља упише директно на неки од факултета здравствене струке у Републици Србији.

Стога страни држављанин не треба да се обраћа Министарству здравља Републике Србије ради добијања  сагласности на одлуку о одобреној  специјализацији односно ужој специјализацији,  већ се директно обраћа, са захтевом за упис на специјализацију односно ужу специјализацију,  неком од факултета здравствене струке у Републици Србији

 

 

Јавни позив (.PDF)

Одлука (.PDF)