www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 07.02.2012.

Обавештење за странке

У вези поступања по захтевима и представкама упућеним Министарству здравља, Републичком фонду за здравствено осигурање и здравственим установама.

С обзиром на велики број захтева и представки које упућују грађани, установе, привредна друштва, организације и други ради остваривања својих права, а у циљу благовременог, ефикасног и рационалнијег поступања и у зависности од тога на шта сте односе препоручује се да се представке упућују, и то:

1. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
- Ако су захтеви и представке у вези са давањем мишљења и тумачењем прописа из области здравства;
- ако су захтеви и представке у вези са стручним усавршавањем и специјализацом здравствених радника и здравствених сарадника;
- ако су захтеви у вези са полагањем стручног испита здравствених радника и здравствених сарадника;
- захтеви здравствених установа у вези са пријемом нових радника;
- захтеви у вези организовања провере квалитета стручног рада у здравственој установи и приватној пракси (стручног надзора);
- захтеви у вези издавања дозволе за производњу и промет лекова;
- захтеви и представке у вези са применом Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, и друго.

Здравственој иснпекцији
- представке грађана које се односе на рад здравствених установа и приватне праксе, односно пружање здравствене заштите, а посебно у вези благовременог пријема, заказивања прегледа, листе чекања, поступања здравствених радника и здравствених сарадника и друго.
- Захтеви за давање информација физичким и правним лицима  у вези са оснивањем приватне праксе и здравствених установа и др.

Санитарној инспекцији
- Захтеви и представке у вези исправности животних намирница, предмета опште употребе, снабдевања исправном водом за пиће и др.

2. ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
- Представке и приговори  у вези са пружањем здравствене заштите подносе се заштитнику пацијентових права у здравственој установи, руководиоцу организационе јединице у здравственој установ и директору здравствене установе.
- Захтеви у вези запошљавања у циљу добијања информација о потребама за пријемом кадра на упражњеним радним местима.
- Захтеви и представке у вези остваривања права из радног односа и др.

3. РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
- Захтеви и представке у вези остваривања права на здравствену заштиту и здравствено осигурање, издавање здравствене књижице, остваривање права на набавку лекова и рефундација накнаде за набављене лекове и медицинска средства, упућивање на лечење у иностранство, остваривање права на привремену спреченост за рад (боловање), остваривање права на специјализовану рехабилитацију, остваривање права на ортопедска помагала, захтеви и представке у вези са радом лекарских комисија и др.

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана