www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 21.10.2014.

Сектор за инспекцијске послове

У Сектору за инспекцијске послове обављају се послови који обухватају: вршење санитарног и здравственог надзора у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће; контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором; утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима; санитарни надзор на државној граници; решавање у управним стварима у првом степену; унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у обављању поверених послова државне управе у областима вођења управног поступка; инспекцијски здравствени надзор у вези са радом здравствених установа, приватне праксе и других правних лица која обављају здравствену делатност; надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; проверу квалитета стручног рада здравствене службе; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; доношење решења о привременом престанку рада по захтеву приватне праксе; евидентирање и ажурирање централне базе података из делокруга Одељења; процена организовања, спровођења спољне провере квалитета стручног рада; контрола извршења наложених мера, праћење квалитета здравствене заштите анализом извештаја о спољној и унутрашњој провери квалитета стручног рада; сарадња са другим државним органима и институцијама; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума и пројеката, као и спровођење међународне сарадње у области лекова, медицинских средстава и клиничких испитивања; израду елабората, анализа, студија и програма у области промета лекова и медицинских средстава и области клиничких испитивања лекова; припрему упутстава за рад за инспекцију промета лекова и медицинских средстава, инспекцијске послове и са њима послове стручне послове у области промета лекова и медицинских средстава и клиничких испитивања, фармаковигиланце, односно вигиланце медицинских средстава; издавање дозвола за промет лекова и медицинских средстава на велико, дозвола за промет медицинских средстава на мало, процену и анализу дефекта квалитета лекова и фалсификованих лекова и медицинских средстава; вођење Регистра о правним субјектима који врше промет у области лекова и медицинских средстава, Регистра издатих сертификата о примени смерница Добре дистрибутивне праксе, евиденцију издатих решења о укидању решења о издавању сертификата о примени смерница Добре дистрибутивне праксе, примене ЕУ стандарда у циљу приступања чланству европској мрежи Конвенције фармацеутске инспекције (PIC/S); контролише примену стандардизованих радних процедура инспектора за производњу лекова, медицинска средства и израде галенских лекова, односно обавља стручни надзор над радом инспектора за производњу лекова, медицинских средстава и израду галенских лекова из делокруга Групе; врши најсложеније инспекцијске послове и контролу примене смерница Добре произвођачке праксе и Добре лабораторијске праксе из области производње и испитивања лекова и медицинских средстава и решава у првом степену; анализира податке инспекцијског надзора систематске контроле, дефекта квалитета, фалсификованих лекова и медицинских средстава, фармаковигиланце, односно вигиланце медицинских средстава, евиденције издатих дозвола и припрема извештаје; иницира измену закона и других прописа из области производње и испитивања лекова, медицинских средстава, израде галенских лекова и фармацеутских сировина и предлаже одговарајућа решења; учествује и прати спровођење националне политике у области контроле производње промета лекова и медицинских средстава и израде галенских лекова; инспекцијске послове и са њима повезане стручне послове у области производње, израде галенских лекова, промета и испитивања лекова, фармаковигиланце, односно вигиланце медицинских средстава; вршење инспекцијског надзора у здравственим установама и приватној пракси; надзор над законитошћу рада и законитошћу аката у здравственој служби; процену организовања, спровођења спољне провере квалитета стручног рада; контролу извршења наложених мера, праћење квалитета здравствене заштите анализом извештаја о спољној и унутрашњој провери квалитета стручног рада, као и друге послове из делокруга Сектора.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА САНИТАРНУ ИНСПЕКЦИЈУ

