Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 09.10.2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ

 На основу Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину (Сл. гласник РС број 113/17), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“,

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

Министарство здравља,  упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

За пријаву пројеката  за реализацију Програма 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“ , који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарствa здравља.

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ

 

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”.

 

     2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

 

     На основу специфичних циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија    

     против рака”, Националног програма раног откривања карцинома дојке, Националног програма

     раног откривања карцинома дебелог црева, Националног програма раног откривања карцинома

     грлића материце приоритет у финансирању имаће они пројекти чије активности предвиђају :

 

1.               јачање капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести,  

лечења  и рехабилитације онколошких пацијената;

     2.   успостављање контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;

     3.   унапређење квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица

      4.   стручно усавршавање лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим

            здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести,

            под следећим условима:

     а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма онколошке   

         здравствене заштите „Србија против рака“;

     б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења

         здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а

         обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је

         здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте

         поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;

     в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и   

         терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже;

 г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање има

         задовољавајући ниво стручне компетентности;

 

По овом Јавном позиву омогућиће се едукација лекара специјалиста у иностранству  у  

максималном износу до 625.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене

установе, обавиће здравствене установе по следећој процедури:

 

   -   Стручни савет здравствене установе утврђује посебне критеријуме за избор кандидата;

   -   Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси одлуку о избору  

       кандидата за едукацију.

 

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

 

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

 

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране средставима Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља, односно које предвиђају набавку медицинске опреме, лекова и медицинских средстава сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

 

Партнер на пројекту може бити искључиво друга здравствена установа из Плана мреже здравствених установа, односно струковно удружење здравствених радника.

 

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

 

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

 

Напомена: Едукације из области скрининга могу спроводити искључиво сертификовани супервизори.

 

    3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

 

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлоге пројеката са комплетном документацијом доставити путем препоручене поште и путем електронске поште, уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма онколошке здравствене заштите Србија против рака” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.У противном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

    Пријава се доставља на адресу :

 

Министарство здравља Републике Србије

 Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

 Одсек за програмску здравствену заштиту,

 Ул. Омладинских бригада 1

 11070 Београд

 

Напомена: пријаву пројекта могу у партнерству поднети две или више здравствених установа.

 

    4.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

    Рок подношења пројеката је 15 дана  од дана објављивања на интернет страници Министарства 

    здравља.

 

    Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у

    разматрање.

 

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 

      Пројекти се спроводе закључно са 15. децембром 2018.године

 

      Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до

      31. децембра 2018. године.

 

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 

    Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи  

    јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs .

 

    Контакт особе у Министарству здравља:

 

др Весна Књегињић

Еmail: vеsnа.knјеginјic@zdrаvlје.gоv.rs

 

др Владимир Чакаревић

Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs

 

тeл: 011/2699-505

Број: 401-00-119/2018-07-2

У Београду, 24. септембар 2018. године                           

 

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар

 

 

Са подацима од: 09.10.2018.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Република Србија

Министарство здравља

Бр.: 401-00-119/2018-07-1     

Датум : 24. септембар 2018. године

Немањина 22-26

Б е о г р а д

 ФЛ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1809 „ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВОДЕЋИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ“ ПРОЈЕКАТ 0002-„ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ОНКОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ“, ОД 18. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ

 

 

Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 18. јула 2018. године, да пријављени пројекат није у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да је из следећих разлога одбијен:

 

Установа :

 

Назив пројекта :

Разлог одбијања :

Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“

Организација пилот пројекта кроз развој и формирање пет теледермоскопских скрининг јединица за рано откривање

малигнитета коже у Србији

-директор установе учествује у

 пројекту;

-накнаде за рад неприхватљиво

 високе;

-пројекат предвиђа промене у

 организацији рада здравствене

 службе, што није предвиђено

 Јавним позивом;

-предлог пројекта има за циљ

 утврђивање квалитета нове

 здравствене технологије чији јуе

 власник приватно предузеће

 наведено као партнер на

 пројекту о трошку буџета

 Републике Србије;

-специјализоване услуге пружа

 приватно предузеће а позив је

 упућен искључиво

 здравственим установама;

-није наведено које услове у

 погледу опреме морају да

 испуне здравствене установе где

 би се пилот пројекат спроводио,

 а неадекватна рачунарска

 опрема је наведена као ризик за

 спровођење пројекта;

-трошкови нису разврстани

 према ономе што је обука за

 здравствене раднике у

 дермоскопским поступцима и

 обуке за рад на софтверу;

-није наведена стварна цена

 коштања софтверског пакета,

 ко, како и под којим условима

 врши неопходно одржавање и

 колико би то као инвестиција

 коштало Републику Србију;

-процена квалитета

 прикупљених података би се

 вршила на основу упоредне

 анализе са подацима

 прикупљеним пре 15 година у 

 другој климатској зони, што

 доводи у питање саму анализу.

 

Како није било других пријављених предлога пројеката, Јавни позив се понавља.

 

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар

 

 

Са подацима од: 12.09.2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину (Сл. гласник РС број 113/17), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0003- Подршка активностима здравствених установа у области кaрдиoвaскулaрнe здрaвствeнe заштитe,

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

Министарство здравља,  упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

За пријаву пројеката  за реализацију   Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ

 

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању главног циља Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - унапређења и јачања система здравствене заштите Републике Србије ради боље превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести.

 

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

 

На основу специфичних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести (правовремено препознавање фактора ризика који довосде до оштећења срца и крвних судова), приоритетне активности које ће Министарство здравља финансирати у 2018. години су :

 

1. превенција болести срца и крвних судова

 

2. стручно усавршавање у земљи у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести под следећим условима:

а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године;

б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;

в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже

 

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање и/или из буџета Министарства здравља односно које предвиђају набавку медицинске, рачунарске или било које друге опреме, набавку лекова и медицинских средстава  односно адаптацију простора сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

 

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза, трошкове хотелског смештаја и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

 

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту.

 

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

 

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

 

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

 

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлози пројеката се достављају препорученом поштом и путем електронске поште,  уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - НЕ ОТВАРАТИ” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.

 

Уколико здравствена установа која подноси пријаву планира да пројекат спроводи у сарадњи са другим здравственим установама, уз  пријаву доставља и примерак потписаног споразума о сарадњи, којим се уређују међусобни однос, као и права и обавезе учесника у пројекту.

 

У супротном, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

Пријава се доставља на адресу :

 

Министарство здравља Републике Србије

Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

Одсек за програмску здравствену заштиту,

Ул. Омладинских бригада 1

11070 Београд

 

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Рок подношења предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

 

Пријаве пристигле по истеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

 

 

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 

Пројектне активности морају  се спровести до 15. децембра 2018.године.

 

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2018. године.

 

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року до 30 дана по истеку рока за пријаву пројеката.

 

Контакт особе у  Министарству здравља:

 Др Весна Књегињић  vеsnа.knјеginјic@zdrаvlје.gоv.rs

др Владимир Чакаревић  vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs

 

тел: 011/2699-505

 

Број: 401-00-118/2018-07-4

У Београду, 3. сeптeмбaр 2018. године

 

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар

Са подацима од: 12.09.2018.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ОДБИЈЕНИ КВБ 2018-2

 

Република Србија

Министарство здравља

Бр.: 401-00-118/2018-07-3

Датум :3. септембар 2018. године

Немањина 22-26

Б е о г р а д

 ФЛ

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1809 „ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВОДЕЋИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ“ ПРОЈЕКАТ 0003-„ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ“, ОД 18. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ

 

Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 18. јула 2018. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

 

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :

 

-          Захтев за набавку опреме;

-          редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;

-          некомплетна пријава;

-          пријава пројекта од стране удружења;

-          едукације које се могу спровести у Републици Србији;

-          едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;

-          активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;

-          непостојање законског оквира за спровођење активности пројекта;

-          недефинисаност пројекта;

-          активности су већ спроведене ранијих година;

-          буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

 

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

 

Установа :

 

Назив пројекта :

Разлог одбијања :

Институт за јавно здравље Крагујевац

Лонгитудинална студија анализе фактора ризика за развој квб у Шумадијском округу

Буџет пројекта нереалан.Накнаде за рад предвиђене у знатно већем постотку од дозвољених 30%.

ЗЦ  Ужице

ОЈ ОБ Ужице

Едукација из области болести срца и кардиохируршких интервенција Одсека за кардиохирургију ОЈ ОБ Ужице

Некомплетна пријава.

Није достављен основни споразум са партнером на пројекту

Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац

Превенција кардиоваскуларних обољења код радно ангажованог становништва на пољопривредним газдинствима

Завод није регистрован као здравствена установа, већ као привредно друштво - друштво са ограниченом одговорношћу;

 

Како није било других пријављених предлога пројеката, Јавни позив се понавља.

 

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар

Са подацима од: 29.08.2018.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству здравља

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-3965/2016 од 11. априла 2016. године, 51 број 112-2833/2017-1 од 28. марта 2017. године, 51 број 112-4955/2018 од 31. маја 2018. године и 51 број 112-6160/2018 од 28. јуна 2018. године, оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

 

                  
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство здравља, Београд, Немањина број 22-26, Београд

II Раднa местa којa се попуњавају: 

1.       Радно место санитарни инспектор, Група за санитарни надзор за гранично подручје Димитровград, Одељењe за санитарну инспекцију, Сектор за инспекцијске послове, звање саветник – 2 извршиoцa.

Опис послова радног места: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором на граници, односно на другим местима где се врши царињење решавањем у првостепеном управном поступку; изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради извештаја о раду Групе; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области медицинске  науке или из стручне области технолошко инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару

 Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештинa аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационe способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о санитарном надзору и Закона о заштити становништва од заразних болести– усмено; вештина комуникације – усмено.

2.       Радно место санитарни инспектор, Одсек за санитарни надзор Лесковац, Одељењe за санитарну инспекцију, Сектор за инспекцијске послове, звање саветник – 1 извршилaц.

Опис послова радног места: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области медицинске  науке или из стручне области грађевинско инжењерство, технолошко инжењерство или архитектуре на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару

 Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештинa аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационe способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о санитарном надзору и Закона о инспекцијском надзору – усмено; вештина комуникације – усмено.

3.       Радно место здравствени инспектор, Одсек за здравствену инспекцију Нови Сад, Одељењe за здравствену инспекцију, Сектор за инспекцијске послове, звање саветник -1 извршилац.

Опис послова радног места: Врши надзор над применом закона, других прописа и општих аката, као и надзор над спровођењем прописаних мера у области здравствене заштите; контролише спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада; води евиденцију објеката под надзором; решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; сарађује са другим инспекцијским, правосудним и другим органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке, стоматолошке науке, фармацеутске науке или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и положен возачки испит "Б" категорије

 Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештинa аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационe способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању– усмено; вештина комуникације – усмено.

4.       Радно место инспектор за производњу и промет психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора, Одељење за инспекцију за лекове и медицинска средства и психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре, Сектор за инспекцијске послове, звање саветник – 1 извршилац.

Опис послова радног места: Врши инспекцијске послове у области производње и промета психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора, решава у управним стварима у првом степену; узоркује психоактивно контролисане супстанце и прекурсоре у сврху испитивања, као и ванредне контроле; утврђује испуњеност услова за издавање дозвола за производњу и промет психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора; утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за обављање послова овлашћених лабораторија за индентификацију и испитивање психоактивних супстанци и прекурсора, као и за обављање овлашћених лабораторија за хемијску анализу прекурсора; учествује у изради стандардизованих радних процедура инспектора; учествује у изради информационог система и води евиденцију објеката под надзором; сарађује са другим инспекцијским службама, правосудним и прекршајним органима, Управом царине и међународним инспекцијским службама у области производње и промета психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научних поља: природноматематичких наука, техничко-технолошких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:  познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештинa аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационe способности – посредно, путем стандардизованих тестова; знање енглеског језика - писмена провера - тест; познавање прописа Закона о психоактивним контролисаним супстанцама, Закона о супстанцама  које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци, Правилника о утврђивању Списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци и  Правилника о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци– усмено; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: 

За радно место под редним бројем 1. ( 2 извршиоца)

За једног извршиоца место рада је Димитровград

За једног извршиоца место рада је Ниш

За радно место под редним бројем 2. место рада је Лесковац

За радно место под редним пројем 3. место рада је Нови Сад

За радно место под редним бројем 4. место рада је Београд.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство здравља, 11000 Београд, Немањина број 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Аурелија Бокшан, тел: 011/2656-330.
VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII  Рок за подношење пријава на јавни конкурс: је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 

За радно место под редним бројем 1, 2 и 4. потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство),

За радно место под редним бројем 3. потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), оверена фотокопија возачке дозволе „Б“ категорије.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. 

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју пријаву су приложени тражени докази.

Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. 
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на web страници Министарства здравља. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе као би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима, провера  стручних оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 24. септембра 2018. године у просторијама Министарства здравља и у просторијама Службе за управљање кадровима. О месту и времену почетка изборног поступка кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом или правосудним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита или правосудног испита.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства здравља: www.zdravlje.gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли и у периодичном издању огласа  Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

 ИЗЈАВА (*.doc)

 

Са подацима од: 17.08.2018.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Република Србија

Министарство здравља

Бр.: 401-00-118/2018-07

Датум :9. август 2018. године

Немањина 22-26

Б е о г р а д

 ФЛ

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Због малог броја пријава пројеката приспелих на основу Јавних позива за реализацију Програма 1809 „Превенција и контрола водећих незаразних болести“ Пројекти 0002 „Подршка активностима здравствених установа у области онколошке здравствене заштите“ и 0003 „Подршка активностима здравствених установа“ , објављеног на интернет страници Министарства здравља 18. јула 2017. године   продужава се рок за пријаву пројеката закључно са 22. августом 2018. године.

 

 

 

С поштовањем,

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 14.08.2018.
Консултант за унапређење контроле квалитета извештавања по систему ДСГ

 

Република Србија

Министарство здравља

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗРАЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

(КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ – ИЗБОР КОНСУЛТАНТА – ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАНТИ)

 

Ово је поновљено оглашавање. Консултанти који су већ доставили своје изразе заинтересованости по предходно објављеном огласу биће узети у обзир и не морају се поново јављати. Њихова пријава биће узета у обзир приликом евалуације.

 

Назив пројекта:       Други пројекат развоја здравства Србије

Зајам број.:               8338YF

 

Република Србија примила је од Међународне банке за обнову и развој (The World Bank) зајам за финансирање трошкова Другог пројекта развоја здравства Србије и намерава утрошити део средстава овог зајма за плаћања по уговору за услуге:

 

Назив задатка:         Консултант за унапређење контроле квалитета извештавања по систему ДСГ – лекар

 

Број уговора:           RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.1.24

 

Консултантске услуге (“Услуге”) обухватају следеће главне активности:

 

 • пружање саветодавне подршке пројектним активностима везаним за даљу реализацију и развој система плаћања за акутно болничко лечење на основу учинка по основу дијагностички сродних група (ДСГ),
 • организација, подршка и обезбеђивање обука како би се ојачао капацитет болничког особља за примену ДСГ,
 • подршка унапређењу механизама финансирања за неакутно лечење у болницама, укључујући амбулантне и хитне службе, као и дуготрајно и палијативно збрињавање;

 

Детаљан пројектни задатак за горенаведене консултантске услуге постављен је на интернет адресу Министарства здравља, http://www.mz.gov.rs/

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у следећим градовима:

 

           Чачак, 1 консултант

           Ужице, 1 консултант

           Бор, 1 консултант

           Нови Сад, 1 консултант

           Панчево, 2 консултантa

 

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за пружање тражених услуга.  

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

 • опште квалификације       50 поена
 • радно искуство                  30 поена
 • вештине                               20 поена

 

На свакој пријави јасно назначити назив задатка и локацију (град) за који се кандидат пријављује. Могућа је пријава на највише 2 (две) од наведених 5 локација.

 

Избор консултанта извршиће се у складу са IC (Individual Consultant) процедурама дефинисаним у смерницама Светске банке: Избор и запошљавање консултаната од стране зајмопримаца Светске банке из јануара 2011. године. Заинтересовани консултанти додатне информације могу добити на адреси наведеној у наставку текста, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова.

 

Пријаве  морају бити достављене на адресу наведену у наставку текста, (лично, мејлом, или поштом) до петка 31. августа 2018.  Заинтересовани кандидати у обавези су да у пријави наведу број уговора за који се пријављују и локацију (град).

 

 

Дом здравља Савски венац

Други пројекат развоја здравства Србије

Пастерова 1, 11000 Београд


 

Teл 1: +381 11 36 06 403

Teл 2: +381 11 36 06 402

Fax:   +381 11 36 06 400

E-mail:  office_pcu@zdravlje.gov.rs

 

 

 

Консултант за унапређење контроле квалитета извештавања по систему ДСГ – лекар

Са подацима од: 31.07.2018.
Захтев за достављање израза заинтересованости (консултантске услуге – избор консултанта – индивидуални консултанти)

 

Република Србија

Министарство здравља

 

 

захтев за достављање израза заинтересованости

(консултантске услуге – избор консултанта – индивидуални консултанти)

 

Назив пројекта:    Други пројекат развоја здравства Србије

Зајам број.:                        8338YF

 

Република Србија примила је од Међународне банке за обнову и развој (The World Bank) зајам за финансирање трошкова Другог пројекта развоја здравства Србије и намерава утрошити део средстава овог зајма за плаћања по уговору за услуге:

 

Назив задатка:      Консултант за унапређење контроле квалитета извештавања по систему ДСГ – лекар

 

Број уговора:        RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.1.24

 

Консултантске услуге (“Услуге”) обухватају следеће главне активности:

 

-     пружање саветодавне подршке пројектним активностима везаним за даљу реализацију и развој система плаћања за акутно болничко лечење на основу учинка по основу дијагностички сродних група (ДСГ),

-     организација, подршка и обезбеђивање обука како би се ојачао капацитет болничког особља за примену ДСГ,

-     подршка унапређењу механизама финансирања за неакутно лечење у болницама, укључујући амбулантне и хитне службе, као и дуготрајно и палијативно збрињавање;

 

Детаљан пројектни задатак за горенаведене консултантске услуге постављен је на интернет адресу Министарства здравља, http://www.mz.gov.rs/

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у следећим градовима:

 

        Чачак, 1 консултант

        Ужице, 1 консултант

        Бор, 1 консултант

        Нови Сад, 1 консултант

        Панчево, 1 консултант

 

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за пружање тражених услуга.  

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

·         опште -  50 поена

·         радно искуство  - 30 поена

·         вештине - 20 поена

 

На свакој пријави јасно назначити назив задатка и локацију (град) за који се кандидат пријављује. Могућа је пријава на највише 2 (две) од наведених 5 локација.

 

Избор консултанта извршиће се у складу са IC (Individual Consultant) процедурама дефинисаним у смерницама Светске банке: Избор и запошљавање консултаната од стране зајмопримаца Светске банке из јануара 2011. године. Заинтересовани консултанти додатне информације могу добити на адреси наведеној у наставку текста, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова.

 

Пријаве  морају бити достављене на адресу наведену у наставку текста, (лично, мејлом, или поштом) до среде 15. августа 2018.  Заинтересовани кандидати у обавези су да у пријави наведу број уговора за који се пријављују и локацију (град).

 

Дом здравља Савски венац

Други пројекат развоја здравства Србије

Пастерова 1, 11000 Београд

 

Teл 1: +381 11 36 06 403

Teл 2: +381 11 36 06 402

Fax:   +381 11 36 06 400

E-mail:  office_pcu@zdravlje.gov.rs

 

 

Консултант за унапређење контроле квалитета извештавања по систему ДСГ – лекар

Са подацима од: 27.07.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

 

Република Србија

Министарство здравља

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

 

 

Уговор за извођење радова на изградњи и реконструкцији Клиничког центра Србије у Београду Локација: Београд, Република Србија, ISO code 3166-2: RS

 

1. Број набавке

MOH/EIBPIU/017/WO/01

 

2. Датум објављивања обавештења о набавци услуга

17. март 2017. године

 

3. Број и назив партије

Није применљиво

 

4. Број и вредност уговора

Број Уговора: 404-02-69/2017-08

Вредност Уговора: EUR 68.963.403,13

 

5. Датум доделе уговора

29. јун 2018. године

 

6. Број примљених понуда

Седам (7)

 

7. Назив, адреса и националност успешног понуђача

Име: GH HOLDING d.o.o., Словенија и Delta inženjering d.o.o., Србија

Адреса: Леталишка цеста 27, 1000 Љубљана, Словенија

Националност вође Конзорцијума: Словеначка

ISO code Вође Конзорцијума: 3166-2: SI

 

8. Трајање уговора

32 месеца

 

9. Наручилац

Министарство здравља Републике Србије

 

10. Legal basis

Кредит Европске инвестиционе банке

 

Са подацима од: 26.07.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАБАВКАМА

 

Република Србија

Министарство здравља

 

 

Република Србија примила је од Светске банке финансијска средства у износу од 25.000.000 евра за трошкове „Другог пројекта развоја здравства Србије - додатно финансирање“ (Зајам бр. 8830-YF). Пројекат је постао ефективан 24. јула 2018. године. Наведена средства ће бити употребљена за плаћање роба, радова, неконсултантских и консултантских услуга у складу са планом набавке и процедурама које су одобрене од стране Светске банке и објављене на интернет страници Светске банке.

