Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 17.10.2016.
Поступак за пријаву полагања стручног испита
Докторе медицине
Докторе стоматологије
Струковне медицинске сестре
Здравствене сараднике
Дипломиране фармацеуте
Струковне фармацеуте
Дипломиране фармацеуте медицинске биохемичаре

Референт за стручне испите – Ивана Попов Влаховић Тел: 011/2132-470,

Радно време са странкама од 12 до 14 часова.

Наведени референт ради све набројане профиле, затим издаје План и програм приправничког стажа за исте, преписе уверења и дистрибуира сва Уверења за средњу и вишу спрему.
За неуручену и враћену пошту, обратити се на тел. 011/363-1088.
Пријаве за полагање стручног испита врше се до краја месеца, за полагање у следећем месецу. Документација се доставља или поштом (препоручено) на Писарницу Министарства здравља ако је странка из унутрашњости или се доноси лично на шалтер бр. 1 у приземљу, улица Немањина бр. 22-26 (главни улаз), Београд.

Испити се организују целе године.

Испит се полаже у Немањиној 22-26, Београд.

Oд јунског рока 2015. кандидати се информишу о датуму и времену полагања стручног  испита на сајту Министарства здравља око 15. у месецу, када се постављају спискови кандидата.

Потребна документација:
  1. Молба писана руком - читко или куцана. На молби је довољно да у једној реченици напишете месец када желите да полажете стручни испит, вашу адресу и број мобилног/кућног телефона.
  2. Оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном факултету, са датумом дипломирања. Ако је кандидат завршио факултет у некој страној земљи, потребна је нострификација од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
  3. Оригинал попуњена стажерска  књижица  са  датумима,  печатом  и  потписом одговорног лица тј. директора и ментора.Књижица се попуњава са правном службом тамо где се стажира.
  4. Уплата на ж.р. Министарства   здравља  8.990.00 дин  за трошкове полагања стручног испита ж.р. 840-742325843-09 позив на број 97 (прва кућица) па 50-016, сврха: уплата за полагање стручног испита, прималац: Министарство здравља.
  5. Уплата за административну таксу 200,00 дин, прималац: буџет Републике  број 840-742-221-843-57 позив на број  97 50-016
  6. За даме, фотокопија извода из матичне књиге венчаних уколико су са другим презименом од оногa у дипломи.
  7. За приватну праксу доставити уз наведену документацију и решење о испуњености услова за обављање здравствене делатности.

- Кандидати се пријављују тек после обављеног приправничког стажа.


Потребна литература: За све профиле литература се набавља у Српском лекарском друштву улица Џорџа Вашингтона  број 19. Број телефона 011 3246 829
 
Лекари купују стручну литературу и приручник за правни део у наведеној установи. Стоматолози, фармацеути, фарм.биохемичари и здравствени сарадници купују само правни део а за стручни део не постоји литература већ програм по коме су стажирали.

Стажерске књижице се купују на  Институту за издавачку делатност у Улици Хајдук Вељков венац бр. 4, III. спрат, Београд,  а програм у њој важи за Републику Србију.

Приликом издавања Плана и програма приправничког стажа, обавезно навести у молби колико трају студије и колика је дужина трајања стажа, адреса, број мобилног/кућног телефона и плаћена административна такса 310 динара. на Буџет Републике  број 840-742-221-843-57 позив на број  97 50-016 .
 
Иста такса се уплаћује уз захтев за признавање стажа обављеног у иностранству, уз оверену фотокопију дипломе и нострификацију дипломме.
 
Приликом издавања преписа Уверења, обавезно навести у молби колико трају студије и колика је дужина трајања стажа, адреса, број мобилног/кућног телефона и плаћена административна такса 410 динара. на Буџет Републике  број 840-742-221-843-57 позив на број  97 50-016 .
 
За издавање преписа Уверења и Плана и програма приправничког стажа и признање стажа, писменим путем се обратити Писарници Министарства здравља уз плаћену таксу, тачну адресу и број мобилног/кућног телефона.

Стручни испит из других држава се не признаје.

Здравственим радницима и здравственим сарадницима који су приправнички стаж или део стажа обавили у иностранству, Министарство може на њихов захтев признати приправнички стаж или део стажа, под условом да програм обављеног приправничког стажа одговара програму приправничког стажа у складу са овим законом. ( члан 180. Закон о здравственој заштити, службени гласник РС бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14,  96/15, 106/15, 105/17-др. закон и 113/17-др. закон).

Здравственим радницима и здравственим сарадницима који су приправнички стаж или део стажа обавили у иностранству, ради признавања стажа или дела стажа потребно је доставити:
  • план и програм приправничког стажа државе у којој је здравствени радник и здравствени сарадник  обавио приправнички стаж или део стажа, преведен на српски језик и оверен код овлашћеног судског тумача.
  • документ (потврда) о обављеном стажу у иностранству преведен и оверен код овлашћеног судског тумача.

Здравствени радници са вишом и средњом школском спремом, подносе писмену пријаву за полагање стручног испита  у Градском заводу за јавно здравље Београд ( контакт 011/323-52-12).