Почетна страна    |    Мапа сајта    |    Контакт    |    RSS  rss
Датум:
Језик:
СрпскиEnglish


Напредна претрага
Са подацима од: 30.01.2019.
Дом здравља „Земун“

В.Д.Директора Дома здравља „Земун“, Улица Рада Кончара 46, Земун, Београд, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Земун“ (члан 24.), Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Земун“, Сагласности Министарства здравља број: 112-01-00723/2018-02 и Сагласности Министарства здравља број: 112-01-1436/2018-02, Правилника о систематизацији радних места, доноси Одлуку 03 бр. 157  од  25.01.2019. године, којом расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

на радном месту :

                1. медицинска сестра-техничар

- 3 извршиоца, са пуним радним временом

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

- завршена Медицинска школа  (IV степен)

- положен стручни испит

- радно искуство у струци најмање 3 (три) године

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

- Фотокопију дипломе о завршеној Медицинској школи (оверена копија)

- Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (оверену копију)

- Фотокопију лиценце (оверена копија)

- Доказ о радном искуству (фотокопија Уговора о раду, Уговора о привременим и повременим пословима и слично...)

- Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)

- Доказ да кандидат није осуђиван (уверењеиздаје МУП)

- Фотокопију личне карте

- Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

 

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, Земун, Београд, са назнаком: Пријава на Оглас

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министараству здравља ради објављивања на интернет страници Министрства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијање додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена на сајту Дома здравља „Земун“ http://www.dzzemun.org.rs/  од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног односа.

 

 

в.д.директора Дома здравља“Земун“

др Александра Цветковић,спец.опште медицине

Са подацима од: 30.01.2019.
Дом здравља Уб

На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и                       додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава која је                                                          Закључком 51 број: 112-11582/2018 од 30.11.2018.године Дому здравља Уб дала сагласност за пријем у радни однос на неодређено време 1 (једног) извршиоца високе стручне спреме - доктора медицине и на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр. 01-41 од 18.01.2019.године, Дом здравља Уб расписује:                         

Оглас

за послове

1.ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

 

Број извришалаца:1

Врста радног односа: радни однос на неодређено време

Радно време: пуно 40 часова недељно

 

Опис послова: као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Уб

1. Завршен медицински факултет

2. Да има положен стручни испит

3. Да је држављанин Републике Србије

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

·         Пријаву на оглас са кратком биографијом

·         Копија личне карте

·         Уврење о држављанству (не старије од 6 месеци)

·         Оверену копију дипломе о завршеном медицинском факултету

·         Оверену копију уверења о положеном стручном испиту

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу:                     Дом здравља Уб, ул. Добросава Симића бр.1, 14 210 Уб. Рок за подношење пријаве је                  10 дана од дана објављивања у листу Послови. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор Дома здравља Уб

др Биљана Николић

Са подацима од: 30.01.2019.
Дом здравља „Земун“

В.Д.Директора Дома здравља „Земун“, Улица Рада Кончара 46, Земун, Београд, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Земун“ (члан 24.), Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Земун“,Сагласности Министарства здравља број: 112-01-01270/2018-02, Правилника о систематизацији радних места, доноси Одлуку 03 бр. 155  од  25.01.2019. године, којом расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

на радном месту :

                1. доктор стоматологије

- 2 извршиоца, са пуним радним временом

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

- завршен  Стоматолошки факултет  (VII-1 степен)

- положен стручни испит

- радно искуство у струци најмање 1 (једну) годину

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

- Фотокопију дипломе или уверења о дипломирању (оверене копије)

- Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (оверену копију)

- Фотокопију лиценце (оверена копија)

- Доказ о радном искуству (фотокопија Уговора о раду, Уговора и привременим и повременим пословима и слично...)

- Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)

- Доказ да кандидат није осуђиван (уверењеиздаје МУП)

- Фотокопију личне карте

- Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

 

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, Земун, Београд, са назнаком: Пријава на Оглас

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министараству здравља ради објављивања на интернет страници Министрства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијање додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена на сајту Дома здравља „Земун“ http://www.dzzemun.org.rs/  од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног односа.

 

 

в.д.директора Дома здравља“Земун“
др Александра Цветковић,спец.опште медицине

Са подацима од: 30.01.2019.
Дом здравља „Земун“

В.Д.Директора Дома здравља „Земун“, Улица Рада Кончара 46, Земун, Београд, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Земун“ (члан 24.), Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Земун“,Сагласности Министарства здравља број  : 112-01-1621/2017-02, Правилника о систематизацији радних места, доноси Одлуку 03 бр. 160  од  25.01.2019. године, којом расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

на радном месту :

 

                1. дипломирани психолог-здравствени сарадник за рад у Развојном саветовалишту при Служби за здравствену заштиту предшколске деце

- 1 извршилац, са пуним радним временом

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

- завршен Филозофски факултет   (VII степен стручне спреме/240 ЕСПБ )

- положен стручни испит код Министарства здравља

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

     - Фотокопију дипломе или уверења о дипломирању (оверене копије)

     - Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (оверену копију)

     - Фотокопију личне карте

     - Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)

     - Доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП)

     - Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, Земун, Београд, са назнаком: Пријава на Оглас

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министараству здравља ради објављивања на интернет страници Министрства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијање додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена на сајту Дома здравља „Земун“ http://www.dzzemun.org.rs/  од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног односа.

 

 

в.д.директора Дома здравља“Земун“
др Александра Цветковић,спец.опште медицине

Са подацима од: 30.01.2019.
Специјална болница за рехабилитацију Гејзер Сијаринска бања

Ј  А  В  Н  И       О   Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  НЕОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ  

 

1. Радно место:  ТЕХНИЧАР ЗА ПРАЊЕ И ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ / Надзорница техничара одржавања одеће и спремачица - 1 извршилац, на неодређено време.

 

                Услови: средње образовање ,четврти степен стручне спреме.

Опис послова:

          - организује координира, води радно време прати и контролише рад одељења.

                - одговара за средства којима се дужи, комплетном опремом и инвентаром у одељењу,

                - обавља послове контроле спремачица , чистачица и техничког одржавања одеће- вешераја,

                - врши благовремено требовање средстава за одржавање хигијене у одељењима ,

                - обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

 

 

2. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема.

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте.

3. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је 06.02.2019. године.    
4. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

5.Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „ГејзерСијаринска бањаУл Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС" ,   до 06.02.2019. године.

 

 

ВД   Д и р е к т о р

Прим др Зоран Раденковић , физијатар

Са подацима од: 30.01.2019.
Специјалне болнице за неуролошка обољења и постттрауматска стања ,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен

 

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач република Србија, Aутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС“,бр 106/2018), члана 6. и 7. Колективног уговора код Специјалне болнице за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен, Сагласности Министарства здравља РС број 112-01-1551/2018-02 од 14.01.2019.године, директор Специјалне болнице за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен расписује : 

 

 ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 на неодређено време, са пуним радним временом, за следећа радна места, односно послове: 

 

1.Доктор медицине1 извршилац

Услови:

- Високо образовање:

      - на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године;

      - на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године;

- стручни испит,

- лиценца,

- шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Опис послова:

           Врши обраду болесника и у вези са тим води одговарајућу документацију у складу са доктрином рада у Болници, по упутству и под надзором специјалисте спроводи и контролише физикалну и медикаментозну терапију болесника на одељењу и у терапијама, обавља послове дежурног лекара и лекара у специјалистичкој амбуланти, према распореду, обавља и друге послове из своје струке по налогу  руководиоца одељења, помоћника директора за здравствену делатност и  директора, коме је и одговоран за свој рад.

2.Службеник за јавне набавке – 1 извршилац

Услови:

- VII-1 степен стручне спреме или стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, из  области економских наука,

-знање рада на рачунару,

-положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом,

-три године радног искуства.

 

Опис послова:

                Припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки; прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку; спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану; учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије; координира рад Комисије за јавне набавке и води административно-стручне послове за потребе Комисије; прави план праћења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама; припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада; припрема документацију у поступцима јавних набавки; врши експедицију свих аката и прати рокове достављених аката; стара се о објављивању јавних позива, одлука и обавештења у Службеном гласнику РС и Порталу јавних набавки; саставља периодичне извештаје о јавним набавкама и доставља их Управи за јавне набавке; ради и друге послове из домена своје струке а по налогу руководиоца одељења и директора, којима је и одговоран за свој рад.

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Доказе о испуњености огласа подносе се у ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Као доказе о испуњености услова за радно место под редним бројем 1, кандидати су дужни да доставе: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија  лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у Комору (ако кандидат није у радном односу), доказ о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, радна књижица или други доказ о радном искуству).

Као доказе о испуњености услова за радно место под редним бројем 2, кандидати су дужни да доставе: оверена фотокопија дипломе о завршеној  школи са којом конкуришу, доказ о знању рада на рачунару (сертификат, потврда или други доказ о познавању рада на рачунару), оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке, у складу са законом, доказ о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, радна књижица или други доказ о радном искуству).

Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и у огласним новинама Националне службе за запошљавање ,,Послови“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање,,Послови“.

Пријаву са документацијом доставити  поштом или лично на адресу: Специјална болница за неуролошка обољења и постттрауматска стања,,Др Боривоје Гњатић“, Стари Сланкамен, ул.Др Боривоје Гњатић број 50-52, 22 329 Стари Сланкамен - Одељењу за правне послове, са назнаком ,,Пријава на оглас“ и навођењем радног места на које се конкурише.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

ДИРЕКТОР:
Светозар Ђуришић, дипл.економиста

Са подацима од: 30.01.2019.
Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 1/2015), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-12611/2018  од  25.12.2018.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Градског завода број V-5-457/1 од 23.12.2019 године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

                                                              I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

1. Два ( 2 ) извршиоца на радно место Доктор медицине Центар за контролу и превенцију болести– Јединица за здравствени надзор, због повећаног обима посла у трајању до 3 месеца.

- Опис посла: спроводи здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; узима и обрађује епидемиолошку анамнезу од лица под здравственим надзором; врши лекарски преглед и утврђује постојање индикација за флуорографски преглед лица под здравственим надзором; утврђује постојање кожних, заразних и паразитарних обољења од значаја за лица која раде на производњи и промету животних намирница, на нези и васпитању предшколске деце, у просвети и др.; утврђује епидемиолошке индикације за врсту и обим лабораторијских анализа; даје стручне процене о здравственој подобности лица за рад на пословима који подлежу здравственом надзору; учествује у здравствено-васпитном раду; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу руководиоца и помоћника руководиоца Центра.

 

- Услови:

                    - Високо образовање медицинске струке

* на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

* на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године;

 -  Положен стручни испит;

 - Лиценца;

 - Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

   - Возач Б категорије.

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење  о завршеноm факултету;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
 • фотокопија возачке дозволе;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

                            II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

                                                                        III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић

Са подацима од: 30.01.2019.
Дом здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор

На основу одлуке директорке број 36/2019-1 од 28.01.2019. године, а у складу са чланом 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ''Сл. гласник РС''  бр. 106 од 31.12.2018. године ), расписује се:

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

  Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ, на период од 24 месеца, са пуним радним временом, за следеће радно место:

 

* ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – СПЕЦИЈАЛИСТА ПЕДИЈАТРИЈЕ – 1 извршилац у Служби за здравствену заштиту деце – Одељење за здравствену заштиту предшколске деце

 

............................................................................................................

 

 

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду ( ''Сл. гласник РС'' број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 ), кандидат мора да испуњава и услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор бр. 193/2017-2 од 28.12.2017. године.

 

I   УСЛОВИ ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТУ ПЕДИЈАТРИЈЕ

                                                                        

·          завршен медицински факултет, VII/ 1 степен стручне  спреме

·          положен специјалистички испит

·          положен стручни испит

·          лиценца за рад

 

ОПИС ПОСЛА: Доктор медицине – специјалиста педијатар - Спроводи превентивни, куративни рад и здравствено-просветни рад. Обавља систематске прегледе одојчади и предшколске деце, спроводи вакцинације по програму и ради у специјалистичкој амбуланти диспанзера. Прегледа децу, одређује терапију и потребне анализе, прати путем контролних прегледа ток лечења и по потреби упућује децу у болницу или више установе. Води и одговара за одговарајућу стручну документацију. У оквиру једног дела радног времена по потреби службе обавља послове специјалисте педијатра у служби за здравствену заштиту деце.  За свој рад одговара непосредно начелнику одељења. Ради и све друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Кандидати су дужни да, уз пријаву на оглас, доставе следећу документацију:

1.       оверену фотокопију дипломе

2.       оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно положеном специјалистичком испиту

3.       оверену фотокопију лиценце за рад

4.       уверење да се против  кандидата не води кривични поступак  ( уверење основног и вишег суда ), не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа

5.       очитана лична карта

6.       уверење о држављанству не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа

7.       извод из матичне књиге рођених

8.       извод из матичне књиге венчаних ( уколико  су сва претходна документа издата на девојачко презиме )

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

 РОК за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља, на огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Сомбор и интернет страници Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком :

1.       пријава за заснивање радног односа – доктор медицине – специјалиста педијатрије

на адресу Дом здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор, Мирна бр. 3, лично или путем поште.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Одлуку о пријему донеће директор Дома здравља ''Др Ђорђе Лазић'' Сомбор, у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава и биће достављена свим кандидатима.

 

 

Директор Дома здравља

др Емеше Ури

Са подацима од: 30.01.2019.
Дом здравља Прокупље

На основу  члана 7.,8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ''Службени гласник РС'' број 106/2018),Одлуке директора Дома здравља Прокупље  бр.201 од 23.01.2019. године, Обавештења Министарства здравља РС о Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-11582/2018 од 30. Новембра, 2018. године у складу са Кадровским планом Дома здравља Прокупље за 2018.годину Министарства здравља РС ( бр. 112-01-200/2018-02 од  20.08.2018.године)  и члана 23. Статута Дома здравља Прокупље, директор Дома здравља Прокупље расписује

 

 

О Г Л А С

 

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Ради попуне слободног, односно упражњеног радног места за рад у Дому здравља Прокупље,  примиће се у радни однос на неодређено време:

 

 1.Психолог, 1 извршилац, са пуним радним временом.

 

Опис послова:

-           Обавља психодијагностику амбулантних болесника

-           Обавља психолошки интервју и неуропсихолошку процену

-           Обавља психолошко саветовање

-           Примењује тестове интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности , тестове личности као и технике за специфичне и сложене психопатолошке поремећаје

-           За свој рад одговоран / а је начелнику службе.

 

Услови за заснивање радног односа:

 Високо образовање:

 

- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. Септембра, 2005. године

- на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра, 2005. године;

 

Додатна знања / испити / радно искуство:

 

-          Стручни испит, у складу са законом (односи се на Закон о здравственој заштити)

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

-         ПРИЈАВУ на оглас

-         кратку биографију, са адресом и контакт телефоном;

-         Оверену фотокопију дипломе (уверења) о стеченом високом образовању;

-         Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте ( уколико је чипована);

-         Фотокопију извода из матичне књиге венчаних ( уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме)

-         Доказ о положеном стручном испиту

 

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања у огласима у публикацији   ''Послови'' Националне службе за запошљавање.

 

Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС и wеб сајту Дома здравља Прокупље.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб – страници Дома здравља Прокупље (www.domzdravljaprokuplje.rs).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве достављати:

 

-          поштом у затвореној коверти на адресу Дом здравља  Прокупље,ул. Ћирила и Методија бр.4, 18400 Прокупље са назнаком:

 

'' ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА РАДНО МЕСТО ПСИХОЛОГА'',

 

-          лично доставити у писарницу Дома здравља Прокупље, радним даном од 07 .00  до 14.00 сати.

