www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 19.06.2008.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА У 2008. ГОДИНИ


На основу Закона о буџету Републике Србије за 2008. годину (Службени гласник Републике Србије 123/07), Програма Министарсва здравља (18021, Пројекат 04: Имплементација плана о здравственој заштити Рома),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
УПУЋУЈЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ


заинтересованим организацијама за пријаву предлога пројеката ради остваривања учешћа у средствима из буџета намењеним очувању и унапређењу здравља Рома.


1.    ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Пети конкурс за пројекте из Декаде Рома реализује се у периоду јуни - јули 2008 године.
Од предложених пројеката се очекује да решавају неки од здравствених проблема Рома у Србији, а на основу циљева из Акционог плана за здравље Рома који је усвојила Влада Републике Србије у оквиру Декаде Рома.

На основу досадашњег искуства, приступиће се квалитетнијем планирању пројеката, почев од унапређења конкурсних процедура и критеријума за одабир пројеката у смислу њихове доследније примене до боље усклађености пројеката и пројектних активности са реалним потребама у локалној ромској заједници. Један од првих корака у том правцу је организовање обуке за припрему предлога пројеката и штампање  водича кроз конкурсну процедуру за заинтересоване здравствене установе и ромске невладине организације.


2.    ПРИОРИТЕТИ НОВОГ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета петог конкурса је Акциони план за унапређење здравља Рома, резултати анализе и сагледавање искустава из претходних пројеката, подаци и показатељи о здрављу и здравственој заштити ромске популације.

Јавни позив ће се реализовати и пројекти пријављивати кроз 3 компоненте:


Компонента А

1.    Пројекти пријављени у оквиру компоненте А треба директно да допринесу остваривању циља: Побољшање здравствене заштите за целу Ромску популацију исказаном у акционом плану за здравство. Финансијска подршка је намењена оним пројектима здравствених установа који ће спроведени у партнерству са ромским невладиним организацијама имати видљив ефекат  на здравље ромске популације. Приоритетне области су:

 • имунизација
 • антенатална заштита Ромкиња, здравље труднице и новорођенчета
 • нега и исхрана деце, превенција неухрањености и анемије
 • превенција и рано откривање фактора ризика за хронична незаразна обољења (ХНО)
 • превенција, рано откривање и лечење цревних и других заразних болести
 • превенција болести зависности
 • репродуктивно и сексуално здравље
 • специфични проблеми у локалној заједници везани за здравље Рома

Ко може да конкурише за компоненту А?

У оквиру компоненте А носиоци пројеката могу бити домови здравља који пројекат спроводе у партнерству са ромском невладином организацијом.


Компонента Б

2.    Пројекти пријављени у оквиру компоненте Б треба да допринесу остваривању циља: Унапређење услова животног окружења у ромској заједници. Финансијска подршка је намењена оним пројектима завода за јавно здравље који ће се, спроведени у партнерству са ромским невладиним организацијама,  бавити испитивањем хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима и њиховог утицаја на здравље ромске популације. Резултат ових пројеката ће бити препоруке за предузимање конкретних мера за уклањање узрока појаве и ширења заразних и других болести социо-медицинског значаја у ромским насељима, а све у циљу заштите и унапређења живота и здравља људи у насељу. Приоритетне области су:

 • процена хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима
 • заштита здравља Рома, сакупљача секундарних сировина – ризици и како се заштитити
 • стварање безбедног окружења

Ко може да конкурише за компоненту Б?

У оквиру компоненте Б носиоци пројеката могу бити институти и заводи за јавно здравље који пројекат спроводе у партнерству са ромском невладином организацијом.


Компонента Ц

Накнадно ће бити расписан конкурс за пројекте за праћење и процену резултата у оквиру Програма унапређења здравља Рома у 2008. години.


3. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ

Право на пријаву пројекта у овиру компоненте А имају домови здравља у сарадњи са невладиним организацијама чија је циљна група ромска популација, а у овиру компоненти Б пројекте могу пријавити институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са минимум једном ромском невладином организацијом.


Колико пројеката може да пријави једна здравствена установа?

Свака од наведених здравствених установа у сарадњи са најмање једном ромском невладином организацијом има право да пријави један или више пројеката, за различите приоритетне области.

Поред општих, здравствена установа треба да испуњава и следеће услове:
 1. Здравствена установа мора да буде у мрежи здравствених установа Републике Србије
 2. Пројекат који здравствена установа пријављује мора бити усмерен ка стварним, претходно утврђеним, здравственим потребама Рома у заједници у којој се спроводи, и мора бити заснован на већ постигнутим резултатима и позитивној пракси
 3. Здравствена установа је одговорна за спровођење пројекта и спремна да преузме јавну одговорност за обављање послова и задатака у тој области
 4. Министарству здравља подноси месечни извештај о активностима спровођења пројекта
 5. Здравствена установа по завршетку пројекта мора доставити завршни стручни и финансијски извештај за календарску годину и предложити процену могућег финансирања након истека једногодишњег уговора о финансирању из средстава буџета
 6. Здравствена установа мора доставити списак чланова управног и надзорног одбора као и податке о стручним особама које надзиру њен рад у области за коју пријављује пројекат

Колико пројеката може да пријави једна општина?

Једна општина може добити и пројекат института и завода за јавно здравље и дома здравља.


4.  НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Носиоци пројекта ће бити здравствене установе, у чијим је пријавама пројекта јасно видљива сарадња између установе и организација чија су циљна група Роми, и на њихов рачун ће ићи одобрена средства за пројекат. Исте су дужне да у складу са пројектним активностима део средстава пребаце на рачун невладине организације по потреби.


5. ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ

Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања. Сваком пројекту ће бити додељено максимално по 500.000 динара.

По потписивању уговора, средства ће бити уплаћена носиоцу пројекта. Након завршетка пројекта, у склопу завршног извештаја, доставља се детаљан финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре).


6. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Трајање пројеката за компоненту А и Б је шест месеци.


Образац за пријаву

Табеларни буџет

Водич кроз конкурсну процедуру
7. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем формулара доступног на веб страници Министарства здравља. Предлози пројеката се достављају искључиво препорученом поштом и то један оверен и печатиран примерак и у електронској форми на једном ЦД – у. Поред обавезних докумената, достављају се у једном примерку и остала пратећа документа: Споразум о сарадњи здравствене установе и ромске невладине организације и списак чланова Управног и Надзорног одбора здравствене установе. Пријаве морају бити потписане од стране одговорних лица здравствене установе и НВО.


8. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријава по овом позиву је 25.07.2008. године.
Адреса је:
Министарство здравља Републике Србије, Немањина 22 – 24, 5. спрат, канцеларија 11, на име одговорне особе, Др Дубравка Шарановић Рацић.


9. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој веб страници у року од месец дана по истеку рока за пријаву пројеката.Важно обавештење: Водич кроз процедуру конкурса за подршку здравственим пројектима у оквиру Декаде Рома биће доступан на веб страни Министарства здравља од 24. јуна 2008. године
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана