Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 20.07.2018.
Правилници 2018

Правилник о смерницама добре праксе у д

 

 

истрибуцији медицинских средстава (Сл. гласник РС бр. 94/18)

 

Правилник о изменама и допунама правилника о садржају захтева и документације, као и начину добија ња дозволе за стављање лека у промет (сл. гласник рс бр. 94/18)

 

Правилник о допуни правилника о садржају дозволе за стављање лека у промет (Сл. гласник рс бр. 94/18)

 


 

 

 

 

Правилник о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова (сл. гласник рс бр. 74/18 , 87/18 )

 

Правилник о клиничком испитивању медицинског средства

(сл. гласник рс бр. 91/18)

Клиничка испитивања

Прилог 1а

Прилог 1б

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4

Прилог 5

Прилог 6

Прилог 7

Прилог 8

Прилог 9

Прилог 10

Прилог 11

Прилог 12

Прилог  13

 

Правилник о обавезама произвођача које се примењују на

увознике, велепродаје и друга лица ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018)

Обавезе и одговори

 

Правилник о промету на велико медицинских средстава ("Sl. glasnik RS", br. 84/2018) 

Промет на велико

Прилог 1

 

Правилник о регистрацији медицинског средства 

Превилник регистрација

Обраѕац 1

 

 

 

П Р А В И Л Н И К

О ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ ЛЕКАРСКОГ РЕЦЕПТА,

НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И ПРОПИСИВАЊА ЛЕКОВА

objavljeno u sluzbenom glasniku RS broj 74/18

 

Правилник рецепт

Образац 1

Образац 2 

Образац 3

Образац 4

Прилог 1

Прилог 2

 

 

Правилнико изменама и допунама правилника о садржајузахтева и документације, као и начину добијања дозволе за стављање лека у промет

 (,,Службени гласник РСˮ, бр.  30/10, 107/12, 105/17 - др. закон и 113/17 - др. закон )

 

Правилник о утврђивању списка психоактивних контролисаних супстанци (Сл. гласник РС бр. 49/18)

 

Правилник о увозу медицинских средстава која нису регистрована (Службени гласник РС број 39/18)

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

 

Правилник о основним захтевима за медицинска средства (Службени гласник РС број 65/18)

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

   

Правилник о регистрима које води привредна комора србије  (Службени гласник РС број 65/18)

  

Правилник о промету на мало медицинских средстава у специјализованим продавницама (службени гласник рс број 65/18)

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

 

Правилник о утврђивању статуса производа (службени гласник рс број 65/18)

Прилог 1

 

 Правилник

о изменама и допунама правилника о садржају захтева, односно документације за одобрење клиничког испитивања лека и медицинског средства, као и начину спровођења клиничког испитивања лека и медицинског средства

 
Са подацима од: 20.07.2018.
Tabela resenja po Pravilniku 3-17

У складу са Прaвилником o услoвимa зa oбaвљaњe дeзинфeкциje, дeзинсeкциje и дeрaтизaциje („Сл. глaсник РС“ бр. 3/17) за подношење захтева за утврђивaњe прoписaних услoвa зa спровођење пoслoвa дeзинфeкциje, дeзинсeкциje и дeрaтизaциje, кoje трeбa дa испуњaвajу здрaвствeнe устaнoвe, прaвнa лицa и прeдузeтници, потребна је следеће документација:

 

            - Оверена фотокопија Решења о упису у Регистар привредних субјеката АПР (Агенција за привредне регистре);

 

            - Доказ да зa oбaвљaњe пoслoвa дeзинфeкциje, дeзинсeкциje и дeрaтизaциje здрaвствeнe устaнoвe, другa прaвнa лицa и прeдузeтници имaју слeдeћe кaдрoвe:

1) нajмaњe jeднoг дoктoрa мeдицинe спeциjaлисту eпидeмиoлoгиje или дoктoрa мeдицинe спeциjaлисту хигиjeнe (оверена фотокопија дипломе; уговор о раду на неодређено време; попуњен и оверен образац М-потврда о пријави на обавезно социјално осигурање);

