Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 30.06.2012.
АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ И ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ УПЛАЋУЈУ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


По Закону о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04 - др. пропис, 42/05 - др. пропис, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06 - др. пропис, 47/07 - др. пропис, 54/08 - др. пропис, 5/09, 54/09, 35/10 - др. пропис, 50/11, 70/11- др. пропис, 55/12 - др. пропис), а у вези са важећим прописима, наплаћиваће се републичка административна такса у буџет Републике Србије и то:

ТАРИФНИ БРОЈ 181:
Захтев за
 1Решење за обављање делатности производње прекурсора прве, друге или треће категорије 25.250
 2Решење за увоз, односно извоз, односно транзит прекурсора прве, друге и треће категорије, као и супстанции ван списка које се могу злоупотребити у области опојних дрога 9.470
 3Решење за употребу прекурсора прве, друге и треће категорије 10.090ТАРИФНИ БРОЈ 184:
Захтев за
 1За решење по захтеву за одобрење за производњу опојних дрога (опојне дроге и психотропне супстанце) 31.550
 2За решење по захтеву за дозволу за увоз, односно извоз опојних дрога (опојне дроге и психотропне супстанце) 10.090
 3За решење по захтеву за одобрење за гајење мака који је намењен за производњу опојних дрога 12.620
 4За решење по захтеву за одобрење за промет на велико опојних дрога (опојне дроге и психотропне супстанце) 15.150


ТАРИФНИ БРОЈ 180:
Захтев за
 1За акт по захтеву за давање сагласности којом се одобрава увоз, односно извоз лекова, медицинских средстава, супстанци (активних фармацеутских супстанци), комбинације супстанци за производњу лекова и медицинских средстава за употребу у хуманој медициниСтав 1  9.470
 2За сагласност којом се одобрава увоз , извоз људске крви, крвних глобулина, серумских глобулина, хемоглобина, модификованих имунолошких производа, вакцина, жлезда и осталих органа, екстракта жлезда и осталих органа, односно култура микроорганизама (осим квасца)Став 6 8.830


У примени је од 01.07.2012. године

сврха плаћања:
Републичка административна такса
прималац:
Буџет Републике Србије
Жиро рачун број:
840-742221843-57
модел:
97
позив на број:
50-016