Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 29.01.2016.
Организациона структура

Организациона структура (графички приказ)


Организациона структура (графички приказ)

Организациона структура (наратив)


КАБИНЕТ

У Кабинету министра обављају се саветодавни и протоколарни послови, послови за односе с јавношћу, административно-технички послови који су значајни за рад министра  и други послови из делокруга Кабинета.

Министар - Асс др. Златибор Лончар
Тел:011/3616-251
Тел:011/3616-596


Министар обавља послове који су у надлежности министра здравља и то: руководи и представља министартсво, доноси прописе и решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства, одговоран Влади и Народној скупштини за рад министарства.

Шеф Кабинета - Никола Пандрц
Тел:011/3616-251
Тел:011/3616-596

e-mail: nikola.pandrc@zdravlje.gov.rs

Државни секретар – Проф. Др Владимир Ђукић
Тел:011/3614-890   

Државни секретар – Проф. др  Берислав Векић
Тел:011/3616-540
Тел:011/3616-256

Државни секретар – Доц. др  Ференц Вицко
Тел:011/3614-890  

Посебни саветник министра – Биљана Чукановић 
Тел:011/3616-251   
Тел:011/3616-596
e-mail: biljana.cukanovic@zdravlje.gov.rs

Технички секретар – Драгана Луковић   
Тел:011/3616-251   
Тел:011/3616-596
e-mail: dragana.lukovic@zdravlje.gov.rs


СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ

Помоћник министра – Мирјана Ћирић
Тел:011/3614-890
Тел:011/2656-477
e-mail: mirjana.ciric@zdravlje.gov.rs

У Сектору за организацију здравствене службе обављају се послови који обухватају: очување и унапређење здравља грађана и праћење здравствених потреба становништва, организацију здравствене службе, спречавање, сузбијање и рано откривање болести; правовремену дијагностику, благовремено лечење, рехабилитацију оболелих и повређених;  праћење и проучавање стања у здравственој служби у погледу врсте и територијалне распоређености здравствених установа и приватне праксе, кадровске обезбеђености, обима и садржаја рада, опремљености, као и праћење: здравствених технологија, квалитета здравствене заштите, спровођења националних програма и стратегија, заштите права пацијената; израду нацрта закона и других прописа из области здравствене делатности; организовања и деловања здравствене службе у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама, као и за случај рата; спровођење Закона о Црвеном крсту; успостављање приоритета, планирање и доношење посебних програма за спровођење здравствене заштите; послове из области менталног здравља; припрему предлога за именовање органа управљања у здравственим установама чији је оснивач Република; надзор над законитошћу рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у складу са законом; надзор над законитошћу рада и над законитошћу аката комора здравствених радника у складу са законом; послове везане за здравствену информатику и обезбеђивање услова за развој здравственог информационог система у Републици Србији; послове везане за развој људских ресурса и стручно усавршавање у здравству, као и друге послове из делокруга Сектора.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ


Начелник:
Тел: 011/ 3616-632
E-mail:


У Одељењу за здравствену заштиту обављају се послови који обухватају: израду нацрта закона, других прописа и аката из делокруга Одељења;  правна обрада мишљења o примени одредаба прописа из области здравствене делатности; спровођење поступка статусних промена здравствених установа, давање сагласности на статуте здравствених установа према којима оснивачка права врши Република и мишљења на одређене одредбе статута здравствених установа према којима оснивачка права врши аутономна покрајина, град и општина; правна обрада мишљења о поступку располагања непокретностима које користе здравствене установе у државној својини; праћење, планирање и унапређење рада примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите; унапређење квалитета примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите; стручну обраду питања која се односе на обим и садржај рада, кадрове, израда номенклатуре здравствених услуга на нивоу примарне здравствене заштите; праћење и анализа система примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите у земљама у окружењу и Европској Унији; праћење и анализа система болничке здравствене заштите у земљама у окружењу и Европској Унији; израда програма и пројеката здравствене заштите у ванредним приликама у сарадњи са надлежним органима; надзор над законитошћу рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у складу са законом; сачињавање стручних основа за образовање листи чекања; послове здравствене информатике; сарадња са факултетима здравствене струке, Републичким заводом за здравствено осигурање, као и друге послове из делокруга Одељења.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА


Одељењe за здравствене технологије и развој људских ресурса
Начелник:
Тел: 011/ 3616-632
E-mail:


У Одељењу за здравствене технологије и развој људских ресурса обављају се послови који обухватају: праћење постојеће и утврђивање потреба за увођењем нових здравствених технологија потребних за пружање здравствене заштите засноване на доказима о квалитету, безбедности и ефикасности метода и поступака здравствене заштите за примарни ниво здравствене заштите, израду плана развоја кадрова у здравству; именовање органа управљања у здравственим установама чији је оснивач Република; спровођење поступка одобравања специјализација и ужих специјализација; образовање и праћење рада стручних тела и комисија; стручно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника, надзор над законитошћу рада и над законитошћу аката комора здравствених радника у складу са законом; спровођење поступка за добијање назива примаријус и организовање службених путовања запослених у иностранство, као и друге послове из делокруга Одељења.
 
СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Помоћник министра – Слађана Ђукић
Тел:011/3616-264
Тел:011/3631-496
e-mail:
sladjana.djukic@zdravlje.gov.rs

У Сектору за здравствено осигурање обављају се послови који обухватају: израду нацрта закона и других прописа којима се уређује област обавезног и добровољног здравственог осигурања и здравствене заштите која се пружа осигураним лицима; прописа којима се уређује систем плата запослених у здравственим установама које се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, односно из јавних прихода; прописа којима се уређује област лекова и медицинских средстава у складу са стандардима Европске Уније; прописа којима се уређује систем  цене лекова, као и утврђивање цена лекова; праћење и унапређивање система обавезног здравственог осигурања, као и добровољног здравственог осигурања; праћење и унапређивање финансирање здравствене заштите која се обезбеђује из система обавезног здравственог осигурања, као и финансирање здравствених установа из Плана мреже;  израду номенклатуре здравствених услуга, као и стручних основа за сачињавање листи чекања; анализа и праћење показатеља здравственог рачуна; анализа и праћење финансирања здравствених технологија; израда, као и учествовање у изради програма и пројеката здравствене заштите који се финансирају из средстава обавезног  здравственог осигурања, као и у ванредним приликама у сарадњи са надлежним органима; учешће у изради предлога буџета и финансијског плана; учешће у припреми и вођењу преговора за закључивање и спровођење међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; припрема извештаја за међународне организације у примени конвенција и других извора међународног права ( универзалног и регионалног)  у области остваривања здравствене заштите и других права из обавезног здравственог осигурања, укључујући и спровођење Споразума о реадмисији; учешће у преговорима о платама запослених у здравственим установама са другим надлежним државним органима и репрезентативним синдикатима; остваривање и унапређивање социјалног дијалога и учешће у колективном преговарању и закључивању колективних уговора у области здравства са репрезентативним синдикатима, као и сарадња са другим синдикатима запослених у здравству; учешће у изради прописа којима се уређују допринос за обавезно социјално осигурање; учешће у изради подзаконских аката из надлежности Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд); праћење и анализа садржаја и обима права из обавезног здравственог осигурања и њихове усклађеност са финансијским средствима Републичког фонда; надзор над законитошћу рада и над законитошћу аката Републичког фонда у складу са законом; праћење и анализа система здравственог осигурања у земљама Европске Уније; праћење и анализа система здравственог осигурања у земљама Европске Уније; сарадња са Републичким фондом за здравствено осигурање, државним органима и организацијама, здравственим установама, факултетима здравствене струке, Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (у даљем тексту: Агенција), правним лицима која обављају делатност добровољног здравственог осигурања, синдикатима у области здравства, као и друге послове из делокруга Сектора.