 

 

ДИРЕКТОР

др Зорица Момчиловић

Са подацима од: 30.01.2019.
Дом здравља „др Бошко Вребалов“, Зрењанин

На основу члана 21 Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-200/2018-02 од  20.08.2018.године, вд директора Дома здравља расписује

О   Г   Л  А  С
за пријем у радни однос

    Лабораторијски техничар – 1 извршилац

       Радни однос се заснива на одређено време,  до 6  месеци због повећаног обима посла.  

               Услови:
- завршена средња медицинска школа, образовни профил: лабораторијски техничар
положен стручни испит
    
    Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:
1.    пријаву са кратком биографијом
2.    оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
3.    оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту    
оверену фотокопију решења о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара
потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б  и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).        
            
      Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, сајту Националне службе за запошљавање у Зрењанину, као и сајту Министарства здравља.
      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

О   Г   Л  А  С
за пријем у радни однос

    Лабораторијски техничар – 1 извршилац

       Радни однос се заснива на одређено време,  до 6  месеци због повећаног обима посла.  

               Услови:
- завршена средња медицинска школа, образовни профил: лабораторијски техничар
положен стручни испит
    
    Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:
1.    пријаву са кратком биографијом
2.    оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
3.    оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту    
оверену фотокопију решења о упису у Именик Коморе медицинских сестара и техничара
потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б  и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).        
            
      Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, сајту Националне службе за запошљавање у Зрењанину, као и сајту Министарства здравља.
      Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

В.д.  директора
Ђурић др Гордана   
Са подацима од: 30.01.2019.
Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић-Батут

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018)  и одлуке в.д. директора Института бр. 358/1 од 23.01.2019. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за пријем узорака Центра за микробилогију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР – ШЕФ ОДСЕКА

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Организује, координира и  управља процесом рада у Одсеку за пријем узорака. Сачињава план рада Одсека, прати његово извршење и израђује периодичне извештаје. Руководи радом амбуланте за пријем узорака у оквиру Одсека за пријем узорака и врши прикупљање, обраду и дистрибуцију података. Обавља послове комуникације и кореспонденције. Организује транспорт узорака са територије града Београда  и дистрибуцију резултата микробиолошких анализа. Контролише лабораторијску документацију. Учествује у обуци и тренингу лабораторијског особља. Спроводи  активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике. Обавља и друге послове из  делокруга рада Одсека по налогу начелника Центра.

 

Услови:

-          високо образовање: на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,

-          стручни испит,

-          лиценца,

-          најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању,

-          најмање једна година радног искуства на пословима из области рада Центра,

-          организационе способности

 

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
veljko_milekic@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРС ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР – ШЕФ ОДСЕКА

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије

 

Са подацима од: 30.01.2019.
Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић-Батут

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018)  и одлуке в.д. директора Института бр. 354/1 од 23.01.2019. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за испитивање намирница и предмета опште употребе Одељења лабораторија за екотоксикологију Центра за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК – АНАЛИТИЧАР У ЕКОТОКСИКОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Сарађује са Одсеком за логистику, одсецима у Одељењу, дефинише радне задатке при испитивању узорака и издаје интерне радне налоге за рад другим Одсецима Одељења лабораторија. Ради физичко-хемијске анализе параметара у оквиру контроле квалитета и исправности узорка у Одсеку. Ради на опреми за коју је овлашћен за рад. Одговоран је за одржавање опреме на којој ради. Учествује у екстерној међулабораторијској провери параметара испитивања квалитета и здравствене исправности узорка. Рукује одређеном мерном опремом у Одсеку за инструменталну технику. Учествује у изради нових и усавршавању валидација и процени мерне несигурности постојећих аналитичких метода. Издаје налоге за рад техничарима потребних за реализацију хемијских анализа при испитивању узорака. Одговоран је за надзор и контролу рада техничара. Обрађује резултате испитивања и издаје Извештај о резултатима испитивања. За свој рад одговара здравственом сараднику специјалисти токсиколошке хемије/санитарне хемије и магистару фармације специјалисти и непосредно шефу Одељења, а обавља и друге послове и задатке из делокруга рада Одељења по налогу шефа Одељења.

 

Услови:

-          високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,

-          стручни испит у складу са законом,

-          знање једног светског језика и знање рада на рачунару,

-          пожељно искуство у раду на пословима аналитичке хемије и познавање основних инструменталних техника,

-          организационе способности.

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
prijava@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРС ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК АНАЛИТИЧАР У ЕКОТОКСИКОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије

 

Са подацима од: 29.01.2019.
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - Нови Сад

На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе (¨Службени гласник РС¨ број 1/201, 3/2018 и 106/2018), у складу са Кадровским планом Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, у складу са нормативима прописаним Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, у складу са чланом 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, на основу Одлуке в.д. директора Института о расписивању јавног огласа број 40 од 04.01.2019. године, в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на одређено време, у трајању до шест (6) месеци, са пуним радним временом и пробним радом у трајању до три (3) месеца:

 

Три (3) извршиоца: медицинска сестра-техничар за потребе Клинике за педијатрију

 

Два (2) извршиоца: медицинска сестра-техничар за потребе Клинике за дечју хирургију

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад

Заинтересовани кандидати  подносе својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе
 или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

 

Три (3) извршиоца: лабораторијски техничар у Одељењу за лабораторијску дијагностику у Служби за дијагностику и заједничке медицинске послове

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен завршену средњу медицинску школу, смер лабораторијски техничар
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад

Заинтересовани кандидати  подносе својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе
 или Решење о упису у именик Коморе
Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

 

Пет (5) извршилаца: спремачица у стационару у Сервису за одржавање хигијене у Одељењу за техничке и услужне послове  

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

- завршена Основна школа   

 

Заинтересовани кандидати  подносе својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- Диплому завршене Основне школе  

Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

 

Описи послова су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места дел. број 598 од 01.03.2017. године

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду...)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати, фотокопију личне карте, вакцинални статус, санитарну књижицу.

