www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 14.11.2013.

Извештај о пруженим услугама 2012-2013

БРОЈ УСЛУГА ИЗВРШЕНИХ У 2012. ГОД. И У ПРВОМ ПОЛУГОЂУ 2013. ГОДИНЕ

САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА

Зa првих 6 мeсeци 2013 гoдинe, Oдeљeњe сaнитaрнe инспeкциje примилo je укупнo 21.054 зaхтeвa и прeдстaвки грaђaнa и других зaинтeрeсoвaних субjeкaтa.

Oд тoгa, РEШEНO je у прoписaнoм рoку и oдгoвoрeнo стрaнкaмa у 19.966 зaхтeвa ( 94,8 %) НEРEШEНO je 1502 прeдмeтa (7,1%)    oд чeгa сe 1007 (67%) oднoси нa зaхтeвe сa нeoдгoвaрajућoм или нeпoтпунoм дoкумeнтaциjoм зa упис диjeтeтских прoизвoдa у Рeгистaр o чeму су пoднoсиoци зaхтeвa урeднo и нa врeмe oбaвeштeни.

Oстaлих 495 прeдмeтa су у рoку и пoступку рeшaвaњa.

Извештај о раду одељења за санитарну инспекцију за период  април – новембар 2014. године


ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА

Инспекцијски надзори у објектима здравствене заштите

Инспекцијски надзори у објектима здравствене заштите, Здравствене установе у државној својини 4824, Здравствене установе у приватној својини и Приватна пракса 3149, Остале установе 354.

Управна акта инспектора у објектима здравствене заштите, Здравствене установе у државној својини 758, Здравствене установе у приватној својини и Приватна пракса 946, Остале установе 106.

Kазнене мере – поднете пријаве у објектима здравствене заштите, Здравствене установе у државној својини 138, Здравствене установе у приватној својини и Приватна пракса 92, Остале установе 6.

Извештај о раду одељења за период 01.05.2014 – 31.10.2014.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

2012. година
 • По захтеву странке за издавање дозволе за производњу лекова или  медицинских средства  – 13
 • По захтеву странке за допуну или измену дозволе за производњу – 11
 • По захтеву странке за издавање дозволе за израду галенских лекова – 4,
 • По захтеву странке за издавање допуне или измене дозволе за израду галенских лекова – 4
 • По захтеву странке за издавање дозволе за промет на велико лекова и/или медицинских средстава –121
 • По захтеву странке за допуну или измену дозволе за промет на велико лекова и/или медицинских средстава – 94
 • По захтеву странке за издавање дозволе за промет на мало медицинских средстава – 84
 • По захтеву странке за допуну или измену дозволе за промет на мало – 5
 • По захтеву странке за издавање мишљења за царинско складиште - 4
 • По захтеву странке за издавање сертификата Добре произвођачке  праксе (ДПП) или мишљења о ускалђености производње лекова са смерницама ДПП - 13
 • Поступање по пријави и због дефекта квалитета – 221
 • По  захтеву  за  издавање  потврде  о  некажњавању  за  правна  лица  која  се  баве  производњом  и прометом на велико лекова и медицинских средстава - 141.

Укупно: 715.

Период јануар – јун 2013. године
 • По захтеву странке за издавање дозволе за производњу лекова или  медицинских средства  – 9
 • По захтеву странке за допуну или измену дозволе за производњу – 15
 • По захтеву странке за издавање дозволе за израду галенских лекова – 1,
 • По захтеву странке за издавање допуне или измене дозволе за израду галенских лекова – 1
 • По захтеву странке за издавање дозволе за промет на велико лекова и/или медицинских средстава – 44
 • По захтеву странке за допуну или измену дозволе за промет на велико лекова и/или медицинских средстава – 27
 • По захтеву странке за издавање дозволе за промет на мало медицинских средстава – 37
 • По захтеву странке за допуну или измену дозволе за промет на мало – 10
 • По захтеву странке за издавање мишљења за царинско складиште - 3
 • По захтеву странке за издавање сертификата Добре произвођачке  праксе (ДПП) или мишљења о ускалђености производње лекова са смерницама ДПП – 11
 • Поступање по пријави и због дефекта квалитета – 109
 • По захтеву за издавање потврде о некажњавању за правна лица која се баве производњом и прометом на велико лекова и медицинских средстава – 72.

Извештај о раду Одељења за инспекцију за лекове и медицинска средства, за период  април - новембар 2014. године. 
 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Број примљених захтева за одобрење специјализација у 2012 години је 1396

Број одобрених захтева за добијање специјализација у 2012 години је 1049

Број примљених захтева за одобрење специјализација у 2013 години је 522

Број одобрених захтева за добијање специјализација у 2013 години је 328
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана