Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 23.02.2012.
Обавештење о условима за добијање назива примаријус

Обавештење о условима за добијање назива примаријус

Одговорни службеник - Јелена Сарић

064/8811
-362

Назив примаријус може се доделити доктору медицине, доктору стоматологије и дипломираном фармацеуту, који има најмање:

 

1) 12 година рада у здравственој делатности, од чега шест година после положеног специјалистичког испита

 

2) публиковане стручне и научне радове чији је једини аутор, првоименовани аутор или коаутор, бодованих са најмање 100 бодова, под условом да је 60 бодова остварио у радовима у којима је једини или првоименовани аутор.


СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ БОДУЈУ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

1. рад објављен у изводу (резиме, постер) у домаћем зборнику или суплементу

- првоименовани аутор 4 х
- коаутор 2 х

2. рад објављен у изводу (резиме, постер) у међународном зборнику или суплементу

- првоименовани аутор 8 х
- коаутор 6 х

3. рад објављен у целини у домаћем зборнику или суплементу
- првоименовани аутор 6 х
- коаутор 3 х

4. рад објављен у целини у међународном зборнику или суплементу
- првоименовани аутор 10 х
- коаутор 6 х

5. стручни часописи - национални
Оригинални рад
- првоименовани аутор 15
- коаутор 10

6. стручни часописи - међународни
Оригинални рад
- првоименовани аутор 30
- коаутор 20

7. монографије
- једини или првоименовани 20
- један од осталих аутора 10

8. поглавља у стручним књигама
- једини или првоименовани 15
- један од осталих аутора 10

9. ужа специјализација - 20

10. студије другог степена, тј. магистеријум - 20

11. студије трећег степена - докторске академске студије - 40

(Уколико кандидат има завршене студије другог, односно трећег степена, вредноваће се само студије трећег степена)


УКУПНО БОДОВА: _______________________________________________________

БРОЈ БОДОВА ЗА РАДОВЕ У КОЈИМА ЈЕ ЈЕДИНИ ИЛИ ПРВОИМЕНОВАНИ АУТОР _______________

ПРИХВАТАЈУ СЕ САМО РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У СТРУЧНИМ ЧАСОПИСИМА КОЈИ ИМАЈУ ОЗНАКУ: CIP – КАТАЛОГИЗАЦИЈУ У ПУБЛИКАЦИЈИ (ISSN, ISBN, UDK, UDC). Зборник у коме су објављени радови мора имати или CIP каталогизацију или научни односно редакцијски одбор.

 

ПЕРИОД У КОМЕ ЈЕ АУТОР ОБЈАВЉИВАО РАДОВЕ НЕ МОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД ШЕСТ ГОДИНА НА ДАН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, ОДНОСНО ПРЕДЛОГА ЗА ДОБИЈАЊЕ НАЗИВА ПРИМАРИЈУС, ТЈ. РАДОВИ МОРАЈУ БИТИ ОБЈАВЉЕНИ У НАЈМАЊЕ ШЕСТ РАЗЛИЧИТИХ КАЛЕНДАРСКИХ ГОДИНА.

 

Захтев (подноси кандидат лично), односно предлог (може поднети одговарајућа секција или подружница Српског лекарског друштва, односно Фармацеутског друштва Србије, као и надлежна комора) за добијање назива примаријус подноси се Министарству здравља Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, путем писарнице или лично у СИВ III, Омладинских бригада број 1, Београд, уз предходни контакт одговорног службеника.

 

УЗ ЗАХТЕВ, ОДНОСНО ПРЕДЛОГ, ДОСТАВЉАЈУ СЕ ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, И ТО:

  1. оверене фотокопије свих диплома
  2. кратка радна биографија
  3. потврда одговарајуће здравствене, односно друге установе, као и приватне праксе о укупној дужини рада у здравственој делатности, односно специјалистичког стажа
  4. списак објављених стручних и научних радова, који треба да садржи: назив рада, све ауторе, назив часописа, зборника, односно друге публикације, годину објављивања и страну, односно стране на којима је рад одштампан
  5. фотокопија сваког рада са списка: насловна страна часописа, зборника, односно друге публикације, страна на којој се налазе имена чланова редакционог одбора (рецензија), страна, односно стране на којима је рад одштампан, страна на којој се види CIP - каталогизација у публикацији
  6. уз радове одштампане у изводу (резиме, постер) - оригинал рада у целини;
  7. мишљење основне Подружнице Српског лекарског друштва
  8. мишљење одговарајуће секције Српског лекарског друштва, односно Фармацеутског друштва Србије
  9. потврда о чланству у Српском лекарском друштву, односно Фармацеутском друштву Србије
  10. кандидати из аутономне покрајине, у складу са законом, прибављају и мишљење надлежног органа аутономне покрајине.

 

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ЗА ЗАХТЕВ, У ИЗНОСУ ОД 300,00 ДИНАРА ПЛАЋА СЕ НА РАЧУН БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БР: 840-742-221-843-57, ПОЗИВ НА БР. 97   50-016


НАПОМЕНА:

Кандидати из Војводине комплетну документацију, прво достављају Друштву лекара Војводине Српског лекарског друштва у Новом Саду, ул. Васе Стајића бр. 9, тел 021/528-767. Одговорно лице дипл.правник Бранка Врапчењак.

 

Правилник о ближим условима, начину и поступку за добијање назива примаријус - преузмите документ 95 kB - Важи од 01.07.2006.