2) нajмaњe jeднoг струкoвнoг сaнитaрнo-eкoлoшкoг инжeњeрa или вишeг сaнитaрнoг тeхничaрa (оверена фотокопија дипломе; уговор о раду на неодређено време; попуњен и оверен образац М-потврда о пријави на обавезно социјално осигурање) и

3) нajмaњe jeднoг сaнитaрнo-eкoлoшкoг тeхничaрa (оверена фотокопија дипломе; уговор о раду на неодређено време; попуњен и оверен образац М-потврда о пријави на обавезно социјално осигурање);

            - Списак опреме за дезинфекцију;

            - Списак опреме за дезинсекцију;

            - Списак опреме за дератизацију;

- Превозно средство (очитана саобраћајна дозвола), обележено наменско са одвојеним простором за превоз биоцидних производа и опреме;

- Списак заштитних средстава;

- Списак (врсте и количине) средтава за ДДД;

- Скица објекта са распоредом прописаних просторија;

- Доказ о уплати републичке административне таксе по тарифном броју 178. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003 ... 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018) од 18.860,00 динара,

 

Приmaлaц

Буџeт Рeпубликe Србиje

Сврхa плaћaњa

РAT

Брoj жирo рaчунa

840 - 742221843 - 57

Moдeл

97

Пoзив нa брoj

50 - 016

Изнoс

= 18.860 динaрa

 

- Записник надлежног санитарног инспектора о потврђујућем инспекцијском надзору о испуњавању зaкoнитoсти и бeзбeднoсти пoступaњa или пoслoвaњa.

 

Захтев се подноси на:

Министарство здравља Републике Србије
Сектор за инспекцијске послове
Одељење за санитарну инспекцију
11000 Београд

                                                    Немањина 22-26

У наставку је табела решења донетих у складу са наведеним Правилником:

Р. бр.

Правно лице/предузетник/ЗУ

Решење за вршење послова ДДД

 

1

Правно лице  „EKO-DEZ“ Привредно друштво за превентивно санитарну заштиту д.о.о. Београд, Ул. Вукасовићева бр. 55/9, 11000 Београд, у пословним просторијама на адреси ул. Живка Стевановића бр.72 у Барајеву

Број: 512-01-13/2017-10

Датум: 06.02.2017.године

2

Правно лице  „Racom 92“ д.о.о. Предузеће за превентивну санитарну заштиту, унутрашњу и спољну трговину, туризам и услуге, Ул. Пилота Михаила Петровића бр.79а, 11000 Београд-Раковица

Број: 512-01-17/2017-10

Датум: 20.02.2017.године

3

Правно лице „Sani Eco Vita“ д.о.о. Друштво за еколошку и санитарну заштиту, Ул. Пилота Михаила Петровића бр.79а, 11000 Београд-Раковица- измена седишта

Број: 512-01-18/2017-10

Датум: 24.02.2017.године

Престаје да важи, издато ново решење

4

Предузетник Ivan Jojić PR, Radnja za čišćenje objekata Eko Div, ул. Бранка Миљковића бр.29, 18000 Ниш - Медиана

Број: 512-01-34/2017-10

Датум: 20.03.2017.године

5

Привредно друштво Д.о.о. „EKO Dezinfekcija-Dezinsekcija-Deratizacija“, из Ћуприје, ул. Бошка Стојановића бр.6, у пословним просторијама на адреси у Кончареву, ул. Танаска Рајића бр.7

Број: 512-01-47/2017-10

Датум: 31.05.2017.године

6

Привредни субјект „EKO-SAN“ Предузеће за еколошку санитацију, заштиту и транспорт д.о.о., Ул. Батајнички друм 13. део бр.7, 11080 Београд - Земун, у пословним просторијама на истој адреси

Број: 512-01-47/2017-10

Датум: 31.05.2017.године

7

Миливоје Бојић предузетник, Одржавање објеката БИО-ДЕЗ Болеч, ул.Јанка Гагића бр.34, 11307 Болеч, Београд-Гроцка

Број: 512-01-74/2017-10

Датум: 16.06.2017.године

8

Правно лице DОО Dеlcо zа dеrаtizаciјu dеzinsеkciјu i оdržаvаnjе higiјеnе оbјеkаtа, ул. Радничка бр.16, 21000 Нови Сад

Број: 530-01-199/2017-10

Датум: 26.06.2017.године

9

Светлана Матић предузетник, СЗР „Санитација МС“ Нови Сад, ул.Зетска бр.33, 21000 Нови Сад

Број: 530-01-243/2017-10

Датум: 06.07.2017.године

10

Душко Милић ПР чишћење објеката „Ciklon NS“ Нови Сад, ул. Вука Мандушића бр.6, 21000 Нови Сад

Број: 530-01-277/2017-10

Датум: 14.07.2017.године

 

11

Привредно друштво за санитарно еколошку заштиту, дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „De Mus“ д.о.о., Београд (Сурчин), ул. Галовачка бр.12, 11271 Сурчин

Број: 512-01-89/2017-10

Датум: 05.09.2017.године

12

Привредно друштво „SINTRA DDD export-import“ д.о.о., Ваљево, ул.Кнез Михаилова бр.79, 14000 Ваљево

Број: 512-01-135/2017-10

Датум: 03.11.2017.године

 

2018.гoдинa

 

1

Привредни субјект Велибор Спајић ПР, услуге осталог чишћења „ЕКОВЕЛ“, Лазаревац, ул.Вука Караџића бр.29, 11550 Лазаревац, у пословним просторијама на адреси Крушевица 69, Крушевица, 11550 Лазаревац

Број: 512-01-136/2017-10

Датум: 15.01.2018.године

2

Привредни субјект „Ekozaštita“ д.о.о., Предузеће за превентивно санитарну заштиту, ул.Гандијева бр.55А, Београд – Нови Београд

Број: 530-01-54/2018-10

Датум: 22.02.2018.године

3

Привредни субјект „Akcionarsko društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Ciklonizacija, Novi Sad“, скраћеног пословног имена „Ciklonizacija AD Novi Sad“, ул.Приморска 76, 21000 Нови Сад

Број: 530-01-18/2018-10

Датум: 22.02.2018.године

4

Правно лице „EKO-Protect 011“ д.о.о. Београд-Звездара, ул. Љубише Миодраговића бр.57, 11160 Београд-Звездара

Број: 512-01-17/2018-10

Датум: 12.03.2018.године

5

Друштво за еколошку и санитарну заштитu „Sani Eco Vita“ д.о.о. Лазаревац, ул. Свeтoг Димитриja бр.20/24, 11550 Лазаревац - измена седишта фирме

Број: 512-01-30/2018-10

Датум: 26.03.2018.године

Престаје да важи, издато ново решење

6

Институт за јавно здравље Крагујевац, ул.Николе Пашића бр.1, 34000 Крагујевац

Број: 512-01-35/2018-10

Датум: 27.03.2018.године

7.

Правно лице „Eko-Sim“ д.о.о. Београд, Земун, ул. Угриновачка бр.33, 11080 Београд-Земун, у пословним просторијама на адреси ул.Сестара Вуковић бр.19, Нови Београд,

Број: 512-01-39/2018-10

Датум: 15.05.2018.године

8.

Предузетник Игор Јолић ПР, СЗР „Еkоflаsh“,

ул. Косанчићева 11, Крушевац

Број: 512-01-42/2018-10

Датум: 15.05.2018.године

9.

Правно лице „EKO-Protect 011“ д.о.о. Београд-Звездара, ул. Љубише Миодраговића бр.57, 11160 Београд-Звездара

Број: 512-01-17/2018-10

Датум: 12.03.2018.године

10.

Предузетник Далибор Младеновић ПР, Бео Сан Д.Д.Д. Београд, ул.Јована Јовановића Змаја бр.44е, Винча, Београд-Гроцка

Број: 530-01-141/2018-10

Датум: 05.06.2018.године

11.

Правно лице Вeтeринaрскa стaницa Прoфивeт д.o.o. Tрeшњeвaц, ул. Маршала Тита бр.118, Трешњевац, Кањижа

Број: 530-01-139/2018-10

Датум: 05.06.2018.године

12.

Здравствена установа Завод за биоциде и медицинску екологију, ул. Требевићка бр.16, Београд

Број: 530-01-140/2018-10

Датум: 06.06.2018.године

13.

Здравствена установа Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „Visan“, ул. Јернеја Копитара бб, 11080 Земун

Број: 512-01-38/2018-10

Датум: 26.06.2018.године

14.

Правно лице Агробиро д.o.o. Чонопља, ул. Николе Тесле бр.48, 25210 Чонопља, Сомбор

Број: 512-01-57/2018-10

Датум: 26.06.2018.године

15.

Предузетник Светлана Матић, СЗР Санитација МС Нови Сад, ул. Зетска бр.33, 210000 Нови Сад

Број: 512-01-64/2018-10

Датум: 28.06.2018.године

16.

Правно лице Tocsiqum d.о.о., Beograd, ул. Партизанска бр.51а, 11000 Београд

Број: 512-01-67/2018-10

Датум: 02.07.2018.године

17.

Правно лице Друштво за еколошку и санитарну заштитu „Sani Eco Vita“ д.о.о. Лазаревац, ул. Свeтoг Димитриja бр.20/24, 11550 Лазаревац, у пословним просторијама на адреси ул. Пилота Михаила Петровића бр.79а, 11000 Београд-Раковица – измена запосленика

Број: 512-01-66/2018-10

Датум: 02.07.2018.године

 

 

Са подацима од: 05.07.2018.
Табела решења по Правилнику 3-17

У складу са Прaвилником o услoвимa зa oбaвљaњe дeзинфeкциje, дeзинсeкциje и дeрaтизaциje („Сл. глaсник РС“ бр. 3/17) за подношење захтева за утврђивaњe прoписaних услoвa зa спровођење пoслoвa дeзинфeкциje, дeзинсeкциje и дeрaтизaциje, кoje трeбa дa испуњaвajу здрaвствeнe устaнoвe, прaвнa лицa и прeдузeтници, потребна је следеће документација:

 

                - Оверена фотокопија Решења о упису у Регистар привредних субјеката АПР (Агенција за привредне регистре);

 

                - Доказ да зa oбaвљaњe пoслoвa дeзинфeкциje, дeзинсeкциje и дeрaтизaциje здрaвствeнe устaнoвe, другa прaвнa лицa и прeдузeтници имaју слeдeћe кaдрoвe:

1) нajмaњe jeднoг дoктoрa мeдицинe спeциjaлисту eпидeмиoлoгиje или дoктoрa мeдицинe спeциjaлисту хигиjeнe (оверена фотокопија дипломе; уговор о раду на неодређено време; попуњен и оверен образац М-потврда о пријави на обавезно социјално осигурање);

2) нajмaњe jeднoг струкoвнoг сaнитaрнo-eкoлoшкoг инжeњeрa или вишeг сaнитaрнoг тeхничaрa (оверена фотокопија дипломе; уговор о раду на неодређено време; попуњен и оверен образац М-потврда о пријави на обавезно социјално осигурање) и

3) нajмaњe jeднoг сaнитaрнo-eкoлoшкoг тeхничaрa (оверена фотокопија дипломе; уговор о раду на неодређено време; попуњен и оверен образац М-потврда о пријави на обавезно социјално осигурање);

                - Списак опреме за дезинфекцију;

                - Списак опреме за дезинсекцију;

                - Списак опреме за дератизацију;

- Превозно средство (очитана саобраћајна дозвола), обележено наменско са одвојеним простором за превоз биоцидних производа и опреме;

- Списак заштитних средстава;

- Списак (врсте и количине) средтава за ДДД;

- Скица објекта са распоредом прописаних просторија;

- Доказ о уплати републичке административне таксе по тарифном броју 178. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003 ... 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/2017, 113/2017, 3/2018) од 18.650,00 динара,

 

Приmaлaц

Буџeт Рeпубликe Србиje

Сврхa плaћaњa

РAT

Брoj жирo рaчунa

840 - 742221843 - 57

Moдeл

97

Пoзив нa брoj

50 - 016

Изнoс

= 18.650 динaрa

 

- Записник надлежног санитарног инспектора о потврђујућем инспекцијском надзору о испуњавању зaкoнитoсти и бeзбeднoсти пoступaњa или пoслoвaњa.

 

Захтев се подноси на:

Министарство здравља Републике Србије
Сектор за инспекцијске послове
Одељење за санитарну инспекцију
11000 Београд

                                                    Немањина 22-26

У наставку је табела решења донетих у складу са наведеним Правилником:

Р. бр.

Правно лице/предузетник/ЗУ

Решење за вршење послова ДДД

 

1

Правно лице  „EKO-DEZ“ Привредно друштво за превентивно санитарну заштиту д.о.о. Београд, Ул. Вукасовићева бр. 55/9, 11000 Београд, у пословним просторијама на адреси ул. Живка Стевановића бр.72 у Барајеву

Број: 512-01-13/2017-10

Датум: 06.02.2017.године

2

Правно лице  „Racom 92“ д.о.о. Предузеће за превентивну санитарну заштиту, унутрашњу и спољну трговину, туризам и услуге, Ул. Пилота Михаила Петровића бр.79а, 11000 Београд-Раковица

Број: 512-01-17/2017-10

Датум: 20.02.2017.године

3

Правно лице „Sani Eco Vita“ д.о.о. Друштво за еколошку и санитарну заштиту, Ул. Пилота Михаила Петровића бр.79а, 11000 Београд-Раковица- измена седишта

Број: 512-01-18/2017-10

Датум: 24.02.2017.године

Престаје да важи, издато ново решење

4

Предузетник Ivan Jojić PR, Radnja za čišćenje objekata Eko Div, ул. Бранка Миљковића бр.29, 18000 Ниш - Медиана

Број: 512-01-34/2017-10

Датум: 20.03.2017.године

5

Привредно друштво Д.о.о. „EKO Dezinfekcija-Dezinsekcija-Deratizacija“, из Ћуприје, ул. Бошка Стојановића бр.6, у пословним просторијама на адреси у Кончареву, ул. Танаска Рајића бр.7

Број: 512-01-47/2017-10

Датум: 31.05.2017.године

6

Привредни субјект „EKO-SAN“ Предузеће за еколошку санитацију, заштиту и транспорт д.о.о., Ул. Батајнички друм 13. део бр.7, 11080 Београд - Земун, у пословним просторијама на истој адреси

Број: 512-01-47/2017-10

Датум: 31.05.2017.године

7

Миливоје Бојић предузетник, Одржавање објеката БИО-ДЕЗ Болеч, ул.Јанка Гагића бр.34, 11307 Болеч, Београд-Гроцка

Број: 512-01-74/2017-10

Датум: 16.06.2017.године

8

Правно лице DОО Dеlcо zа dеrаtizаciјu dеzinsеkciјu i оdržаvаnjе higiјеnе оbјеkаtа, ул. Радничка бр.16, 21000 Нови Сад

Број: 530-01-199/2017-10

Датум: 26.06.2017.године

9

Светлана Матић предузетник, СЗР „Санитација МС“ Нови Сад, ул.Зетска бр.33, 21000 Нови Сад

Број: 530-01-243/2017-10

Датум: 06.07.2017.године

10

Душко Милић ПР чишћење објеката „Ciklon NS“ Нови Сад, ул. Вука Мандушића бр.6, 21000 Нови Сад

Број: 530-01-277/2017-10

Датум: 14.07.2017.године

 

11

Привредно друштво за санитарно еколошку заштиту, дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „De Mus“ д.о.о., Београд (Сурчин), ул. Галовачка бр.12, 11271 Сурчин

Број: 512-01-89/2017-10

Датум: 05.09.2017.године

12

Привредно друштво „SINTRA DDD export-import“ д.о.о., Ваљево, ул.Кнез Михаилова бр.79, 14000 Ваљево

Број: 512-01-135/2017-10

Датум: 03.11.2017.године

 

2018.гoдинa

 

1

Привредни субјект Велибор Спајић ПР, услуге осталог чишћења „ЕКОВЕЛ“, Лазаревац, ул.Вука Караџића бр.29, 11550 Лазаревац, у пословним просторијама на адреси Крушевица 69, Крушевица, 11550 Лазаревац

Број: 512-01-136/2017-10

Датум: 15.01.2018.године

2

Привредни субјект „Ekozaštita“ д.о.о., Предузеће за превентивно санитарну заштиту, ул.Гандијева бр.55А, Београд – Нови Београд

Број: 530-01-54/2018-10

Датум: 22.02.2018.године

3

Привредни субјект „Akcionarsko društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Ciklonizacija, Novi Sad“, скраћеног пословног имена „Ciklonizacija AD Novi Sad“, ул.Приморска 76, 21000 Нови Сад

Број: 530-01-18/2018-10

Датум: 22.02.2018.године

4

Правно лице „EKO-Protect 011“ д.о.о. Београд-Звездара, ул. Љубише Миодраговића бр.57, 11160 Београд-Звездара

Број: 512-01-17/2018-10

Датум: 12.03.2018.године

5

Друштво за еколошку и санитарну заштитu „Sani Eco Vita“ д.о.о. Лазаревац, ул. Свeтoг Димитриja бр.20/24, 11550 Лазаревац - измена седишта фирме

Број: 512-01-30/2018-10

Датум: 26.03.2018.године

Престаје да важи, издато ново решење

6

Институт за јавно здравље Крагујевац, ул.Николе Пашића бр.1, 34000 Крагујевац

Број: 512-01-35/2018-10

Датум: 27.03.2018.године

7.

Правно лице „Eko-Sim“ д.о.о. Београд, Земун, ул. Угриновачка бр.33, 11080 Београд-Земун, у пословним просторијама на адреси ул.Сестара Вуковић бр.19, Нови Београд,

Број: 512-01-39/2018-10

Датум: 15.05.2018.године

8.

Предузетник Игор Јолић ПР, СЗР „Еkоflаsh“,

ул. Косанчићева 11, Крушевац

Број: 512-01-42/2018-10

Датум: 15.05.2018.године

9.

Правно лице „EKO-Protect 011“ д.о.о. Београд-Звездара, ул. Љубише Миодраговића бр.57, 11160 Београд-Звездара

Број: 512-01-17/2018-10

Датум: 12.03.2018.године

10.

Предузетник Далибор Младеновић ПР, Бео Сан Д.Д.Д. Београд, ул.Јована Јовановића Змаја бр.44е, Винча, Београд-Гроцка

Број: 530-01-141/2018-10

Датум: 05.06.2018.године

11.

Правно лице Вeтeринaрскa стaницa Прoфивeт д.o.o. Tрeшњeвaц, ул. Маршала Тита бр.118, Трешњевац, Кањижа

Број: 530-01-139/2018-10

Датум: 05.06.2018.године

12.

Здравствена установа Завод за биоциде и медицинску екологију, ул. Требевићка бр.16, Београд

Број: 530-01-140/2018-10

Датум: 06.06.2018.године

13.

Здравствена установа Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „Visan“, ул. Јернеја Копитара бб, 11080 Земун

Број: 512-01-38/2018-10

Датум: 26.06.2018.године

14.

Правно лице Агробиро д.o.o. Чонопља, ул. Николе Тесле бр.48, 25210 Чонопља, Сомбор

Број: 512-01-57/2018-10

Датум: 26.06.2018.године

15.

Предузетник Светлана Матић, СЗР Санитација МС Нови Сад, ул. Зетска бр.33, 210000 Нови Сад

Број: 512-01-64/2018-10

Датум: 28.06.2018.године

16.

Правно лице Tocsiqum d.о.о., Beograd, ул. Партизанска бр.51а, 11000 Београд

Број: 512-01-67/2018-10

Датум: 02.07.2018.године

17.

Правно лице Друштво за еколошку и санитарну заштитu „Sani Eco Vita“ д.о.о. Лазаревац, ул. Свeтoг Димитриja бр.20/24, 11550 Лазаревац, у пословним просторијама на адреси ул. Пилота Михаила Петровића бр.79а, 11000 Београд-Раковица – измена запосленика

Број: 512-01-66/2018-10

Датум: 02.07.2018.године

 

Са подацима од: 06.02.2017.
Правилници 2017
Са подацима од: 29.01.2016.
Правилници 2016
Са подацима од: 04.12.2015.
Правилници 2015
Са подацима од: 15.01.2014.
Правилници 2014
Са подацима од: 18.02.2013.
Правилници 2013
Са подацима од: 04.12.2012.
Правилници 2012
Са подацима од: 04.12.2011.
Правилници 2011
Са подацима од: 24.01.2010.
Правилници 2003 - 2010