 

 

Са подацима од: 24.07.2018.
О б а в е ш т е њ е

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

О б а в е ш т е њ е


Обавештавају се сви заинтересовани правни субјекти (здравствене установе и друге заинтересоване стране за које постоји правни основ да се финансирају из буџета) да до 20. августа 2018. године могу да поднесу захтев за финансирање програма и пројеката из буџета Републике Србије,  Раздео - Министарство здравља, за 2019, 2020. и 2021. годину, сходно дописима у прилогу, на обрасцима: матрица М1 и М2 са Спецификацијом трошкова  и Прилогом 1.

 

Пратећа документа:

·         Допис 1

·         Допис 2

·         Допис 3

·         Образац М1

·         Образац М2

·         Прилог 1

 

 

МИНИСТАР
Асс. др Златибор Лончар

Са подацима од: 18.07.2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину (Сл. гласник РС број 113/17), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0003- Подршка активностима здравствених установа у области кaрдиoвaскулaрнe здрaвствeнe заштитe,

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

Министарство здравља,  упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

За пријаву пројеката  за реализацију   Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године (КВБ) који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарство здравља.

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ

 

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању главног циља Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - унапређења и јачања система здравствене заштите Републике Србије ради боље превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести.

 

2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

 

На основу специфичних циљева Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести (правовремено препознавање фактора ризика који довосде до оштећења срца и крвних судова), приоритетне активности које ће Министарство здравља финансирати у 2018. години су :

 

1. превенција болести срца и крвних судова

 

2. стручно усавршавање у земљи у циљу овладавања новим здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења кардиоваскуларних болести под следећим условима:

а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести у Републици Србији до 2020.године;

б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;

в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже

 

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање и/или из буџета Министарства здравља односно које предвиђају набавку медицинске, рачунарске или било које друге опреме, набавку лекова и медицинских средстава  односно адаптацију простора сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.


Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

 

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања,  сходно потребама исказаним  у пројекту.

 

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

 

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

 

3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

 

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља (преузмите обрасце). Предлози пројеката се достављају препорученом поштом и путем електронске поште,  уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма превенције, лечења и контроле кардиоваскуларних болести - НЕ ОТВАРАТИ” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.

 

Уколико здравствена установа која подноси пријаву планира да пројекат спроводи у сарадњи са другим здравственим установама, уз  пријаву доставља и примерак потписаног споразума о сарадњи, којим се уређују међусобни однос, као и права и обавезе учесника у пројекту.

 

У супротном, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

Пријава се доставља на адресу :

 

Министарство здравља Републике Србије

Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

Одсек за програмску здравствену заштиту,

Ул. Омладинских бригада 1

11070 Београд

 

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Рок подношења предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља.

 

Пријаве пристигле по истеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у разматрање.

 

 

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 

Пројектне активности морају  се спровести до 15. децембра 2018.године.

 

Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до 31. децембра 2018. године.

 

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs у року до 30 дана по истеку рока за пријаву пројеката.

 

Контакт особе у Министарству здравља:

др Весна Књегињић              Еmail: vеsnа.knјеginјic@zdrаvlје.gоv.rs

др Владимир Чакаревић    Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs

 

 

тeл: 011/2699-505

Број: 401-00-119/2018-07

У Београду, 21. фeбруар 2018. године

 

 

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар 

 

Образац М1

Образац М2

Са подацима од: 18.07.2018.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Република Србија

Министарство здравља

Бр.: 401-00-118/2018-07-1

Датум : 2. јул 2018. године

Немањина 22-26

Б е о г р а д

 ФЛ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

О ОДБИЈЕНИМ ПРЕДЛОЗИМА ПРОЈЕКАТА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА  ИЗ ПРОГРАМА 1809 „ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ВОДЕЋИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ“ ПРОЈЕКАТ 0003-„ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ КАРДИОВАСКУЛАРНЕ ЗАШТИТЕ У 2018. ГОДИНИ“, ОД 5. МАРТА 2018. ГОДИНЕ

 

 

Министарство здравља обавештава подносиоце пројеката пристиглих по основу Јавних позива од 5. марта 2018. године, да пријављени пројекти нису у складу са условима изнетим у Јавном позиву и да су из тих разлога одбијени.

 

Разлози за одбијање предлога пројеката су следећи :

 

-          Захтев за набавку опреме;

-          редован рад здравствених установа који се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања или из средстава буџета Републике Србије којима се финансира општи интерес у здравству;

-          некомплетна пријава;

-          пријава пројекта од стране удружења;

-          едукације које се могу спровести у Републици Србији;

-          едукације за које су здравственим установама већ одобравана средства ранијих година;

-          активности представљају организацију континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике;

-          непостојање законског оквира за спровођење активности пројекта;

-          недефинисаност пројекта;

-          активности су већ спроведене ранијих година;

-          буџет пројекта није усклађен са захтевима из матрице М1.

 

У складу са напред наведеним, Министарство здравља је одбацило следеће пријаве пројеката :

 

Установа :

 

Назив пројекта :

Разлог одбијања :

Институт за јавно здравље Крагујевац

Превенција КВБ контролом ризикофактора из хране у предшколском узрасту

Редован рад ЗУ

Дом здравља Нови Сад

Правилном исхраном до кардиоваскуларног здравља

Редован рад ЗУ

Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац

Превенција кардиоваскуларних обољења код радно ангажованог становништва на пољопривредним газдинствима

Завод није регистрован као здравствена установа, већ као друштво са ограниченом одговорношћу; редован рад ЗУ;

 

Како није било других пријављених предлога пројеката, Јавни позив се понавља.

 

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар
Са подацима од: 18.07.2018.
ЈАВНИ ПОЗИВ

 На основу Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину (Сл. гласник РС број 113/17), Раздео 25- Министарство здравља, Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“,

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

Министарство здравља,  упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

За пријаву пројеката  за реализацију Програма 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“ , који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарствa здравља.

 

1. ОПШТИ УСЛОВИ

 

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”.

 

     2. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

 

     На основу специфичних циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија    

     против рака”, Националног програма раног откривања карцинома дојке, Националног програма

     раног откривања карцинома дебелог црева, Националног програма раног откривања карцинома

     грлића материце приоритет у финансирању имаће они пројекти чије активности предвиђају :

 

1.      јачање капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести,  

лечења  и рехабилитације онколошких пацијената;

     2.   успостављање контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;

     3.   унапређење квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица

      4.   стручно усавршавање лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим

            здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести,

            под следећим условима:

     а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма онколошке   

         здравствене заштите „Србија против рака“;

     б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења

         здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а

         обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је

         здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте

         поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;

     в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и   

         терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже;

 г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање има

         задовољавајући ниво стручне компетентности;

 

По овом Јавном позиву омогућиће се едукација лекара специјалиста у иностранству  у  

максималном износу до 625.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене

установе, обавиће здравствене установе по следећој процедури:

    -   Стручни савет здравствене установе утврђује посебне критеријуме за избор кандидата;

   -   Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси одлуку о избору  

       кандидата за едукацију.

 

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

 

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

 

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране средставима Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља, односно које предвиђају набавку медицинске опреме, лекова и медицинских средстава сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.


Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

 

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

 

Напомена: Едукације из области скрининга могу спроводити искључиво сертификовани супервизори.

 

    3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

 

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлоге пројеката са комплетном документацијом доставити путем препоручене поште и путем електронске поште, уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма онколошке здравствене заштите Србија против рака” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.У противном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

 Пријава се доставља на адресу :

 Министарство здравља Републике Србије

 Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

 Одсек за програмску здравствену заштиту,

 Ул. Омладинских бригада 1

 11070 Београд

 

Напомена: пријаву пројекта могу у партнерству поднети две или више здравствених установа.

 

    4.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

    Рок подношења пројеката је 15 дана  од дана објављивања на интернет страници Министарства 

    здравља.

 

    Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у

    разматрање.

 

5. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 

      Пројекти се спроводе закључно са 15. децембром 2018.године

 

      Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до

      31. децембра 2018. године.

 

6. РОК И НАЧИН  ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 

    Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи  

    јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs .

 

    Контакт особе у Министарству здравља:

др Весна Књегињић              Еmail: vеsnа.knјеginјic@zdrаvlје.gоv.rs

др Владимир Чакаревић    Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs

 

тeл: 011/2699-505

Број: 401-00-119/2018-07

У Београду, 21. фeбруар 2018. године

 

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар 

 

Образац М1

Образац М2

Са подацима од: 02.07.2018.
Позив за достављање понуда за испоруку Microsoft Office Professional 2016

 

Република Србија

Министарство здравља

 

Позив за достављање понуда

„Други пројекат развоја здравства Србије“

Зајам бр. 8338-YF

Уговор/понуда бр: RS-SSHP-8338YF-SH-G-18-1.1.23

 

Република Србија добила је финансијска средства од Светске банке за трошкове „Другог пројекта развоја здравства Србије“ и намерава да део тих средстава искористи за плаћања по доленаведеном уговору.

 

Министарство здравља Републикe Србијe, преко своје Јединице за управљање пројектима (ЈКП) позива квалификоване понуђаче да  доставе понуде за испоруку Microsoft Office Professional 2016, за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање, по уговору број RS-SSHP-8338YF-SH-G-18-1.1.23.

 

Тендер ће бити спроведен према националним процедурама надметања наведеним документу Светске банке: Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits,  (важеће издање), и отворен је за све квалификоване понуђаче као што је дефинисано у смерницама.

 

Заинтересовани понуђачи могу добити додатне информације и прегледати конкурсну документацију у ЈКП на доленаведеној адреси, радним данима од 09.00 до 15.00 часова.

 

Заинтересовани понуђачи могу бесплатно добити комплетну конкурсну документацију на српском језику подношењем писменог захтева на доленаведеној адреси. Документ ће бити послат мејлом.

 

Све понуде морају бити достављене на доленаведену адресу мејлом до 13. јула 2018.  Неблаговремене понуде биће одбијене.

 

Дом здравља Савски венац

Гђа Тамара Новаковић, ИТ консултант

„Други пројекат развоја здравства Србије“

Пастерова 1, 11000 Београд

Република Србија

 

Тел. 1: +381 11 36 06 403

Тел. 2: +381 11 36 06 402

Факс:  +381 11 36 06 400

Електронска пошта: tamara.novakovic@zdravlje.gov.rs

Са подацима од: 27.06.2018.
Други пројекат развоја здравства Србије - додатно финансирање ОПШТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О НАБАВКАМА

 

Република Србија

Министарство здравља

 

Други пројекат развоја здравства Србије - додатно финансирање
ОПШТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О НАБАВКАМА
Зајам бр. 8830-YF
Шифра пројекта: P166025


Република Србија примила је од Светске банке финансијска средства у износу од 25.000.000 евра за трошкове „Другог пројекат развоја здравства Србије - додатно финансирање“ и намерава да део тих средстава употреби за плаћање роба, радова, неконсултативних услуга и консултантских услуга које ће бити набављане у оквиру овог пројекта.


Пројекат обухвата следеће компоненте:


КОМПОНЕНТА 1: Унапређење финансирања у систему здравствене заштите
Подршка реформама финансирања болница. Нови модел финансирања за болнице на основу дијагностички сродних група (ДСГ) биће примењен у 14 пилот болница. Предвиђене конкретне активности укључују: (i) интеграција клиничких путева израђених у оквиру пројекта у болничке информационе системе; (ii) даље дефинисање критеријума за пријем на основу европске верзије протокола за евалуацију сврсисходности и прилагођавање националном нивоу; (iii) увођење почетне матрице за болнице за праћење учинка и стимулисање болничких лекара и клиничких тимова; и (iv) унапређење регулаторног оквира како би се препознали и дефинисали учинак, трошкови и ДСГ урачунао у буџет;
Јачање система финансирања примарне здравствене заштите. Модел финансирања примарне здравствене заштите (ПЗЗ) унапређен је увођењем показатеља квалитета у формулу. За успех ове реформе од изузетног значаја су даље праћење, евалуација и унапређење формуле финансирања и то треба да иде руку под руку са променом регулаторног оквира тако да он препозна и допусти ове промене.
План оптимизације мреже здравствених установа. Због фрагментираности и документоване недовољне искоришћености капацитета, постоји велика потреба за Планом оптимизације мреже за јавне здравствене установе који би, у најмању руку, дефинисао: (i) оптималан капацитет мрежe здравствених установа који би одговарио потребама становништва; (ii) функционалну и организациону интеграцију домова здравља и регионалних болница у одговарајуће здравствене центре; (iii) рационализацију капацитета болница и домова здравља и одговарајуће редефинисање услуга и капацитета у складу са потребама, (iv) дефинисање величине и обима услуга које ће обезбедити ефикасност, квалитет и безбедност здравствене заштите, и (v) обезбеђивање одговарајућег регулаторног оквира како би се омогућило такво реструктурирање.


КОМПОНЕНТА 2: Унапређење приступа квалитетној здравственој заштити
Побољшати приступ лековима. Ова поткомпонента би подржала успостављање е-здравља и наставак активности на рационалној употреби антибиотика у складу са Националним програмом за контролу бактерија резистентних на антибиотике и његовим акционим планом.
Јачање система процене здравствених технологија. Техничка помоћ и свеукупна подршка настављају се у следећим областима: (i) идентификација и обука кључних актера; (ii) обављање анализе стања ПЗТ и МЗД; (iii) изградња међународног искуства у области ПЗТ, стицање знања и развијање стручности за локално спровођење ПЗТ; (iv) институционализација ПЗТ/дефинисање институционалних аранжмана.
Унапређење система за одржавање медицинске опреме. Подржала би МЗ (i) у оснивању субјекта за управљање медицинском технологијом, укључујући и дефинисање његове улоге и особља; (ii) у одабиру независне сервисне организације која ће пружити високо квалификоване услуге одржавања више добављача у једној или више пилот болница;


КОМПОНЕНТА 3: Јачање квалитета здравствене заштите
Изградња капацитета система за унапређење квалитета. Како би се унапредило лечење хроничних болести, биће израђено 16 клиничких путева за домове здравља. Уз то се очекује да се интегришу клинички путеви за примарну и секундарну здравствену заштиту. Треба израдити Национални регистар за водеће хроничне незаразне болести паралелно са одговарајућим базама података, што ће омогућити праћење и евалуацију исхода.
Унапређење контроле канцера. Предложене активности су следеће: свеобухватни програм управљања канцером који подразумева превенцију, дијагностику и лечење. Подршка коришћењу дигиталних технологија у регистрацији канцера и прикупљању података о лечењу пацијента, трансферу, терапијским одлукама и аналитичкој обради, у складу са међународно признатим форматом. Побољшање покривања услугама радиотерапије на националном нивоу путем набавке два нова ЛИНАК-а и једног KТ скенера и адаптација два бункера. Обезбеђивање благовремене дијагностике у онкологији путем набавке ултразвучних и напредних јединица за дијагностичко снимање (KT и МР).


КОМПОНЕНТА 4: Управљање пројектом. Продужење свакодневног управљања пројектом од стране постојеће Јединице за координацију пројекта за додатни двогодишњи период.


Набавка уговора финансираних од стране Светске банке биће спроведена кроз процедуре прописане у документу Светске банке Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations) из јула 2016. године, ревидиране у новембру 2017. године (Прописи о набавкама) и отворене су за све квалификоване фирме и појединце, како је дефинисано у Прописима о набавкама.


Посебна обавештења о набавкама за уговоре који захтевају отворену међународну конкурентну набавке биће објављена, када буду доступна, на UN Development Business onlinе, на екстерној интернет-страници Светске банке, на интернет-страници Клијента: http://www.zdravlje.gov.rs и у дневном листу "ПОЛИТИКА" (лист са националним тиражем).


Потребно је да заинтересоване квалификоване фирме и појединци који би желели да буду узети у разматрање за пружање робе, радова, неконсултантских и консултантских услуга за горепоменути пројекат, или они којима су потребне додатне информације контактирају Зајмопримца на доленаведеној адреси:

 

 

„Други пројекат развоја здравства Србије”
Министарство здравља Републике Србије
Пастерова 1, 11000 Београд
Teл./факс +381 11 3606 400
Електронска пошта: office_pcu@zdravlje.gov.rs

Са подацима од: 08.06.2018.
RE-REOI_RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18-1 1 24-25 i 1 2 10-11 FINAL

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗРАЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

(КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ – ИЗБОР КОНСУЛТАНТА – ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАНТИ)

 

Ово је поновљено оглашавање. Консултанти који су већ доставили своје изразе заинтересованости по предходно објављеном огласу биће узети у обзир и не морају се поново јављати. Њихова пријава биће узета у обзир приликом евалуације.

 

Назив пројекта:       Други пројекат развоја здравства Србије

Зајам број.:               8338YF

 

Република Србија примила је од Међународне банке за обнову и развој (The World Bank) зајам  за финансирање трошкова Другог пројекта развоја здравства Србије и намерава утрошити део средстава овог зајма за плаћања по уговору за услуге:

 

1.                        Назив задатка:            Консултант за унапређење контроле квалитета извештавања по систему ДСГ – лекар

Број уговора:  RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.1.24.a-k

 

Консултантске услуге (“Услуге”) обухватају следеће главне активности:

 

 • пружање саветодавне подршке пројектним активностима везаним за даљу реализацију и развој система плаћања за акутно болничко лечење на основу учинка по основу дијагностички сродних група (ДСГ),
 • организација, подршка и обезбеђивање обука како би се ојачао капацитет болничког особља за примену ДСГ,
 • подршка унапређењу механизама финансирања за неакутно лечење у болницама, укључујући амбулантне и хитне службе, као и дуготрајно и палијативно збрињавање;

 

Детаљан пројектни задатак за горенаведене консултантске услуге постављен је на интернет адресу Министарства здравља, http://www.mz.gov.rs/

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у следећим градовима:

 

           Београд, 5 консултаната

           Чачак, 1 консултант

           Ужице, 1 консултант

           Бор, 1 консултант

           Нови Сад, 1 консултант

           Панчево, 2 консултанта

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за пружање тражених услуга.  

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

 • опште квалификације                            50 поена
 • радно искуство                                        30 поена
 • вештине                                                    20 поена

 

На свакој пријави јасно назначити назив задатка и локацију (град) за који се кандидат пријављује. Могућа је пријава на највише 2 (две) од наведених 6 локација.

 

 

 

2.                                                               Назив задатка:     Консултант за подршку увођењу показатеља квалитета у унапређени модел финансирања примарне здравствене заштите – лекар

Број уговора:       RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.2.10

 

Услуге обухватају следеће главне активности:

 • анализа досадашњих активности које се односе на увођење капитационе формуле као система плаћања на примарном нивоу здравствене заштите и давање препорука за унапређење;
 • помоћ МЗ и РФЗО у активностима везаним за плаћање за квалитет приликом примене капитационе формуле, осмишљавање система праћења и верификације испуњености прагова показатеља квалитета и осмишљавање система расподеле средстава даваоцима услуга у вези са квалитетом пружених услуга;
 • помоћ МЗ, РФЗО и Институту за јавно здравље у активностима које се односе на ефекте промене плаћања давалаца у примарној здравственој заштити на пружање здравствене заштите, укључујући приступ и квалитет.

 

Детаљан пројектни задатак (TOR) за горенаведене консултантске услуге постављен је  на интернет адресу Министарства здравља, http://www.mz.gov.rs/

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у:

 

 • Београд, 1 консултант

 

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за пружање тражених услуга. 

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

·        опште квалификације                   50 поена

·        радно искуство                               30 поена

вештине                                           20 поена

 

 

3.                                                                  Назив задатка:   Консултант за унапређење контроле квалитета извештавања по систему ДСГ – финансијски службеник

Број уговора:     RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.1.25

 

Услуге обухватају следеће главне активности:

·         израда економских анализа (анализа трошковне ефикасности, анализа трошкова и користи итд.) и економске процене у здравственим установама секундарне  здравствене заштите

·         преглед и анализа постојећег система уговарања и модалитета плаћања РФЗО-а даваоцима услуга секундарне здравствене заштите

·         помагање РФЗО-у у активностима везаним за праћење и анализу трошкова плаћања за  здравствене услуге секундарне и терцијарне здравствене заштите

·         анализа трошкова трошковних центара здравствених установа на месечном нивоу

·         анализа података и израчунавање учинка установе, одељења и запослених на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

·         учествује у имплементацији система дијагностички сродних група као новог начина извештавања и финансирања секундарне и терцијарне здравствене заштите;

·         учешће у прикупљању, систематизацији и обради груписаних података у циљу утврђивања трошкова здравствених установа на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите на месечном нивоу, у циљу одређивања вредности базног ДСГ коефицијента;

·         припремање, контрола и обрада документације неопходне за израду информација о квалитету достављених извештаја у складу са системом дијагностички сродних група.

·         пружање подршке ДСГ тимовима у здравственим установама и организационим јединицама РФЗО у вези са новим начином извештавања и финансирања секундарне и терцијарне здравствене заштите.

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у:

 

 • Београд, 3 консултаната

  Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за извођење тражених услуга.  


Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:


опште квалификације                           40 поена

·         радно искуство                                            40 поена

·         вештине                                                        20 поена

 

 

 

4.                                                                                 Назив задатка:   Консултант за подршку увођењу показатеља квалитета у унапређени модел финансирања примарне здравствене заштите – финансијски службеник

Број уговора:     RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.2.11

 

Услуге обухватају следеће главне активности:

·         израда економских анализа (анализа трошковне ефикасности, анализа трошкова и користи итд.) и економске процене у здравственим установама примарне здравствене заштите

·         преглед и анализа постојећег система уговарања и модалитета плаћања РФЗО даваоцима услуга примарне здравствене заштите

·         помагање РФЗО-у у активностима везаним за плаћања за квалитет у примени капитационе формуле, израчунавање трошкова, дизајнирање система праћења и верификације испуњености прагова индикатора квалитета и дизајнирање система дистрибуције средстава добављачима који се односе на квалитет пружених услуга

·         извршавање било којих других одговарајућих задатака које одреде: координатор Компоненте I, координатор ЈКП-а и/или службеници Министарства здравља

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у:

           Београд, 1 консултант

 

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за извођење тражених услуга. 

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

·       опште квалификације                             40 поена

·       радно искуство                                         40 поена

·       вештине                                                     20 поена

 

Избор консултанта извршиће се у складу са IC (Individual Consultant) процедурама дефинисаним у смерницама Светске банке: Избор и запошљавање консултаната од стране зајмопримаца Светске банке из јануара 2011. године. Заинтересовани консултанти додатне информације могу добити на адреси наведеној у наставку текста, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова.

 

Пријаве  морају бити достављене на адресу наведену у наставку текста, (лично, мејлом, или поштом) до понедељка 25. јуна 2018.  Заинтересовани кандидати у обавези су да у пријави наведу број уговора за који се пријављују и локацију (град).

 

Уколико се кандидат пријављује на више позиција и/или локација у обавези је достави засебне пријаве.

 

Дом здравља Савски венац

Други пројекат развоја здравства Србије

Пастерова 1, 11000 Београд

 

Teл 1: +381 11 36 06 403

Teл 2: +381 11 36 06 402

Fax:   +381 11 36 06 400

E-mail:  office_pcu@zdravlje.gov.rs

Са подацима од: 24.05.2018.
REOI_RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18-1 1 24-25 i 1 2 10-11 FINAL


Република Србија

Министарство здравља

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗРАЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

(КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ – ИЗБОР КОНСУЛТАНТА - ФИЗИЧКА ЛИЦА)

 

Назив пројекта:       Други пројекат развоја здравства Србије

Зајам број.:               8338YF

 

Република Србија примила је од Међународне банке за обнову и развој (The World Bank) зајам  за финансирање трошкова Другог пројекта развоја здравства Србије и намерава утрошити део средстава овог зајма за плаћања по уговору за услуге:

 

1.                                                                                 Назив задатка:        Консултант за унапређење контроле квалитета извештавања по систему ДСГ – лекар

Број уговора:           RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.1.24.a-k

 

Консултантске услуге (“Услуге”) обухватају следеће главне активности:

 

 • пружање саветодавне подршке пројектним активностима везаним за даљу реализацију и развој система плаћања за акутно болничко лечење на основу учинка по основу дијагностички сродних група (ДСГ),
 • организација, подршка и обезбеђивање обука како би се ојачао капацитет болничког особља за примену ДСГ,
 • подршка унапређењу механизама финансирања за неакутно лечење у болницама, укључујући амбулантне и хитне службе, као и дуготрајно и палијативно збрињавање;

 

Детаљан пројектни задатак за горенаведене консултантске услуге постављен је на интернет адресу Министарства здравља, http://www.mz.gov.rs/

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у следећим градовима:

 

           Београд, 5 консултаната

           Чачак, 1 консултант

           Ужице, 1 консултант

           Бор, 1 консултант

           Нови Сад, 1 консултант

           Панчево, 2 консултанта

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за пружање тражених услуга.  

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

 • опште квалификације           50 поена
 • радно искуство                       30 поена
 • вештине                                   20 поена

 

На свакој пријави јасно назначити назив задатка и локацију (град) за који се кандидат пријављује. Могућа је пријава на највише 2 (две) од наведених 6 локација.

 

 

 

 

2.                                                                                 Назив задатка:        Консултант за подршку увођењу показатеља квалитета у унапређени модел финансирања примарне здравствене заштите – лекар

Број уговора:           RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.2.10

 

Услуге обухватају следеће главне активности:

 • анализа досадашњих активности које се односе на увођење капитационе формуле као система плаћања на примарном нивоу здравствене заштите и давање препорука за унапређење;
 • помоћ МЗ и РФЗО у активностима везаним за плаћање за квалитет приликом примене капитационе формуле, осмишљавање система праћења и верификације испуњености прагова показатеља квалитета и осмишљавање система расподеле средстава даваоцима услуга у вези са квалитетом пружених услуга;
 • помоћ МЗ, РФЗО и Институту за јавно здравље у активностима које се односе на ефекте промене плаћања давалаца у примарној здравственој заштити на пружање здравствене заштите, укључујући приступ и квалитет.

 

Детаљан пројектни задатак (TOR) за горенаведене консултантске услуге постављен је  на интернет адресу Министарства здравља, http://www.mz.gov.rs/

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у:

 

 • Београд, 1 консултант

 

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за пружање тражених услуга. 

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

·         опште квалификације         50 поена

·         радно искуство                       30 поена

·         вештине                                   20 поена

 

 

3.                                                                                 Назив задатка:        Консултант за унапређење контроле квалитета извештавања по систему ДСГ – финансијски службеник

Број уговора:           RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.1.25

 

Услуге обухватају следеће главне активности:

·         израда економских анализа (анализа трошковне ефикасности, анализа трошкова и користи итд.) и економске процене у здравственим установама секундарне  здравствене заштите

·         преглед и анализа постојећег система уговарања и модалитета плаћања РФЗО-а даваоцима услуга секундарне здравствене заштите

·         помагање РФЗО-у у активностима везаним за праћење и анализу трошкова плаћања за  здравствене услуге секундарне и терцијарне здравствене заштите

·         анализа трошкова трошковних центара здравствених установа на месечном нивоу

·         анализа података и израчунавање учинка установе, одељења и запослених на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

·         учествује у имплементацији система дијагностички сродних група као новог начина извештавања и финансирања секундарне и терцијарне здравствене заштите;

·         учешће у прикупљању, систематизацији и обради груписаних података у циљу утврђивања трошкова здравствених установа на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите на месечном нивоу, у циљу одређивања вредности базног ДСГ коефицијента;

·         припремање, контрола и обрада документације неопходне за израду информација о квалитету достављених извештаја у складу са системом дијагностички сродних група.

·         пружање подршке ДСГ тимовима у здравственим установама и организационим јединицама РФЗО у вези са новим начином извештавања и финансирања секундарне и терцијарне здравствене заштите.

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у:

 

 • Београд, 3 консултаната

 

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за извођење тражених услуга. 

 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

·         опште квалификације         40 поена

·         радно искуство                       40 поена

·         вештине                                   20 поена

 

 

 

 

4.                                                                                 Назив задатка:        Консултант за подршку увођењу показатеља квалитета у унапређени модел финансирања примарне здравствене заштите – финансијски службеник

Број уговора:           RS-SSHP-8338YF-CS-IC-18 -1.2.11

 

Услуге обухватају следеће главне активности:

·         израда економских анализа (анализа трошковне ефикасности, анализа трошкова и користи итд.) и економске процене у здравственим установама примарне здравствене заштите

·         преглед и анализа постојећег система уговарања и модалитета плаћања РФЗО даваоцима услуга примарне здравствене заштите

·         помагање РФЗО-у у активностима везаним за плаћања за квалитет у примени капитационе формуле, израчунавање трошкова, дизајнирање система праћења и верификације испуњености прагова индикатора квалитета и дизајнирање система дистрибуције средстава добављачима који се односе на квалитет пружених услуга

·         извршавање било којих других одговарајућих задатака које одреде: координатор Компоненте I, координатор ЈКП-а и/или службеници Министарства здравља

 

Трајање овог задатка је до маја 2019. У случају задовољавајућег учинка, консултанту може бити продужен уговор до краја трајања пројекта.

 

Министарство здравља Републике Србије, путем своје Јединице за координацију пројекта (ЈКП), позива индивидуалне консултанте (физичка лица) да изразе свој интерес у обезбеђивању услуга Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) у:

           Београд, 1 консултант

 

Заинтересовани индивидуални консултанти (физичка лица) треба да доставе своју радну биографију и друге пратеће документе којима доказују да поседују тражене квалификације и потребно радно искуство за извођење тражених услуга. 

Примљени изрази заинтересованости биће оцењени у складу са доленаведеним критеријумима:

 

·         опште квалификације          40 поена

·         радно искуство                       40 поена

·         вештине                                   20 поена

 

Избор консултанта извршиће се у складу са IC (Individual Consultant) процедурама дефинисаним у смерницама Светске банке: Избор и запошљавање консултаната од стране зајмопримаца Светске банке из јануара 2011. године. Заинтересовани консултанти додатне информације могу добити на адреси наведеној у наставку текста, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова.

 

Пријаве  морају бити достављене на адресу наведену у наставку текста, (лично, мејлом, или поштом) до петка 8. јуна 2018.  Заинтересовани кандидати у обавези су да у пријави наведу број уговора за који се пријављују и локацију (град).

 

Уколико се кандидат пријављује на више позиција и/или локација у обавези је достави засебне пријаве.

 

Konsultant za unapređenje kontrole kvaliteta izveštavanja po s ревисед

Konsultant za unapređenje kontrole kvaliteta izveštavanja po si ревисед

Konsultant za podršku uvođenju pokazatelja kvaliteta u unapređe ревисед

Konsultant za podršku uvođenju pokazatelja kvaliteta u unapređe ревисед

 

Дом здравља Савски венац

Други пројекат развоја здравства Србије

Пастерова 1, 11000 Београд


Teл 1: +381 11 36 06 403

Teл 2: +381 11 36 06 402

Fax:   +381 11 36 06 400

E-mail:  office_pcu@zdravlje.gov.rs

 

Са подацима од: 16.05.2018.
ИСПРАВКА ЈАВНOG КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

„У тексту јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Министарству здравља, који је објављен 7. марта 2018. године, исправља се техничка грешка у делу II Радна места која се попуњавају, тачка 2, која се односи на Радно место здравствени инспектор, Одсек за здравствену инспекцију Ниш, Одељења за здравствену инспекцију, Сектор за инспекцијске послове, звање саветник – приправник - 2 извршиоца, тако што се после речи „саветник“ брише реч „- приправник“.

У преосталом делу, текст јавног конкурса остаје непромењен“.

Са подацима од: 19.04.2018.
РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА" ПРОЈЕКАТ 0012-"ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ" У 2018. ГОДИНИ
Република Србија
 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
 Бр.: 401-00-1082/2018-07
 Датум : 10. aприл 2018. године
 Б е о г р а д
ФЛ
 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 18. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15,  106/15и 113/17 - др. зaкoн), чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину, (,,Службени гласник РС”, број 113/17) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА" ПРОЈЕКАТ 0012-"ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ" У 2018. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, (,,Службени гласник РС”, број 113/17) на разделу Министарства здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0012 – Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите ”, одобрена у износу од 4.825.900,00 динара.

                       

Члан 2.

           

            Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), и односи се на подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења на пословима који су као приоритет предвиђени Планом развоја односно посебним програмима здравствене заштите.

 

Члан 3.

 

            Приоритети за одобравање средстава утврђују се на годишњем нивоу, једнократно, на основу поднетих захтева удружења грађана (савеза, удужења итд.) и на основу оцене и мишљења Министарства здравља о значају програмских активности, којима се баве удружења грађана.

 

Члан 4.

 

            Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава удружењима грађана, из члана 3. ове одлуке су:

 

-   да је удружење грађана регистровано и да делује на подручју Републике Србије,

-   да има активно тело управљања ( скупштину, управни одбор)

-   да има људске и материјалне ресурсе за спровођење активности,

-   да делатност удружења грађана није финансирана другим прописима,

-   да је делатност удружења грађана повезана са здрављем или са здравственом заштитом

    становништва.

 

Члан 5.

 

            Критеријуми и мерила за расподелу средстава удружењима грађана из члана 3. ове одлуке су:

 

- одржавање националних скупова, у износу до 30.000,00 динара,

- одржавање стручних скупова са међународним учешћем, у износу до 50.000,00 динара,

- штамппање публикација друштава, удружења и савеза до 30.000,00 динара,

- пројекти удружења грађана којима су обухваћени поједини аспекти система здравствене заштите, у

  износу до 400.000,00 динара.

 

Члан 6.

 

            Удружења грађана су у обавези да Министарству здравља доставе квартални извештај о спроведеним активностима из Пројекта са спецификацијом трошкова     ( уколико пројекат траје дуже од 6 (шест) месеци), односно након реализације финансијских средстава ( уколико пројекат траје до 6 месеци).

 

Члан 7.

 

            На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 0012 – Подршка активностима удружења грађана у области здравствене заштите ”, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2018. години су:

 

ПРЕГЛЕД   РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 (словима : четири милиона тристотинечетири хиљаде девет стотина динара)

 

 

Члан 8.

 

                Решење ступа на снагу даном доношења.

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар

 


 

Са подацима од: 19.04.2018.
РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0010 „УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ“ У 2018. ГОДИНИ

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Бр.: 401-00-1080/2018-07

Датум : 10.  aприл 2018. године

Б е о г р а д

ФЛ

 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној упрaви (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чланом 11. став 2. тачка 11. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник РС”, број 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон и 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17 - др. зaкoн), чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину, (,,Службени гласник РС”, број 113/17) и чланом 17. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12- УС, 74/12- УС - исправка, 7/14- УС и 44/14) Министар здравља доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА", ПРОЈЕКАТ 0010 &bdq