ОДСЕК ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА И ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE

Начелник:
Тел: 011/ 2656-090
E-mail:


У Одсеку за праћење и унапређивање права из обавезног здравственог осигурања и добровољно здравствено осигурање обављају се послови, који обухватају: израду нацрта закона и других прописа којима се уређује област обавезног и добровољног здравственог осигурања, као и здравствене заштите која се пружа осигураним лицима; прописа којима се уређује систем плата запослених у здравственим установама које се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, односно из јавних прихода; праћење и предлагање мера за унапређивање система обавезног здравственог осигурања, као и добровољног здравственог осигурања; израду номенклатуре здравствених услуга, као и стручних основа за сачињавање листи чекања; израда, као и учествовање у изради планова, програма и пројеката здравствене заштите који се финансирају из средстава обавезног  здравственог осигурања и у ванредним приликама у сарадњи са другим надлежним органима; учешће у припреми и вођењу преговора за закључивање и спровођење међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; припрема извештаја за међународне организације у примени конвенција и других извора међународног права ( универзалног и регионалног)  у области остваривања здравствене заштите и других права из обавезног здравственог осигурања, укључујући и спровођење Споразума о реадмисији; учешће у преговорима о платама запослених у здравственим установама са другим надлежним државним органима и репрезентативним синдикатима; остваривање и унапређивање социјалног дијалога и учешће у колективном преговарању и закључивању колективних уговора у области здравства са репрезентативним синдикатима, као и сарадња са другим синдикатима запослених у здравству; учешће у изради прописа којима се уређују допринос за обавезно социјално осигурање; учешће у изради подзаконских аката из надлежности Републичког фонда; праћење и анализа садржаја и обима права из обавезног здравственог осигурања и њихове усклађености са финансијским средствима Републичког фонда;  надзор над законитошћу рада и над законитошћу аката Републичког фонда у складу са законом; праћење и унапређивање показатеља који утичу на финансирање система обавезног здравственог осигурања; праћење и унапређивање финансирања здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања применом модела плаћања по глави осигураног лица, односно плаћање по моделу „per capita”, као и плаћање по моделу дијагностички сродних група; учешће у изради номенклатуре здравствених услуга; праћење и унапређивање финансирања здравствених установа из Плана мреже средствима обавезног здравственог осигурања, предлагање мера за успостављање економски одрживог система обавезног здравственог осигурања; анализа и праћење показатења здравственог рачуна; анализа и праћење финансирања здравствених технологија; учешће у изради предлога буџета и финансијског плана; израда, учествовање у изради планова, програма и пројеката који се односе на финансирање система обавезног здравственог осигурања; учешће у изради подзаконских аката из надлежности Републичког фонда; надзор над законитошћу рада и над законитошћу аката Републичког фонда у складу са законом; праћење и анализа система здравственог осигурања у земљама Европске Уније; сарадња са Републичким фондом, другим државним органима и организацијама, здравственим установама, факултетима здравствене струке, правним лицима која обављају делатност добровољног здравственог осигурања,  као и друге послове из делокруга Одсека.

СЕКТОР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ И ПРОГРАМСКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Помоћник министра: Др Весна Књегињић
Тел: 011/ 3117-071
E-mail: vesna.knjeginjic@zdravlje.gov.rs


У Сектору за јавно здравље и програмску здравствену заштиту обављају се послови који обухватају: праћење спровођења пројеката и програма, као и ефеката и резултата програма и пројеката из области програмске здравствене заштите; праћење и сагледавање социјалних потреба становништва и успостављање сарадње између организација и корисника услуга; сарадња са организацијама и удружењима ради утврђивања потреба осетљивих група; сачињавање предлога националних стратегија и програма; праћење спровођења, ефеката и резултата националних стратегија и програма; сарадња са факултетима здравствене струке, Републичким фондом за здравствено осигурањe; праћење и анализу најважнијих показатеља здравственог стања становништва на националном нивоу; анализу праћења распрострањености и кретања хроничних масовних незаразних болести и заразних болести; анализу фактора ризика за здравље становништва који произилазе из навика и понашања становништва и услова животне и радне средине; праћење превентивне здравствене заштите; организовање обележавања значајних датума према календару Светске здравствене организације; утврђивање приоритета у области програмске здравствене заштите, припрему плана програма и пројеката у области програмске здравствене заштите, као и друге послове из делокруга Сектора.

ГРУПА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Руководилац: Др Снежана Пантић Аксентијевић
Тел: 011/ 2145-409
E-mail: snezana.pantic@zdravlje.gov.rs


У Групи за јавно здравље обављају се  послови који обухватају: праћење и анализу најважнијих показатеља здравственог стања становништва у Републици Србији; праћење и анализу распрострањености и кретања хроничних масовних незаразних болести и заразних болести; анализу фактора ризика за здравље становништва који произилазе из навика и понашања становништва и услова животне и радне средине; унапређење превентивне здравствене заштите; организовање обележавања значајних датума према календару Светске здравствене организације; послови из области животне средине и здравља, прикупљање и обраду информација о параметрима исправности животних намирница, предмета опште употребе и јавног водоснабдевања и условима за њихову безбедну производњу и промет, као и друге послове из делокруга Групе.

ОДСЕК ЗА ПРОГРАМСКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Одсек за програмску здравствену заштиту
Начелник:
Тел: 011/ 2699-505
E-mail:


У Одсеку за програмску здравствену заштиту обављају се послови који обухватају: утврђивање приоритета у области програмске здравствене заштите, припрему плана програма и пројеката у области програмске здравствене заштите; праћење спровођења пројеката и програма, као и  ефеката и резултата програма и пројеката из области програмске здравствене заштите; израда пројеката и посебних програма из области програмске здравствене заштите; праћење и сагледавање социјалних потреба становништва и успостављање сарадње између организација и корисника услуга; сарадња са организацијама и удружењима ради утврђивања потреба осетљивих група; сачињавање предлога националних стратегија и програма; праћење спровођења, ефеката и резултата националних стратегија и програма; сарадња са факултетима здравствене струке, Републичким фондом за здравствено осигурање; израду нацрта закона, других прописа и аката из делокруга Одсека, као и друге послове из делокруга Одсека.

СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Помоћник министра: Доц. Др Зоран Михаиловић
Тел: 011/  3614-356
Е-mail: zoran.mihailovic@zdravlje.gov.rs


У Сектору за европске интеграције и међународну сарадњу обављају се послови који обухватају: координацију послова везаних за приступање Европској унији; праћење спровођења обавеза Министарства у процесу европских интеграција; ажурирање података о усвојеним законима усклађеним са прописима Европске уније у јединствену базу података; координацију израде нацрта закона у складу са стандардима Европске уније из делокруга министарства; планирање, припрему, спровођење и праћење ИПА пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у области здравља; учествовање у припеми стратешких и програмских докумената за финаснирање из фондова ЕУ у области здравља; усклађивање и надгледање активности других субјеката из делокруга рада министарства током планирања, припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката; координирање активности неопходних за обезбеђивање потребног националног суфинансирања ЕУ пројеката; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним процедурама; припремање извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ у области здравља; припрему, спровођење и праћење других пројеката финансираних из међународних извора финансирања; учествовање у пословима билатералне сарадње са представницима земаља Европске уније и других земаља кроз припрему меморандума о сарадњи; остваривање сарадње са међународним здравственим организацијама и удружењима као и здравственим организацијама и установама других земаља; сарадњу са хуманитарним и другим организацијама, организација посета међународних делегација, као и друге послове из делокруга Сектора.

ОДСЕК ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМУ ПРОЈЕКАТА

Начелник: др Данијела Урошевић
Тел: 011/ 3122-578
E-mail: danijela.urosevic@zdravlje.gov.rs


У Одсеку за европске интеграције, планирање  и припрему пројекаи обављају се послови који обухватају: координацију послова везаних за приступање Европској унији; праћење спровођења обавеза Министарства у процесу европских интеграција; ажурирање података о усвојеним законима, који су усклађени са прописима Европске уније у јединствену базу података; координацију израде нацрта закона у складу са стандардима Европске уније из делокруга Министарства; учешће у припеми стратешких и програмских докумената за финаснирање из фондова ЕУ у области здравства; идентификацију и формулацију пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ везаних за здравство; предлагање пројеката у складу са одговарајућом процедуром; праћење припреме неопходне пројектне документације; вођење евиденције о свим предложеним пројектима; припрема и ревидирање листе приоритетних пројеката у области здравства; обављање неопходних активности како би средства за национално суфинансирање пројеката била на време планирана; припремање и подношење извештаја о процесу програмирања/припреме пројеката; информисање јавности о потенцијалним изворима за финансирање пројеката и користима од учешћа у ЕУ програмима; обезбеђивање учешћа у одговарајућим секторским групама за припрему пројеката; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са неопходним процедурама, као и друге послове из делокруга Одсека.

ГРУПА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА  ИПА ПРОЈЕКАТА И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ


Руководилац: др Наташа Ђурашиновић
Тел: 011/ 3117-091
E-mail: natasa.djurasinovic@zdravlje.gov.rs


У Групи за спровођење  и праћење спровођења ИПА пројеката и међународну сарадњу  обављају се послови који обухватају: организовање, обављање и контролисање спровођења пројеката који су одобрени за финансирање из фондова ЕУ у складу са одговарајућим процедурама; припрему неопходне техничке документације за спровођење поступка јавних набавки; учествовање у изради/ажурирању плана јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте; предлагање чланова са правом гласа за комисију за одабир понуда и пријава, као и учешће у раду комисије; праћење спровођења пројеката кроз контролу активности уговарача (административна и теренска провера, провера испуњености захтева који се односе на видљивост пројеката и потврђивање исправности рачуна за плаћање поднетих од стране уговарача) и предузимање мера и активности у циљу правилног и правовременог спровођења пројеката и уговора; проверу испуњености предуслова за спровођење пројеката; израду и подношење извештаја о спровођењу и чувању неопходне документације ради спровођења поступка ревизије; извештавање о спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ; припрему документације потребне за уговарање пројеката са међународним здравственим организацијама и другим међународним организацијама; остваривање сарадње са међународним здравственим организацијама и удружењима као и здравственим организацијама и установама других земаља; учествовање у пословима билатералне сарадње са представницима земаља Европске уније и других земаља кроз припрему меморандума о сарадњи; сарадњу са хуманитарним и другим организацијама ради дистрибуције донација и хуманитарне помоћи, организација посета међународних делегација, као и друге послове из делокруга Групе.

СЕКТОР ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА, ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ И ПРЕКУРСОРЕ

Помоћник министра: Др Драгана Вујичић
Тел:
E-mail:
dragana.vujicic@zdravlje.gov.rs

У Сектору за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсуре обављају се послови који обухватају: праћење и анализе есенцијалне листе лекова Светске здравствене организације и давање мишљења на акт Републичког фонда којим се уређује листа лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања; израда предлога, праћење и анализа спровођења националне стратегије у области лекова; праћење, анализа и предлагање мера за обезбеђивање доступности лекова; праћење, унапређивање и анализa остваривања права на лекове у оквиру обавезног здравственог осигурања, као и утицај цена лекова на доступност лекова и медицинских средстава; анализа снабдевености здравствених установа лековима и медицинским средствима, као и предлагање мера за адекватну обезбеђеност здравствених установа из Плана мреже; праћење и унапређивање здравствених технологија у области лекова и медицинских средстава који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања; давање сагласности на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији, као и давање мишљења на износ надокнада за обављање послова из надлежности Агенција и других аката Агенције у складу са законом; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума и пројеката као и спровођење међународне сарадње у области обавезног здравственог осигурања, лекова и медицинских средстава; издавање дозвола за производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци; издавање дозвола за извоз, увоз и транзит психоактивних контролисаних супстанци, супстанци ван списка психоактивних контролисаних супстанци и фармацеутских сировина које се могу злоупотребити у области психоактивних контролисаних супстанци; инспекцијске послове и са њима повезане стручне послове у области производње и промета психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора; припупљање, обрада информација и обезбеђивање упоредивих и поузданих података о дрогама и зависности о дрогама; учешће у систему раног упозоравања и извештавања ЕМЦДДА о новим трендовима у коришћењу постојећих психоактивних супстанци; врши мониторинг и анализу доступности превентивних услуга, услуга лечења и осталих услуга; планира развој националног система на овом пољу, као и друге послове из делокруга Сектора.

ГРУПА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

Руководилац: Лидија Жорић
Тел:
E-mail: lidija.zoric@zdravlje.gov.rs


У Групи за лекове и медицинска средства обављају се послови који обухватају: израду нацрта закона и других прописа којима се уређује систем лекова и медицинских средстава у складу са стандардима Европске Уније, као и прописа којима се уређујe систем цене лекова; припрему предлога цене лекова које утврђује Влада; израду предлога, праћење и анализа спровођења националне стратегије у области лекова и медицинских средстава; праћење, унапређивање и анализa остваривања права на лекове у систему обавезног здравственог осигурања, као и утицај цена лекова на доступност лекова који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања; праћење и анализа есенцијалне листе лекова Светске здравствене организације и давање мишљења на акт Републичког фонда којим се уређује листа лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања; праћење и анализа система утврђивања цена лекова у земљама Европске уније, као и упоредних цена лекова у земљама у окружењу, као и земљама Европске Уније; праћење и анализа утицаја цена лекова на трошкове здравствене заштите, односно на издвајање у финансијском плану Републичког фонда; праћење и унапређивање здравствених технологија у области лекова и медицинских средстава који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања; праћење, анализа и предлагање мера за обезбеђивање доступности  лекова и медицинских средстава; анализа снабдевености здравствених установа лековима и медицинским средствима, као и предлагање мера за адекватну обезбеђеност здравствених установа из Плана мреже; давање сагласности на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији, као и давање мишљења на износ надокнада за обављање послова из надлежности Агенција и других аката Агенције у складу са законом; израда базе података из делокруга Одсека; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума и пројеката и учествовање у  међународној сарадњи у области лекова и медицинских средстава; сарадња са другим државним органима и организацијама, Републичким фондом, здравственим установама, факултетима здравствене струке, Агенцијом, као и са правним лицима у области лекова и медицинских средстава; као и друге послове из делокруга Групе.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПСИХОАКТИВНЕ КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ И ПРЕКУРСОРЕ

Начелник: Драгана Косић
Тел:
E-mail:


У Одељењу за психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре обављају се послови који обухватају: учешће у изради нацрта закона, других прописа и аката којима се уређује област психоактивних контролисаних супстанци и усклађивање прописа са прописима Европске уније у овој области; спровођење и испуњавање обавеза из ратификованих међународних Конвенција УН: Јединствене конвенције о опојним дрогама из 1961., Конвенције о психотропним супстанцама из 1974. и Конвенције Уједињених нација против незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци из 1988.; припремање документације и предлога Спискова опојних дрога, прекурсора и супстанци ван списка прекурсора у складу са конвенцијама УН које уређују ову област, као и према предлозима надлежних органа Републике Србије; обављање административно-техничких послова за организовање рада и припремање документације за Комисију за превенцију и сузбијање злоупотребе дрога и Комисију за прекурсоре; учешће у изради и спровођењу Стратегије за борбу против дрога у делу контроле опојних дрога и прекурсора; учешће у изради и анализи Акционог плана за превенцију злоупотребе опојних дрога и прекурсора из делокруга Одсека; праћење ефеката примењених међународних и домаћих  пројеката у области психоактивних контролисаних супстанци; инспекцијске послове и са њима повезане стручне послове у области производње и промета психоактивних контролисаних супстанци као и решавање у управним стварима у првом степену; издавање дозвола и вођење централног регистра за производњу, односно промет психоактивних контролисаних супстанци; спровођење поступка претходног обавештења и поступка добијања сагласности на основу претходног обавештења за извоз, односно увоз психоактивних контролисаних супстанци; припрема документације и издавање дозвола за извоз, увоз и транзит психоактивних контролисаних супстанци, супстанци ван списка психоактивних контролисаних супстанци и фармацеутских сировина које се могу злоупотребити у области психоактивних контролисаних супстанци; вођење централне базе података о субјектима производње, промета, извоза, увоза и транзита у области психоактивних контролисаних супстанци; праћење и анализирање снабдевености тржишта психоактивних контролисаних супстанци, као и припремање тромесечних и годишњих извештаја за Међународни биро за контролу наркотика (INCB); утврђивање поступка складиштења одузетих психоактивних контролисаних супстанци које су употребљене у недозвољене сврхе и утврђивање даљег поступања са њима; сачињавање предлога водича добре праксе за област психоактивних контролисаних супстанци; утврђивање стандардних оперативних процедура у складу са законом; спровођење активности на информисању јавности о штетном утицају психоактивних контролисаних супстанци на здравље људи, мерама за смањење ризика и безбедном коришћењу психоактивних контролисаних супстанци; праћење научних достигнућа и предлагање мера за унапређење стања у области психоактивних контролисаних супстанци; подношење годишњих извештаја о раду и стању у области психоактивних контролисаних супстанци; сарадња са здравственим установама и контрола потрошње психоактивних контролисаних супстанци ради заштите становништва од злоупотребе психоактивних контролисаних супстанци; сарадња са референтним установама, анализирање и праћење последица употребе, односно злоупотребе психоактивних контролисаних супстанци на националном нивоу; сарадња са другим органима и организацијама државне управе надлежним у области психоактивних контролисаних супстанци; испуњавање обавеза према органима других земаља надлежних за област психоактивних контролисаних супстанци; остваривање сарадње са органима Европске уније у овој области, као и Европским центром за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA); остваривање сарадње са агенцијама, односно управама других земаља и другим међународним организацијама, као што је Међународни биро за контролу наркотика (INCB), које се баве разним аспектима у области психоактивних контролисаних супстанци; вршење надзора над спровођењем овог закона, припупљање, обрада информација и обезбеђивање упоредивих и поузданих података о дрогама и зависности о дрогама; учешће у систему раног упозоравања и извештавања ЕМЦДДА о новим трендовима у коришћењу постојећих психоактивних супстанци; врши мониторинг и анализу доступности превентивних услуга, услуга лечења и осталих услуга; планира развој националног система на овом пољу као и друге послове из делокруга Одељења.

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ


Помоћник министра: Др Зоран Панајотовић
Тел: 011/  2694-632
E-mail: zoran.panajotovic@zdravlje.gov.rs

У Сектору за инспекцијске послове обављају се послови који обухватају: вршење санитарног и здравственог надзора у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће; контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором; утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима; санитарни надзор на државној граници; решавање у управним стварима у првом степену; унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у обављању поверених послова државне управе у областима вођења управног поступка; инспекцијски здравствени надзор у вези са радом здравствених установа, приватне праксе и других правних лица која обављају здравствену делатност; надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; проверу квалитета стручног рада здравствене службе; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; доношење решења о привременом престанку рада по захтеву приватне праксе; евидентирање и ажурирање централне базе података из делокруга Одељења; процена организовања, спровођења спољне провере квалитета стручног рада; контрола извршења наложених мера, праћење квалитета здравствене заштите анализом извештаја о спољној и унутрашњој провери квалитета стручног рада; сарадња са другим државним органима и институцијама; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума и пројеката, као и спровођење међународне сарадње у области лекова, медицинских средстава и клиничких испитивања; израду елабората, анализа, студија и програма у области промета лекова и медицинских средстава и области клиничких испитивања лекова; припрему упутстава за рад за инспекцију промета лекова и медицинских средстава, инспекцијске послове и са њима послове стручне послове у области промета лекова и медицинских средстава и клиничких испитивања, фармаковигиланце, односно вигиланце медицинских средстава; издавање дозвола за промет лекова и медицинских средстава на велико, дозвола за промет медицинских средстава на мало, процену и анализу дефекта квалитета лекова и фалсификованих лекова и медицинских средстава; вођење Регистра о правним субјектима који врше промет у области лекова и медицинских средстава, Регистра издатих сертификата о примени смерница Добре дистрибутивне праксе, евиденцију издатих решења о укидању решења о издавању сертификата о примени смерница Добре дистрибутивне праксе, примене ЕУ стандарда у циљу приступања чланству европској мрежи Конвенције фармацеутске инспекције (PIC/S); контролише примену стандардизованих радних процедура инспектора за производњу лекова, медицинска средства и израде галенских лекова, односно обавља стручни надзор над радом инспектора за производњу лекова, медицинских средстава и израду галенских лекова из делокруга Групе; врши најсложеније инспекцијске послове и контролу примене смерница Добре произвођачке праксе и Добре лабораторијске праксе из области производње и испитивања лекова и медицинских средстава и решава у првом степену; анализира податке инспекцијског надзора систематске контроле, дефекта квалитета, фалсификованих лекова и медицинских средстава, фармаковигиланце, односно вигиланце медицинских средстава, евиденције издатих дозвола и припрема извештаје; иницира измену закона и других прописа из области производње и испитивања лекова, медицинских средстава, израде галенских лекова и фармацеутских сировина и предлаже одговарајућа решења; учествује и прати спровођење националне политике у области контроле производње промета лекова и медицинских средстава и израде галенских лекова; инспекцијске послове и са њима повезане стручне послове у области производње, израде галенских лекова, промета и испитивања лекова, фармаковигиланце, односно вигиланце медицинских средстава; вршење инспекцијског надзора у здравственим установама и приватној пракси; надзор над законитошћу рада и законитошћу аката у здравственој служби; процену организовања, спровођења спољне провере квалитета стручног рада; контролу извршења наложених мера, праћење квалитета здравствене заштите анализом извештаја о спољној и унутрашњој провери квалитета стручног рада, као и друге послове из делокруга Сектора.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА САНИТАРНУ ИНСПЕКЦИЈУ

Начелник: Светлана Мијатовић
Тел: 311-7331
E-mail: svetlana.mijatovic@zdravlje.gov.rs


Одељењу за санитарну инспекцију обављају се инспекцијски и са њима повезани стручни послови који обухватају: санитарни  и здравствени надзор у области заштите становништва од заразних болести, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће; контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором; начин организовања и спровођења програма за стицање основних знања о хигијени хране и личној хигијени; утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима; решавање у управним стварима у првом степену, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; вођење централног регистра објеката под санитарним надзором; унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе; надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе у областима под санитарним надзором, израђују се записници са предлогом мера; израђују се записници о извршеном надзору над радом санитарних инспектора у Одељењу из области под санитарним надзором, периодично и годишње и по утврђеном стању предлаже се министру предузимање одговарајућих мера, учествује се у припреми стручних основа за израду нацрта закона и других прописа у области под санитарним надзором; надзор над радом санитарних инспектора унутар Одељења; послови инспекцијског надзора у областима под санитарним надзором на граници, односно на другим местима где се врши царињење, решавање у првостепеном управном поступку; изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; послови сачињавања упутстава за рад санитарних инспектора за примену прописа; припремања стручних основа за израду стратегија, програма и планова у областима под санитарним надзором; послови планирања и сачињавања програма едукација и обука санитарних инспектора за гранична подручја; сарадње са инспекцијским, правосудним органима и институцијама, као и друге послове одређене законом из делокруга Одељења.

ОДСЕК ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА У ОБЛАСТИМА ПОД САНИТАРНИМ НАДЗОРОМ И УНУТРАШЊИ НАДЗОР НАД ИМАОЦИМА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА У ОБЛАСТИМА ПОД САНИТАРНИМ НАДЗОРОМ

Шеф: Др Нада Милић
Тел: 011/ 3117-311
E-mail: nada.milic@zdravlje.gov.rs


У Одељењу, одсецима односно групама за санитарни надзор обављају се послови који обухватају: унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења поверених послова у области санитарног надзора, израђују се записници са предлогом мера; израђују се записници о извршеном надзору над радом санитарних инспектора у Одељењу из области под санитарним надзором, периодично и годишње и по утврђеном стању предлаже се министру предузимање одговарајућих мера, учествује се у припреми стручних основа за израду нацрта закона и других прописа у области под санитарним надзором; санитарни и здравствени надзор у областима под санитарним надзором - непосредним увидом у поступања предузећа, установа и других правних и физичких лица у погледу примене закона и других прописа и аката, са изрицањем управних мера и предузимањем других мера у складу са законом; давање мишљења на планска документа, давање мишљења о санитарним условима у поступку издавања акта о урбанистичко-техничким условима у поступцима изградње објеката под санитарним надзором, решавање у управним стварима у првом степену, као и друге послове из делокруга Одељења.

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ПОЖАРЕВАЦ
за окружну подручну јединицу Браничевског управног округа, са седиштем у Пожаревцу

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР КРАГУЈЕВАЦ
за окружну подручну јединицу Шумадијског управног округа, са седиштем у Крагујевцу

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР УЖИЦЕ

за окружну подручну јединицу Златиборског управног округа, са седиштем у Ужицу

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР КРАЉЕВО
за окружну подручну јединицу Рашког управног округа, са седиштем у Краљеву

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР КРУШЕВАЦ
за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Расински и Поморавски  управни округ, са седиштем у Крушевцу

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР НИШ

за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Нишавски и Топлички  управни округ, са седиштем у  Нишу

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЗАЈЕЧАР
за санитарни надзор Зајечар за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Зајечарски и Борски  управни округ, са седиштем у  Зајечару

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ВРАЊЕ

за окружну подручну јединицу Пчињског управног округа, са седиштем у Врању

ГРУПА ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР СМЕДЕРЕВО
за окружну подручну јединицу Подунавског управног округа, са седиштем у Смедереву

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ВАЉЕВО
за окружну подручну јединицу Колубарског управног округа, са седиштем у Ваљеву

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЛЕСКОВАЦ
за окружну подручну јединицу Јабланичког управног округа, са седиштем у Лесковцу

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ПИРОТ
за окружну подручну јединицу Пиротског управног округа, са седиштем у Пироту

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЧАЧАК
за окружну подручну јединицу Моравичког управног округа, са седиштем у Чачку

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ПРИШТИНА
за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Косовски и Косовско - Митровачки управни округ, са седиштем у Приштини

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР БЕОГРАД ЗА ПОДРУЧНУ ЈЕДИНИЦУ ЗА ГРАД БЕОГРАД, СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ

Шеф одсека: Др Радосав Митровић
Адреса: Омладинских Бригада бр.1, Нови Београд
Тел.011/311-1521
Факс:011/311-1521, 011/311-7596
E-mail: radosav.mitrovic@zdravlje.gov.rs


ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЗА ГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ БЕОГРАД ЗА ПОДРУЧНУ ЈЕДИНИЦУ ЗА ГРАД БЕОГРАД

(Сурчин, Аеродром, Сајам, Железничка станица, Слободна царинска зона, Макиш, Терминал и Лука) и општине Младеновац, Панчево, Вршац (Ватин), Ковин, Смедерево, Велико Градиште, Пожаревац, Аранђеловац, Ваљево, Смедеревска Паланка, Град Крагујевац, Чачак, Краљево и Јагодина, са седиштем Београду

У Одсеку и групама за санитарни надзор за гранична подручја  обављају се послови који обухватају: инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором на граници, односно на другим местима где се врши царињење, контролу здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе који се увозе, контролу путника и превозних средстава у међународном саобраћају ради спречавања уношења и ширења заразних болести и надзор над спровођењем прописаних мера у области заштите становништва од заразних болести; решавање у управним стварима у првом степену, као и друге послове из делокруга одсека и група.

ГРУПА ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЗА ГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ ШАБАЦ

за подручну јединицу за општине Шабац, Мали Зворник, Љубовија, Лозница (Трбушница), Богатић (Бадовинци), Сремска Митровица (Сремска Рача), Шид (Батровци), Ужице, Бајина Башта, Пожега, Пријепоље, Прибој (Котроман и Увац), са седиштем у Шапцу;

ГРУПА ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЗА ГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ СУБОТИЦА
за подручну јединицу за Град Нови Сад (Терминал и Лука) и општине Бачка Паланка, Сомбор (Богојево и Бездан), Суботица (Железничка станица, Јавна складишта, Келебија и Хоргош), Кањижа, Сента (Ђала), Кикинда, Зрењанин (Српска Црња и Међа), Сечањ (Јаша Томић), са седиштем у Суботици.

ГРУПА ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЗА ГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ ДИМИТРОВГРАД
за подручну јединицу, за Град Ниш (Терминал и Аеродром) и општине Димитровград (Железничка станица и Градина), Пирот, Зајечар (Вршка Чука), Бор, Мајданпек (Мокрање, Прахово, Текија, Караташ и Кусјак), Лесковац, Крушевац, Трстеник, Босилеград (Рибарци), Бујановац (Прохор Пчињски и Кончуљ), Сурдулица (Стрезимировци), Врање (Ристовац), Лесковац, Прешево, Приштина (Аеродром, Глобочица, Ђенерал Јанковић, Врбница и Ђафа Прушит), са седиштем у Димитровграду.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИНСПЕКЦИЈУ

Начелник одељења: дипл.правник Ружица Бојанић
Тел: 011/ 3117-540
Тел. 011/333-4003 (дежурни)
E-mail: ruzica.bojanic@zdravlje.gov.rs


У Одељењу за здравствену инспекцију обављају се инспекцијски и са њима повезани стручни послови који обухватају: учествовање у припреми стручних основа за израду нацрта закона и других прописа из делокруга одељења; инспекцијски здравствени надзор у вези са радом здравствених установа, приватне праксе и других правних лица која обављају здравствену делатност; надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; проверу квалитета стручног рада здравствене службе; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; доношење решења о привременом престанку рада по захтеву приватне праксе; евидентирање и ажурирање централне базе података из делокруга Одељења; процена организовања, спровођења спољне провере квалитета стручног рада; контрола извршења наложених мера, праћење квалитета здравствене заштите анализом извештаја о спољној и унутрашњој провери квалитета стручног рада; сарадња са другим државним органима и институцијама, као и друге послове из делокруга Одељења.

У одсецима за здравствену инспекцију обављају се послови који обухватају: надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; инспекцијски надзор непосредним увидом у пословање, документацију и поступање здравствених радника, здравствених  сарадника и физичких лица у здравственим установама и приватној пракси и другим правним лицима која обављају здравствену делатност, на основу које се остварује здравствена заштита грађана; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; непосредан увид у спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада у здравственој установи, односно приватној пракси, као и друге послове из делокруга одсека.

ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИНСПЕКЦИЈУ БЕОГРАД
(за подручну јединицу за град Београд, са седиштем у Београду)

ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИНСПЕКЦИЈУ НОВИ САД
(за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Севернобачки, Средњебанатски, Севернобанатски, Јужнобанатски, Западнобачки, Јужнобачки и Сремски управни округ, са седиштем у Новом Саду)

ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИНСПЕКЦИЈУ НИШ
(за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Нишавски, Борски, Зајечарски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски управни округ, са седиштем у Нишу)

ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИНСПЕКЦИЈУ КРАГУЈЕВАЦ
(за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Шумадијски, Рашки, Расински, Косовско-митровачки, Косовски, Призренски, Пећки и Косовско-поморавски управни округ, Поморавски, Браничевски и Подунавски управни округ са седиштем у Крагујевцу)

ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИНСПЕКЦИЈУ УЖИЦЕ

(за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Златиборски, Мачвански, Колубарски и Моравички управни округ, са седиштем у Ужицу)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

Начелник одељења: Јелица Васић
Адреса: Омладинских бригада бр. 1 Нови Београд
Тел. 011/311-4949, 011/311-1647, 011/2132-317
Факс: 011/311-2816
E-mail: jelica.vasic@zdravlje.gov.rs

У Одељењу за инспекцију за лекове и медицинска средства обављају се инспекцијски и са њима повезани послови који обухватају: учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума и пројеката, као и спровођења међународне сарадње у области производње лекова, мецицинских средстава и израде галенских лекова; израду елабората, анализа, студија и програма у области производње лекова, мецицинских средстава и израде галенских лекова; припрему упутстава за инспекцију производње лекова, медицинских средстава и израду галенских лекова, инспекцијске послове и са њима повезане стручне послове у области производње и испитивања лекова, медицинских средстава и израде галенских лекова и фармаковигиланце; издавање дозвола за производњу лекова, медицинских средстава и дозвола за израду галенских лекова; процену и анализу дефекта квалитета лекова и фалсификованих лекова и медицинских средстава; вођење Регистра о привредним субјектима производње и испитивања у области лекова и медицинских средстава и галенских лабораторија, Регистра издатих сертификата о примени смерница Добре произвођачке праксе, евиденцију издатих решења о укидању решења о издавању сертификата о примени смерница Добре произвођачке праксе, вођење Регистра лабораторије, Регистра издатих сертификата о примени смерница Добре лабораторијске праксе; примена ЕУ стандарда у циљу приступања чланству европској мрежи Конвенције фармацеутске инспекције (PIC/S); послове везане за примену смерница Добре произвођачке праксе и Добре лабораторијске праксе; решавање у управним стварима у првом степену у области лекова и медицинских средстава; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума и пројеката, као и спровођење међународне сарадње у области лекова, медицинских средстава и клиничких испитивања; израду елабората, анализа, студија и програма у области промета лекова и медицинских средстава и области клиничких испитивања лекова; припрему упутстава за рад за инспекцију промета лекова и медицинских средстава, инспекцијске послове и са њима послове стручне послове у области промета лекова и медицинских средстава и клиничких испитивања, фармаковигиланце, односно вигиланце медицинских средстава; издавање дозвола за промет лекова и медицинских средстава на велико, дозвола за промет медицинских средстава на мало, процену и анализу дефекта квалитета лекова и фалсификованих лекова и медицинских средстава; вођење Регистра о правним субјектима који врше промет у области лекова и медицинских средстава, Регистра издатих сертификата о примени смерница Добре дистрибутивне праксе, евиденцију издатих решења о укидању решења о издавању сертификата о примени смерница Добре дистрибутивне праксе, примене ЕУ стандарда у циљу приступања чланству европској мрежи Конвенције фармацеутске инспекције (PIC/S); послове везане за примену смерница Добре дистрибутивне праксе и смернице Добре клиничке праксе у клиничком испитивању, решавање у управним стварима у првом степену у области лекова и медицинских средстава, као и друге послове из делокруга Одељења.

СЕКРЕТАРИЈАТ  МИНИСТАРСТВА

Секретар Министарства: Наташа Гудовић
Тел:011/3616-245
Тел:011/363-1815
e-mail: natasa.gudovic@zdravlje.gov.rs


У Секретаријату Министарства обављају се послови од значаја за рад Министарства а везани су за кадровска, финансијска и друга питања, као и усклађивање рада унутрашњих јединица, остваривање сарадње са другим министарствима, посебним организацијама, као и друге послове из делокруга Секретаријата Министарства.

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМУ БУЏЕТА

Руководилац: Снежана Симић
Тел: 011/ 2656-331
E-mail: snezana.simic@zdravlje.gov.rs


У Групи за финансијско планирање и припрему буџета обављају се послови који обухватају: израду нацрта закона и других прописа којима се уређује буџетско планирање и финансирање у здравству; израду предлога буџета и финансијског плана; планирање, прикупљање, обрада, израда критеријума и мерила за утврђивање приоритетних програма и пројеката који ће се финансирати из средстава буџета; утврђивање расхода за приоритетне програме и пројекте који се финансирају из средстава буџета; прикупљање и консолидација свих релевантних података којима се исказују реалне потребе за финансирање из средстава буџета; израда предлога свих финансијских докумената који се достављају Министарству финансија на сагласност у циљу извршења програма и пројеката; израда ребаланса буџета; давање предлога за прерасподелу средстава у оквиру програма; утврђивање предлога буџетског меморандума; израда базе података из надлежности Групе; сарадња са другим државним органима и организацијама, здравственим установама и факултетима здравствене струке, као и друге послове из делокруга Групе.

ГРУПА ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Руководилац: Нада Масловарић
Тел: 011/ 2656-5511
E-mail: nada.maslovaric@zdravlje.gov.rs


У Групи за извршење буџета обављају се послови који обухватају: извршење буџета и утврђивање месечних квота; праћење изворних прихода и њихова реализација; праћење извршења буџета у складу са утврђеним апропријацијама; припрему и израду извештаја о реализацији буџета и финансијског плана периодично и на годишњем нивоу; праћење пројеката и програма буџетских корисника у делу финансирања; контрола и оцењивање програма и пројеката инвестиција у здравству који ће се финансирати из средстава буџета, као и из средстава Националног инвестиционог плана; припрему документације за плаћање у делу извршења буџета; контролу и ажурирање података о употреби службених возила и евиденције о службеним путовањима, као и друге послове из делокруга Групе.

ГРУПА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И КЊИГОВОДСТВО

Руководилац: Миле Вилотијевић
Тел: 011/ 2656-550
E-mail: mile.vilotijevic@zdravlje.gov.rs


У Групи за рачуноводство и књиговодство обављају се послови који обухватају: припрему документације за контирање и књижење у складу са контним планом и контним оквиром за буџетске кориснике; вођење помоћних књига и евиденција; вођење главне књиге у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и интерним општим актом; усклађивање стања у књиговодственој евиденцији са стањем у евиденцији Управе за трезор; преузимање документације и књижење донаторских рачуна; преузимање документације и књижење пословних промена јединица које су повезане са Министарством; припрему документације за обрачун плата и других накнада за лична примања запослених; припрему и обрачун документације за исплату путних налога за службена путовања у земљи и иностранству; припрему и обрачун документације за исплату уговора о делу; израду периодичних извештаја и завршног рачуна, као и друге послове из делокруга Групе.

ГРУПА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац: Винка Којадиновић
Тел: 011/ 3631-695
E-mail: vinka.kojadinovic@zdravlje.gov.rs


У Групи за правне и опште послове обављају се послови који обухватају: правна обрада и обједињавање мишљења сектора на нацрте и предлоге закона и других прописа које припремају друга министарства, други државни органи и посебне организације; развијање и унапређење система и процедура рада; припрему одговора на тужбе за судске спорове; припрему плана рада и извештаја о остваривању плана рада Министарства; припрему информације о раду Министарства; припрему предлога плана одбране и предлога плана мобилизације; учешће у планирању и спровођењу мера и задатака цивилне заштите и изради и спровођењу плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; припрему одговора на захтеве тражиоца информација у складу са прописима о доступности информација од јавног значаја и израду информатора о раду Министарства; израду годишњег извештаја поверенику за информације од јавног значаја; канцеларијско – евиденционе послове, као и друге послове из делокруга Групе.

ГРУПА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА


Руководилац: Рајка Перуновић
Тел: 011/ 363-1167
E-mail: rajka.perunovic@zdravlje.gov.rs


У Групи за управљање кадровима обављају се послови који обухватају: развијање и унапређење система и процедура рада из области управљања кадровима; кадровско планирање и анализа испуњавања кадровског плана; селекција и избор кадрова; обука, оцењивање, награђивање и развој каријере државних службеника; припрема предлога решења и других аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника; припрема предлога општег акта којим се прописује унутрашње уређење и систематизација радних места у Министарству, као и друге послове из делокруга Групе.

УЖЕ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗВАН СЕКТОРА И СЕКРЕТАРИЈАТА

Групa за за интерну ревизију
Руководилац: Корнелија Букач
Тел: 011/ 3631-396
E-mail: kornelija.bukac@zdravlje.gov.rs

Групa за јавне набавке
Руководилац: Снежана Ђукић
Тел: 011/ 2656-551
E-mail: snezana.djukic@zdravlje.gov.rs

Служба за односе са јавношћу:
Tел: 064/ 8811-345
E-mail: vesti@zdravlje.gov.rs

УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ

Директор: Ненад Милојичић
Тел: 011/ 3616-340
E-mail: nenad.milojicic@zdravlje.gov.rs

Помоћник директора за послове из области трансплантације ћелија и ткива и биомедицински потпомогнутог оплођења: Др Слободан Бјелотомић

Помоћник директора за послове из области трансфузије крви: Др Нада Васиљевић

Помоћник директора за послове из области трансплантације органа: Др Ненад Милојичић


У Управи за биомедицину обављају се послови који обухватају: учествовање у припреми предлога прописа за спровођење закона у области биомедицине, односно прописа којима се уређује трансплантација органа, ћелија и ткива, лечење наплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења, као и трансфузије крви; координирање рада здравствених установа које су добиле дозволу за обављање трансплантације органа, односно ћелија и ткива, као и поступака биомедицински потпомогнутог оплођења и предлагање мера за унапређивање квалитета рада здравствених установа; обављање послова контроле квалитета рада, односно континуираног праћења квалитета рада у области трансплантације органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења; обезбеђивање и координација дистрибуције и размене органа, односно ћелија и ткива између здравствених установа у земљи, као и са надлежним правним лицима, органима и организацијама у иностранству са којима се остварује сарадња; утврђивање и контролу испуњености услова за обављање послова у здравственим установама које обављају послове трансплантације органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења у погледу простора, кадра и опреме; издавање дозволе за преинплантациону генетску дијагнозу, односно давање података детету зачетом поступком биомедицински потпомогнутог оплођења репродуктивним ћелијама донора; предлагање министру да изда, обнови, односно одузиме дозволу за обављање послова узимања, дистрибуције, пресађивања, утврђивања подударности, односно типизације ткива, односно трансплантације органа, ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења; вођење евиденције о размени органа, односно ћелија и ткива; вођење Јединственог регистра давалаца органа, односно ћелија и ткива, као и донора репродуктивних ћелија; вођење података о датим писменим и опозваним пристанцима донора и донираним репродуктивним ћелијама; вођење листи чекања по врстама органа,  као и Републичке листе чекања за трансплантацију ћелија и ткива; учествовање у поступку промоције трансплантације органа, односно ћелија и ткива и предлагање министру програма за промоцију; обезбеђивање континуираног и непрекидног протока информација, као и њихову доступност овлашћеним здравственим радницима о подацима које воде; обезбеђивање, организивовање и одржавање јединственог информационог система за трансплантацију органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења и додељивање овлашћеном здравственом раднику шифре за добијање одобрења за позивање на податке које води; вршење инспекцијског надзора над радом здравствених установа које обављају послове трансплантације органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења; праћење научних достигнућа у области трансплантације органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења и предлагање мере за примену у Републици Србији; учествовање у припреми водича добре праксе и стандардних оперативних процедура за обављање послова узимања, дистрибуције, пресађивања, утврђивања подударности, односно типизације ткива, односно трансплантације, као и стандардних и оперативних поступака из области трансфузиолошке делатности; учествовање у припреми водича добре праксе и стандардних оперативних процедура за обављање послова узимања, обраде, дистрибуције, и уношења репродуктивних ћелија, односно ембриона, као и поступака биомедицински потпомогнутог оплођења; подношење министру извештаја о раду у области трансплантације органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења; вршење увида и контроле примене смерница Добре произвођачке праксе и Добре лабораторијске праксе; утврђивање и контрола испуњености услова за обављање трансфузиолошке делатности, односно одређених послова трансфузиолошке делатности у погледу кадра, простора и опреме; предлагање министру да изда, односно одузиме дозволу за обављање трансфузиолошке делатности, односно одређених послова трансфузиолошке делатности; праћење имплементације и одржавање система управљања квалитетом у трансфузиолошкој делатности; одређивање овлашћене лабораторије за проверу квалитета јединице крви и компоненте крви; предлагање министру да спроведе ванредне спољне провере квалитета стручног рада овлашћене трансфузиолошке установе, односно болничке банке крви; као и друге послове из делокруга Управе.