Одељењу за санитарну инспекцију обављају се инспекцијски и са њима повезани стручни послови који обухватају: санитарни  и здравствени надзор у области заштите становништва од заразних болести, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће; контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором; начин организовања и спровођења програма за стицање основних знања о хигијени хране и личној хигијени; утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима; решавање у управним стварима у првом степену, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; вођење централног регистра објеката под санитарним надзором; унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе; надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе у областима под санитарним надзором, израђују се записници са предлогом мера; израђују се записници о извршеном надзору над радом санитарних инспектора у Одељењу из области под санитарним надзором, периодично и годишње и по утврђеном стању предлаже се министру предузимање одговарајућих мера, учествује се у припреми стручних основа за израду нацрта закона и других прописа у области под санитарним надзором; надзор над радом санитарних инспектора унутар Одељења; послови инспекцијског надзора у областима под санитарним надзором на граници, односно на другим местима где се врши царињење, решавање у првостепеном управном поступку; изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; послови сачињавања упутстава за рад санитарних инспектора за примену прописа; припремања стручних основа за израду стратегија, програма и планова у областима под санитарним надзором; послови планирања и сачињавања програма едукација и обука санитарних инспектора за гранична подручја; сарадње са инспекцијским, правосудним органима и институцијама, као и друге послове одређене законом из делокруга Одељења.

ОДСЕК ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА У ОБЛАСТИМА ПОД САНИТАРНИМ НАДЗОРОМ И УНУТРАШЊИ НАДЗОР НАД ИМАОЦИМА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА У ОБЛАСТИМА ПОД САНИТАРНИМ НАДЗОРОМ


У Одељењу, одсецима односно групама за санитарни надзор обављају се послови који обухватају: унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења поверених послова у области санитарног надзора, израђују се записници са предлогом мера; израђују се записници о извршеном надзору над радом санитарних инспектора у Одељењу из области под санитарним надзором, периодично и годишње и по утврђеном стању предлаже се министру предузимање одговарајућих мера, учествује се у припреми стручних основа за израду нацрта закона и других прописа у области под санитарним надзором; санитарни и здравствени надзор у областима под санитарним надзором - непосредним увидом у поступања предузећа, установа и других правних и физичких лица у погледу примене закона и других прописа и аката, са изрицањем управних мера и предузимањем других мера у складу са законом; давање мишљења на планска документа, давање мишљења о санитарним условима у поступку издавања акта о урбанистичко-техничким условима у поступцима изградње објеката под санитарним надзором, решавање у управним стварима у првом степену, као и друге послове из делокруга Одељења.

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ПОЖАРЕВАЦ
за окружну подручну јединицу Браничевског управног округа, са седиштем у Пожаревцу

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР КРАГУЈЕВАЦ
за окружну подручну јединицу Шумадијског управног округа, са седиштем у Крагујевцу

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР УЖИЦЕ

за окружну подручну јединицу Златиборског управног округа, са седиштем у Ужицу

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР КРАЉЕВО

за окружну подручну јединицу Рашког управног округа, са седиштем у Краљеву

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР КРУШЕВАЦ
за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Расински и Поморавски  управни округ, са седиштем у Крушевцу

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР НИШ

за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Нишавски и Топлички  управни округ, са седиштем у  Нишу


ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЗАЈЕЧАР

за санитарни надзор Зајечар за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Зајечарски и Борски  управни округ, са седиштем у  Зајечару

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ВРАЊЕ

за окружну подручну јединицу Пчињског управног округа, са седиштем у Врању

ГРУПА ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР СМЕДЕРЕВО
за окружну подручну јединицу Подунавског управног округа, са седиштем у Смедереву

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ВАЉЕВО
за окружну подручну јединицу Колубарског управног округа, са седиштем у Ваљеву

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЛЕСКОВАЦ
за окружну подручну јединицу Јабланичког управног округа, са седиштем у Лесковцу

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ПИРОТ
за окружну подручну јединицу Пиротског управног округа, са седиштем у Пироту

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЧАЧАК
за окружну подручну јединицу Моравичког управног округа, са седиштем у Чачку

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ПРИШТИНА

за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Косовски и Косовско - Митровачки управни округ, са седиштем у Приштини

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР БЕОГРАД ЗА ПОДРУЧНУ ЈЕДИНИЦУ ЗА ГРАД БЕОГРАД, СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ

ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЗА ГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ БЕОГРАД ЗА ПОДРУЧНУ ЈЕДИНИЦУ ЗА ГРАД БЕОГРАД
(Сурчин, Аеродром, Сајам, Железничка станица, Слободна царинска зона, Макиш, Терминал и Лука) и општине Младеновац, Панчево, Вршац (Ватин), Ковин, Смедерево, Велико Градиште, Пожаревац, Аранђеловац, Ваљево, Смедеревска Паланка, Град Крагујевац, Чачак, Краљево и Јагодина, са седиштем Београду

У Одсеку и групама за санитарни надзор за гранична подручја  обављају се послови који обухватају: инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором на граници, односно на другим местима где се врши царињење, контролу здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе који се увозе, контролу путника и превозних средстава у међународном саобраћају ради спречавања уношења и ширења заразних болести и надзор над спровођењем прописаних мера у области заштите становништва од заразних болести; решавање у управним стварима у првом степену, као и друге послове из делокруга одсека и група.

ГРУПА ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЗА ГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ ШАБАЦ
за подручну јединицу за општине Шабац, Мали Зворник, Љубовија, Лозница (Трбушница), Богатић (Бадовинци), Сремска Митровица (Сремска Рача), Шид (Батровци), Ужице, Бајина Башта, Пожега, Пријепоље, Прибој (Котроман и Увац), са седиштем у Шапцу;

ГРУПА ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЗА ГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ СУБОТИЦА
за подручну јединицу за Град Нови Сад (Терминал и Лука) и општине Бачка Паланка, Сомбор (Богојево и Бездан), Суботица (Железничка станица, Јавна складишта, Келебија и Хоргош), Кањижа, Сента (Ђала), Кикинда, Зрењанин (Српска Црња и Међа), Сечањ (Јаша Томић), са седиштем у Суботици.

ГРУПА ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР ЗА ГРАНИЧНО ПОДРУЧЈЕ ДИМИТРОВГРАД
за подручну јединицу, за Град Ниш (Терминал и Аеродром) и општине Димитровград (Железничка станица и Градина), Пирот, Зајечар (Вршка Чука), Бор, Мајданпек (Мокрање, Прахово, Текија, Караташ и Кусјак), Лесковац, Крушевац, Трстеник, Босилеград (Рибарци), Бујановац (Прохор Пчињски и Кончуљ), Сурдулица (Стрезимировци), Врање (Ристовац), Лесковац, Прешево, Приштина (Аеродром, Глобочица, Ђенерал Јанковић, Врбница и Ђафа Прушит), са седиштем у Димитровграду.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИНСПЕКЦИЈУ

У Одељењу за здравствену инспекцију обављају се инспекцијски и са њима повезани стручни послови који обухватају: учествовање у припреми стручних основа за израду нацрта закона и других прописа из делокруга одељења; инспекцијски здравствени надзор у вези са радом здравствених установа, приватне праксе и других правних лица која обављају здравствену делатност; надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; проверу квалитета стручног рада здравствене службе; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; доношење решења о привременом престанку рада по захтеву приватне праксе; евидентирање и ажурирање централне базе података из делокруга Одељења; процена организовања, спровођења спољне провере квалитета стручног рада; контрола извршења наложених мера, праћење квалитета здравствене заштите анализом извештаја о спољној и унутрашњој провери квалитета стручног рада; сарадња са другим државним органима и институцијама, као и друге послове из делокруга Одељења.

У одсецима за здравствену инспекцију обављају се послови који обухватају: надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; инспекцијски надзор непосредним увидом у пословање, документацију и поступање здравствених радника, здравствених  сарадника и физичких лица у здравственим установама и приватној пракси и другим правним лицима која обављају здравствену делатност, на основу које се остварује здравствена заштита грађана; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; непосредан увид у спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада у здравственој установи, односно приватној пракси, као и друге послове из делокруга одсека.

ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИНСПЕКЦИЈУ БЕОГРАД

(за подручну јединицу за град Београд, са седиштем у Београду)

ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИНСПЕКЦИЈУ НОВИ САД

(за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Севернобачки, Средњебанатски, Севернобанатски, Јужнобанатски, Западнобачки, Јужнобачки и Сремски управни округ, са седиштем у Новом Саду)

ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИНСПЕКЦИЈУ НИШ
(за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Нишавски, Борски, Зајечарски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски управни округ, са седиштем у Нишу)

ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИНСПЕКЦИЈУ КРАГУЈЕВАЦ
(за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Шумадијски, Рашки, Расински, Косовско-митровачки, Косовски, Призренски, Пећки и Косовско-поморавски управни округ, Поморавски, Браничевски и Подунавски управни округ са седиштем у Крагујевцу)


ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИНСПЕКЦИЈУ УЖИЦЕ
(за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Златиборски, Мачвански, Колубарски и Моравички управни округ, са седиштем у Ужицу)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА


У Одељењу за инспекцију за лекове и медицинска средства обављају се инспекцијски и са њима повезани послови који обухватају: учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума и пројеката, као и спровођења међународне сарадње у области производње лекова, мецицинских средстава и израде галенских лекова; израду елабората, анализа, студија и програма у области производње лекова, мецицинских средстава и израде галенских лекова; припрему упутстава за инспекцију производње лекова, медицинских средстава и израду галенских лекова, инспекцијске послове и са њима повезане стручне послове у области производње и испитивања лекова, медицинских средстава и израде галенских лекова и фармаковигиланце; издавање дозвола за производњу лекова, медицинских средстава и дозвола за израду галенских лекова; процену и анализу дефекта квалитета лекова и фалсификованих лекова и медицинских средстава; вођење Регистра о привредним субјектима производње и испитивања у области лекова и медицинских средстава и галенских лабораторија, Регистра издатих сертификата о примени смерница Добре произвођачке праксе, евиденцију издатих решења о укидању решења о издавању сертификата о примени смерница Добре произвођачке праксе, вођење Регистра лабораторије, Регистра издатих сертификата о примени смерница Добре лабораторијске праксе; примена ЕУ стандарда у циљу приступања чланству европској мрежи Конвенције фармацеутске инспекције (PIC/S); послове везане за примену смерница Добре произвођачке праксе и Добре лабораторијске праксе; решавање у управним стварима у првом степену у области лекова и медицинских средстава; учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума и пројеката, као и спровођење међународне сарадње у области лекова, медицинских средстава и клиничких испитивања; израду елабората, анализа, студија и програма у области промета лекова и медицинских средстава и области клиничких испитивања лекова; припрему упутстава за рад за инспекцију промета лекова и медицинских средстава, инспекцијске послове и са њима послове стручне послове у области промета лекова и медицинских средстава и клиничких испитивања, фармаковигиланце, односно вигиланце медицинских средстава; издавање дозвола за промет лекова и медицинских средстава на велико, дозвола за промет медицинских средстава на мало, процену и анализу дефекта квалитета лекова и фалсификованих лекова и медицинских средстава; вођење Регистра о правним субјектима који врше промет у области лекова и медицинских средстава, Регистра издатих сертификата о примени смерница Добре дистрибутивне праксе, евиденцију издатих решења о укидању решења о издавању сертификата о примени смерница Добре дистрибутивне праксе, примене ЕУ стандарда у циљу приступања чланству европској мрежи Конвенције фармацеутске инспекције (PIC/S); послове везане за примену смерница Добре дистрибутивне праксе и смернице Добре клиничке праксе у клиничком испитивању, решавање у управним стварима у првом степену у области лекова и медицинских средстава, као и друге послове из делокруга Одељења.
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана