Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 28.08.2013.
Информације од јавног значаја
Овлашћено лице - Татјана Гарић, Аурелија Бокшан    
Тел: 011/3616-630
Тел: 011/363-1107
Тел: 011/3631-695
e-mail: tatjana.garic@zdravlje.gov.rs, aurelija.boksan@zdravlje.gov.rs

Сва заинтересована лица могу поднети захтев за приступ информацијама од јавног значаја.

Министарство здравља ставља на увид све информације које су у поседу oвог министарства, а које нису означене као тајна.

Захтев за информацијама од јавног значаја подноси се у:
 • писаној форми
 • усменој форми

на адресу Министарства здравља Немањина 22-26 Београд или у електронскомоблику на адресу: tatjana.garic@zdravlje.gov.rs

у складу са Законом о информацијама од јавног значаја. Сви захтеви се разматрају на исти начин и поштују се предвиђени законски рокови.

Обзиром да су здравствене установе самостална правна лица и да се претежно финансирају из буџета, имају обавезу поступања по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Стога сви захтеви који се односе на медицинске евиденције могу се поднети директно здравственим установама.

Процедура за достављање информација од јавног значаја
 • Када захтев за информацијама од јавног значаја стигне у Министарство здравља заведе се у писарници.
 • Рок за одговор почиње да тече од датума са кошуљице предмета.
 • Захтев се обрађује тако што се одмах по пријему одговори ако је одговор познат.
 • Ако одговор није познат копија захтева се уз пропратни акт упућује Сектору који би могао да одговори.
 • Допис Сектору се шаље са  повратницом.
 • Пропратни акт потписује овлашћено лице за поступање по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
 • Сектору се даје рок од 7 дана од датума пријема пропратног акта за одговор.
 • Потписана повратница од сектора се одлаже у предмет.
 • Након  добијеног  одговора  од  Сектора  припрема  се  одговор  за  подносиоца  захтева  и прослеђује са повратницом у року од 15 дана од датума са кошуљице.
 • Предмет прати и повратница по ЗУП-у.
 • Одговор потписује помоћник министра Сектора за правне послове и овлашћено лице.
 • При повратку повратнице која има печат експедиције као и повратнице по ЗУП-у предмет је завршен.
 • Такође се води електронска архива за целокупан ток по сваком захтеву.
 • По завршетку процедуре по захтеву, убацују се подаци о завршеном предмету у евиденцију која се води о поднетим захтевима која садржи: редни број, тражилац информације, опис одговора, број захтева, датум пријема, датум одговора, одговоре припремили, потписник одговора.
 • Оригинални предмет се архивира у архиву Управе  за заједничке  послове  Републичких органа.
 • У посебним случајевима  када  захтев  подразумева  обимнији  одговор  рок  се  може  на основу члана 16. Закона о информацијама  од јавног значаја продужити  на 40 дана од датума са кошуљице.
 • О томе се обавештава  странка са повратницом.  Повратница се са печатом експедиције одлаже у предмет. Након тога се по истом поступку поступа по захтеву.
 • У случају да државни орган нема основа да пружи информацију, захтев странке ће одбити Решењем уз образложење о разлозима за одбијање захтева.
 • На крају сваке године овлашћено лице подноси Поверенику Годишњи извештај о поступању по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја који чини: пропратни акт који потписује помоћник министра Сектора за правне послове и овлашћено лице, попуњен формулар о броју поднетих захтева и евиденција о поднетим захтевима за годину за коју се подноси извештај.

Формулари:

Захтеви:
 • У 2012 .години било је укупно 105 захтева за информацијама од јавног значаја.

Жалбе:
 • Од 105 захтева било је 12 жалби изјављених углавном због незадовољства тражиоца добијеним одговором.

Накнаде
 • Министарство здравља у 2012 години није наплаћивало накнаде за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Од Министарства здравља су се у 2013 години и у првој половини 2014 године најчешће тражиле следеће информације:

2013 година:
 • Захтеви у вези услова за добијање специјализација;
 • Питања у вези збрињавања фармацеутског отпада;
 • Захтеви у вези издавања простора здравствених установа другим правним лицима;
 • Питања у вези јавног дуга здравствених установа;
 • Захтеви у вези јавних расправа на измене и допуне системских закона у здравству;
 • Информације у вези безбедности хране;
 • Тумачење јавних овлашћења;
 • Информације о потрошеним средствима за репрезентацију;
 • Информације о платама руководства у Министарству здравља;
 • Услови за оснивање здравствених установа;
 • Достава кадровских планова.

2014.година:
 • Информација о набављеним новогодишњим честиткама;
 • Састави Управних и Надзорних одбора у здравственим установама;
 • Број трудноћа обављених биомедицински потпомогнутим оплођењем;
 • Информације о донетим правним актима у Министарству здравља;
 • Извештаји о обављеним инспекцијским надзорима у предходној години;
 • Остваривање права из области здравственог осигурања;
 • Допунски рад у здравственим установама;
 • Остваривање права на здравствену заштиту  у установама за извршење кривичних санкција:
 • Јавне набавке и тендерске документације;
 • Вакцинација и набавка вакцина;
 • Јавне набавке у телекомуникационим услугама;
 • Информације о плаћањима са одређених буџетских позиција;
 • Број запослених у Министарству здравља и број службених аутомобила;
 • Информације у вези пројекта „Реконструкција четири клиничка центра у Србији“;
 • Број и функција донираних и осталих мамографа у здравственим установама у Републици Србији;
 • Стручно медицинске индикације и питања у вези тога;
 • Интегрисани информациони систем у здравству;
 • Заштита података о личности у Пројекту „Истраживање здравља становништва Србије у 2013 години“;
 • Питања у вези несталих беба;
 • Достава Споразума између Владе Јапана и Владе Србије у вези донација;
 • Захтев за доставом дозвола за рад фармацеутских кућа;
 • Испитивање квалитета воде у Зајачи и Бањи Љиг;
 • Захтев за информацијама у вези укупних прихода бивше министарке;
 • Захтев за информацијама у вези лекарског прегледа за чланове Владе;
 • Захтев за информацијама у вези реализације буџета за накнаде штете;
 • Информације у вези поднетих представки и одговора Министарства;
 • Достава свих поднесака и одговора здравствене инспекције;
 • Именовање Управног одбора «Специјалне болнице Златибор»;
 • Достава решења о забрани рекламирања воде;
 • Информације у вези Специјалне болнице у Сокобањи;
 • Питање о раду Мигрена центра у КБЦ Звездара;
 • Захтев за информацијама у вези израде Правилника о систематизацији радних места у министарству;
 • Подаци о кадровима у Општој болници Мајданпек;
 • Захтев за информацијама у вези добијања назива примаријус за бившег државног секретара у Министарству здравља;
 • Информације у вези броја логопеда у Дому здравља Нови Сад;
 • Достава аката санитарне инспекције из надзора вртића у Ваљеву;
 • Захтев за доставу документације из поступка пред Комисијом за заштиту права;
 • Захтев за информацијама у вези отпуштања радно не ангажованих у здр. установама на КИМ;
 • Укључивање Министарства здравља у решавање проблема око лечења тешко оболеле деце;
 • Додатне информације у вези Бање Љиг;
 • Запошљавање по конкурсу из 2008 год;
 • Подаци који постоје на тему малади и алкохолизам;
 • Достава Извештаја о спољашњем стручном надзору;
 • Информације у вези интерсекс особа;
 • Документација у вези јавне набавке за прање службених аутомобила;
 • Број уписаних дозвола за производњу и промет лекова у Регистар;
 • Захтев за информацијама у вези недобијања зараде запослених у Заводу за трансфузију крви Приштина;
 • Остваривање права на заштиту од дуванског дима у стамбеним зградама;
 • Захтев за транспарентнијим обрасцима за лечење у иностарнству;
 • Информације у вези судских вештака за стоматологију;
 • Захтев за помоћ око запошљавања;
 • Информацијаме у вези ванболничких породилишта у РС;
 • Јавне набавке са Фонетом и Бетом;
 • Информације у вези замене два радна места у оквиру здравствених установа;
 • Промене управљачке структуре у ЗЦ Врању;
 • Информације о снабдевању РС хуманим лековима;
 • Објављивање подзаконског акта из Закона о заштити становништва од заразних болести;
 • Приватизације бања у РС;
 • Све јавне набавке у 2013 и 2014 години.