 

Пријаве се предају  лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем на одређено време, до 6 месеци на пословима:_____________________________________“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Оглас објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф.др Јадранка Јовановић-Привродски
Са подацима од: 29.01.2019.
Здравствени центар Врање

         На основу члана 7. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018), Кадровског плана за Здравствени центар Врање за 2018. годину, бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, ради запошљавања на одређено време, а ради обезбеђивања услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности у складу са одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе („Сл.гласник РС“ бр.4306.... 22/13), и  Одлуке  вд директора Здравственог центра Врање бр 01-459 од 25.01.2019. године,  др Љиљана Антић, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

               Сервир хране 1 (један) извршилац за потребе Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са боловања.

Услови:  ПК радник, сервир II степен стручне спреме

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 4.3.11

Спремач здравствених просторија 1 (један) извршилац, за потребе Здравственог центра Врање, за  пријем у радни однос на одређено време најкасније до 12 месеци.

Услови: I степен стручне спреме, завршена  основна школа

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 4.3.27.

Сервир хране 1 (један) извршилац, за потребе Здравственог центра Врање, за  пријем у радни однос на одређено време најкасније до 12 месеци.

Услови:  ПК радник, сервир II степен стручне спреме

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 4.3.11.

 

Заинтересовани кандидати подносе :

·         CV;

·         оверену фотокопију дипломе - сведочанства;

·          оверену фотокопију уверења о стручној оспособљености за сервира;

·         фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме) ,

 

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас ће бити објављен на web страници Министарства здравља Републике Србије и огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Врање.

             Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања   на  web страници Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас број 3"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић

Са подацима од: 29.01.2019.
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, 01/2015 и 106/2018), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовње код корисника јавних средстава број  51 бр. 112-12610/2018 од 25.12.2018. године, Одлуке број 81/II Спец.болнице за церебралну парализу и развојну неурологију и члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, на неодређено време, 1  извршилац, са пуним радним временом, пробни рад три месеца.

    

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

Виша или средња медицинска школа, општи или педијатријски смер, положен стручни испит, лиценца за рад.

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, уверење о стручном испиту, лиценца за рад, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,  потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.


Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

 

ДИРЕКТОР СПЕЦ.БОЛНИЦЕ

Др Мирјана Бошковић

Са подацима од: 29.01.2019.
Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин

            На основу члана 6. Колективног уговора Дома здравља и члана 22. Статута Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 1. ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  (до повратка лекара Дома здравља са специјализације из гинекологије и акушерства), са пуним радним временом у трајању од 40 часова недељно.
 2. УСЛОВИ за заснивање радног односа из овог огласа су:

-          завршен медицински факултет VII-1 степен стручне спреме и специјализација из гинекологије и акушерства,

-          положен стручни испит,

-          рад на рачунару (office пакет),

-          3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова за обављање посла доктора специјалисте гинекологије и акушерства.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији Послови Националне службе за запошљавање, а оглас ће се објавити на Web sajtu Министарства здравља и на sajtu Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин.

Пријаве на оглас могу се поднети лично Служби за правне и економске послове у Дому здравља, Улица Светосавска бб, сваког радног дана од  7 до 14 часова или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „за оглас“.

 

 

Директор

Момени Седехи др Масоуд

Са подацима од: 29.01.2019.
Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време  боловања )

 

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

1.       Медицинска сестра/техничар

на осталим болничким одељењима - 1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

 

1.       IV  степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа-општи смер,положен стручни испит и дозвола-лиценца за рад и најмање шест месеци радног искуства,

2.       Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

-          Доказ о радном искуству.

 

3.       Уговор о раду се закључује на одређено време –до повратка раднице  са боловања ради одржавања трудноће,породиљског одсуства и одсуства ради неге деета,

4.       Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

 

                О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                                         О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                    Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

 

Директор Опште болнице Врбас
Попов др Милан

Са подацима од: 29.01.2019.
Дом здравља Сечањ

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. («Службени гласник» РС бр. 1/15),  расписује се

 

ОГЛАС
за послове

1. ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ-МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР

 

Број извршилаца : 1.
Врста радног односа:  радни однос на неодређено време,

Радно време:  пуно, 40 часова недељно

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ

 

1. Завршен фармацеутски факултет смер медицински биохемичар

2. Да има положен стручни испит

3. Да има лиценцу за рад или да поседује решење о упису у именик Фармацеутске коморе

4. Да је држављанин Републике Србије

 

 

2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

 

Број извршилаца : 1.
Врста радног односа: радни однос на неодређено време
,

Радно време: пуно, 40 часова недељно.

 

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати под редним бројем 2. треба да испуњавају и следеће посебне услове:

1.       завршен  медицински факултет,

2.       положен стручни испит,

3.       упис у именик коморе 

4.       дозвола за рад –лиценца издата од надлежне коморе.

Заинтересовани кандидати који конкуришу за радна места под редним бројем 1. и 2. подносе следећу документацију:

·         Пријаву на оглас са кратком биографијом,

·         Фотокопија личне карте

·         Фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету

·         Уверење о положеном стручном испиту.

·         Фотокопију лиценце или решења о упису у именик Фармацеутске коморе

·         Уверење о држављанству

·         Уверење о обављеној имунизацији у складу са Законом

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Сечањ, ул. Партизански пут бб, 23240 Сечањ. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.


Директор

Шешлија др Јасмина

Са подацима од: 29.01.2019.
Опште болнице Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр 1/2015) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /3 од  24.01.2019.године, расписује се :

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

1.       Виша медицинска сестра– техничар на интензивној нези нивоа 2, - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, у трајању до 6 месеци за рад у Служби за интензивно лечење и негу  - због повећаног обима послова

2.       Медицинска сестра– техничар на интензивној нези нивоа 2, - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у Служби за интензивно лечење и негу  - ради замене одсутне запослене за време спречености за рад преко 30 дана 

3.       Медицинске сестре – техничара на осталим болничким одељењима, - 2 извршиоца, на одређено време са пуним радним временом за рад у Служби за педијатрију,  ради замене одсутних запослених за време спречености за рад преко 30 дана 

4.       Медицинске сестре – техничара на осталим болничким одељењима - 1 извршилац, на одређено време у трајању до 6 месеца, са пуним радним временом за рад на Одељењу за дерматовенерологију због повећаног обима послова

5.       Медицинске сестре– техничара на осталим болничким одељењима, - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за неурологију ради замене одсутног запосленог за време коришћења неплаћеног одсуства

6.        Домар/мајстор одржавања – котлар -  1 извршилац, на одређено време, у трајању до 6 месеци, са пуним радним временом за рад у Одељењу за техничко одржавање објеката, опреме, грејање и информатику због повећаног обима послов

7.       Домар/мајстор одржавања –електричар-  1 извршилац, на одређено време, у трајању до 3 месеца, са пуним радним временом за рад у Одељењу за техничко одржавање објеката, опреме, грејање и информатику због повећаног обима послова 

8.       Техничара одржавања одеће – вешерке– 1 извршилац на одређено време,са пуним радним временом за рад у Одељењу вешераја, ради замене одсутнне запослене за време коришћења неплаћеног одсуства

9.       Техничара одржавања одеће – вешерке– 1 извршилац на одређено време,са пуним радним временом за рад у Одељењу вешераја, ради замене одсутнне запослене за време спречености за рад преко 30 дана 

10.    Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –3 извршиоца на одређено време, у трајању до 6 месеца, са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране због повећаног обима послова

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1 су: Високо образовање –медицинског смера: на  студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. Септембра 2005. године;односно на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра 2005. Године.  Положен стручни испит и најмање шест месеци искуства 7у наведеном занимању и поседовање лиценце.;

Опис послова под редним бројем 1: планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складуса праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; одлаже и уклања медицинскиотпад на прописани начин и контролише поступак одлагања и уклањања медицинског отпада

 

Услови за обављање послова под редним бројевима 2, 3, 4 и 5– завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.  

Опис послова под редним бројем 2, 3, 4 и 5: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о  чему  води  прописану  медицинску  документацију;  обавља  медицинске  мере  код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;  учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

 

Услови за обављање послова под редним бројем 6 - завршена средња школа и положен стручни испит за рад са судовима под притиском  (за руковање постројењем у котларници) 

Опис послова под редним бројем 6: обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;обавља механичарске / / водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / молерске / и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки; припрема објекте, опрему и инсталације за рад;обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;прати параметре рада и подешава опрему и постројење;рукује постројењима у котларници;обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

 

Услови за обављање послова под редним бројем 7 - завршена средња школа

Опис послова под редним бројем 7: обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;обавља механичарске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / молерске / и сл. послове, као и друге радове одржавања и поправки; припрема објекте, опрему и инсталације за рад;обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;прати параметре рада и подешава опрему и постројење;обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

 

Услови за обављање послова под редним бројем 8 и 9  - основно образовање.

Опис послова под редним бројем 8 и 9:  пере веш, гардеробу, постељину, радну одећу и остало рубље; суши и пегла веш и одећу; врши обележавање рубља и његово крпљење;

чисти и дезинфикује машине за сушење и пеглање рубља, као и радне просторије перионице; требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће.

 

Услови за обављање послова под редним бројем 10 - основно образовање.

Опис послова под редним бројем 10:  одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; врши дезинфекцију просторија и опреме и другог инвентара  односи прљави веш у вешерај и доноси чист и слаже га на зато предвиђено место,  односи све врсте отпада на зато одређено место  у складу са свим важећим процедурама за рувовање отпадом.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима 1 подносе:

·         Оверену фотокопију дипломе о завршеној  високој-вишој медицинској школи;

·         Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·         Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног

односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)

·         Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима  2, 3, 4, и 5   подносе:

·         Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;

·         Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·         Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)

·         Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 6 подносе:

·         Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;

·         Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском ( за послове руковања постројењем у котларници;

·         Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 7 подносе:

·         Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;

·         Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима  8, 9,  и 10 подносе:

·         Оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи

·         Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

Д и р е к т о р
Опште болнице Кикинда
Др Мирко Стојисављевић

Са подацима од: 29.01.2019.
Општа болница Ћуприја

         На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Кадровског плана бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, донетог од стране министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2018. годину, Закључка 51 бр. 112-10323/2018 од 29.10.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање и обавештења Министарства здравља бр. 112-01-1270/2018-02 од 19.11.2018. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.906 од 24.01.2019.године, расписује

 

                                                

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за следеће радно место, односно послове:

 

  1.           Гинеколошко-акушерске сестре/бабице у породилишту……..1 извршилац,

          Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа - гинеколошко-акушерског или општег смера

              Опис послова: Обавља послове гинеколошко-акушерске сестре/бабице у породилишту у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.                        

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

              Кандидати за радно место гинеколошко-акушерске сестре/бабице у породилишту су дужни да уз пријаву доставе: 

   - оверену фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи,

   - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

        

                 

                Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања Огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

          Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време – за послове гинеколошко-акушерске сестре/бабице у породилишту”.

          Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 25.01.2019. ДО 01.02.2019.године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић

Са подацима од: 29.01.2019.
Здравствени центар Врање

             На основу члана 7. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018), Кадровског плана за Здравствени центар Врање за 2018. годину, бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, ради запошљавања на одређено време, а ради обезбеђивања услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности у складу са одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе („Сл.гласник РС“ бр.4306.... 22/13), и  Одлуке  вд директора Здравственог центра Врање бр 01-459 од 25.01.2019. године,  др Љиљана Антић, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни онос на одређено време

 

 

 Спремач здравствених просторија 1 (један) извршилац, за потребе Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са боловања.

Услови: I степен стручне спреме, завршена  основна школа

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 4.3.27.

Спремач здравствених просторија 1 (један) извршилац, за потребе Здравственог центра Врање, за  пријем у радни однос на одређено време најкасније до 12 месеци.

Услови: I степен стручне спреме, завршена  основна школа

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 4.3.27.

Сервир хране 1 (један) извршилац, за потребе Здравственог центра Врање, за  пријем у радни однос на одређено време најкасније до 12 месеци.

Услови:  ПК радник, сервир II степен стручне спреме

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 4.3.11.

 

Заинтересовани кандидати подносе :

·         CV;

·         оверену фотокопију дипломе - сведочанства;

·          оверену фотокопију уверења о стручној оспособљености за сервира;

·         фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме) ,

 

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас ће бити објављен на web страници Министарства здравља Републике Србије и огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Врање.

             Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања   на  web страници Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас број 3"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић

Са подацима од: 25.01.2019.
Дома здравља“Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола

ДОПУНА ОГЛАСА

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС број: 01-117-1 од 22.01.2019.године

 

1.

     Такча I Огласа за пријем у радни однос број: 01-117-1 од 22.01.2019. године допуњује се и гласи:

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом:

1.       Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства- шеф Одељења у Службу за здравствену заштиту жена са породилиштем у  трајању од 6 месеци

     -  1 извршилац

 

2.

Такча III Огласа за пријем у радни однос број: 01-117-1 од 22.01.2019. године допуњује се и гласи:

III

Брста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за

Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства- шеф Одељења

 

-Високо образовање:

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из

одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатно знање, радни искуство:

-стручни испит;

-лиценца;

-специјалистички испит;

-најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

3.

Такча IV Огласа за пријем у радни однос број: 01-117-1 од 22.01.2019. године допуњује се и гласи:

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства - шеф Одељења

 

- диплома о завршеном медицинском факултеу,

- уверење о положеном стручном испиту

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

-уверење о положеном специјалистичком испиту

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

Фотокопија важеће личне карте

Лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

4.

     Остале тачке Огласа за пријем у радни однос број: 01-117-1 од 22.01.2019. године остају непромењени и важећи.

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА «ДР ЈАНОШ ХАЏИ»БАЧКА ТОПОЛА

Калоци др Дора, спец. психијатрије

 

Са подацима од: 25.01.2019.
Општа болница "Студеница", Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018) ,  Сагласности Министарства здравља број 112-1260/2018         од  25.12.2018.год.  и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-39               од 23.01.2019.  године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О    Г    Л    А   С

                

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом  1 ( једног ) доктора  медицине у Дневној болници за дијагностику и терапијски третман – Одсек за хемиотерапију са специјалистичко консултативном амбулантом.

 

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање,  почев од 10. септембра 2005. године

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.

                                                               

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине( приправнички стаж).

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеном факултету;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          лиценцу

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                        

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић,

спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

 

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018) ,  Сагласности Министарства здравља број 112-1260/2018         од  25.12.2018.год.  и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-42    од 23.01.2019.  године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

                                                                   О    Г    Л    А   С 

                

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом  1 ( једног ) доктора  медицине у Служби за инфективне и кожне болести – Одељење за инфективне болести.

 

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање,  почев од 10. септембра 2005. године

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.

                                                               

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине( приправнички стаж).

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеном факултету;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          лиценцу

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић,

спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018) ,  Сагласности Министарства здравља број 112-1260/2018         од  25.12.2018.год.  и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-44             од

 23.01.2019.  године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

                                                                   О    Г    Л    А   С 

                

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом  1 ( једног ) доктора  медицине у Служби за инфективне и кожне болести – Одељење за кожне болести.

 

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање,  почев од 10. септембра 2005. године

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.

                                                               

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине( приправнички стаж).

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеном факултету;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          лиценцу

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                        

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић,

спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

 

 

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018) ,  Сагласности Министарства здравља број 112-1260/2018         од  25.12.2018.год.  и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр. 6-46   од

23.01.2019.  године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

                                                                   О    Г    Л    А   С 

                

За пријем у радни однос  на неодређено време са пуним радним временом  1 ( једног ) доктора  медицине у Служби за пнеумофтизиологију.

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање,  почев од 10. септембра 2005. године

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.

                                                               

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине( приправнички стаж).

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

-          оверену фотокопију  дипломе о завршеном факултету;

-          оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-          лиценцу

-          извод из матичне књиге рођених;

-          кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу:
Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић,

спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

Са подацима од: 25.01.2019.
Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на одређено време-замена за време боловања,породиљског одсуства и одсуства ради неге детета)

 

               

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

 1. ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР - 1.извршилац

 

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

Услови:

1.       IV степен стручне спреме,

2.       Завршена средња медицинска школа-физиотерапеутски техничар,

3.       Положен стручни испит,

4.       Лиценца.

5.       Најмање шест месеци радног искуства у стеченом звању

 

6.       Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

-          Дозволу за рад-лиценцу издату од надлежне коморе или решење о упису у комору

 

7.       Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

Рок за пријаву кандидата је 8 дана.

 

                О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                                         О коначном избору кандидата одлучује директор Oпште болнице Врбас.                    Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4, Служба за опште и правне послове тел. 021/ 795-4-410, контакт особа: Драгица Ћурчић.

 

Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан

Са подацима од: 25.01.2019.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр   541  од              24.01.2019.год.,а на основу  Закључка 51 број 112-9085/2018 од 26.09.2018.године   Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, Здравствени центар расписује


 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

 

                

      ОЈ Дом здравља Ужице

1.       Доктор медицине у хитној медицинској помоћи -1 извршилац

       

        Услови за заснивање радног односа

 

·         За радно место доктор медицине у хитној медицинској помоћи  VII степен стручне спреме- завршен медицински факултет и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту  

-          Кратку биографију

                       

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 25.01.2019.
Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107 бр 413  од                 21.01.2019.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

       

ОЈ  Дом здравља Ужице

1.         Доктор медицине изабрани лекар  - 1 извршилац

 

       ОЈ Општа болница Прибој

1.       Доктор медицине  - 1 извршилац

              

Услови за заснивање радног односа

·         За радно  место доктора медицине и доктора медицине изабраног лекара –VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем  факултету

-          Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-          Кратку биографију

                        

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 25.01.2019.
Zdravstveni centar Užice

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-  543  од                        24.01.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

      

 

ОЈ Дом здравља Прибој

     

1.       Медицинска сестра техничар у амбуланти -  1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа

·         За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти  -IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински техничар и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућoј школи

-          Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-          Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

Са подацима од: 25.01.2019.
Општа болница „Свети Лука„ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.75/14) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2018.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51 11300  Смедерево
  
расписује

О Г Л А С
за пријем

 1.   ЈЕДНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА, са  IV степеном стручне спреме – општи смер,  положеним стручним испитом, са пуним радним временом, рад у сменама, на одређено време, за рад  у одсеку за хемодијализу,  до повратка  запослене са боловања и одсуствовања са рада ради неге детета

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
-
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
-
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- лиценцу или решење о упису у комору,

- фотокопију / очитану личну карту,

- ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас" са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

 

в.д. директора
Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево
прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

Са подацима од: 25.01.2019.
Дом здравља Гроцка

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС“ бр. 36/2010) и овлашћења из члана 23. Статута Дома здравља Гроцка, а у  складу са Кадровског плана за 2018-ту годину бр.112-01-200/2018-02 од 20.августа 2018.године, као и дописом Министарства здравља РС Број:112-01-1270/2018-02 од 19.новембра 2018.године, којим Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља Закључом 51 број:112-10323/2018 од РС од 29. октобра 2018. године је дала сагласност за пријем у радни однос оглашеног кадра у ДЗ Гроцка,   директор Дома здравља доноси

О Д Л У К У   О  П О Т Р Е Б И  З А С Н И В А Њ А

Р А Д Н О Г  О Д Н О С А  Н А  Н Е О Д Р Е Ђ Е Н О  В Р Е М Е

 

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља Гроцка, за следећа радна места:

1) У Служби за здравствену заштиту деце у Дому здравља Гроцка:

·         1 доктора медицине спец.педијатрије  са VII2 степеном стручне спреме

2) У Служби за здравствену заштиту одраслих са кућним лечењем у ДЗ-а Гроцка:

·         1 доктора медицине са VII1 степеном стручне спреме

 

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: 

За радно место доктора медицине спец.педијатрије  са VII2 степеном стручне спреме,  кандидат треба да испуњава:

-завршен медицински факултет (звање доктор медицине-VII1 степен стручне спреме);

-положен специјалистички испит из педијатрије(звање доктор медицине специјалиста педијатрије са VII2 степен стручне спреме);

-положен стручни испит;

-лиценцу за рад;

-познавање рада на рачунару;

 

Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место доктора медицине спец.педијатрије подноси следећу документацију:

 

-фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-фотокопију дипломе о завршеној специјализацији;

-фотокопију потврде о положеном стручном испиту;