www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 21.10.2014.

Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу

У Сектору за европске интеграције и међународну сарадњу обављају се послови који обухватају: координацију послова везаних за приступање Европској унији; праћење спровођења обавеза Министарства у процесу европских интеграција; ажурирање података о усвојеним законима усклађеним са прописима Европске уније у јединствену базу података; координацију израде нацрта закона у складу са стандардима Европске уније из делокруга министарства; планирање, припрему, спровођење и праћење ИПА пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у области здравља; учествовање у припеми стратешких и програмских докумената за финаснирање из фондова ЕУ у области здравља; усклађивање и надгледање активности других субјеката из делокруга рада министарства током планирања, припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката; координирање активности неопходних за обезбеђивање потребног националног суфинансирања ЕУ пројеката; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним процедурама; припремање извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ у области здравља; припрему, спровођење и праћење других пројеката финансираних из међународних извора финансирања; учествовање у пословима билатералне сарадње са представницима земаља Европске уније и других земаља кроз припрему меморандума о сарадњи; остваривање сарадње са међународним здравственим организацијама и удружењима као и здравственим организацијама и установама других земаља; сарадњу са хуманитарним и другим организацијама, организација посета међународних делегација, као и друге послове из делокруга Сектора.

ОДСЕК ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМУ ПРОЈЕКАТА

У Одсеку за европске интеграције, планирање  и припрему пројекаи обављају се послови који обухватају: координацију послова везаних за приступање Европској унији; праћење спровођења обавеза Министарства у процесу европских интеграција; ажурирање података о усвојеним законима, који су усклађени са прописима Европске уније у јединствену базу података; координацију израде нацрта закона у складу са стандардима Европске уније из делокруга Министарства; учешће у припеми стратешких и програмских докумената за финаснирање из фондова ЕУ у области здравства; идентификацију и формулацију пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ везаних за здравство; предлагање пројеката у складу са одговарајућом процедуром; праћење припреме неопходне пројектне документације; вођење евиденције о свим предложеним пројектима; припрема и ревидирање листе приоритетних пројеката у области здравства; обављање неопходних активности како би средства за национално суфинансирање пројеката била на време планирана; припремање и подношење извештаја о процесу програмирања/припреме пројеката; информисање јавности о потенцијалним изворима за финансирање пројеката и користима од учешћа у ЕУ програмима; обезбеђивање учешћа у одговарајућим секторским групама за припрему пројеката; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са неопходним процедурама, као и друге послове из делокруга Одсека.

ГРУПА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА  ИПА ПРОЈЕКАТА И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

У Групи за спровођење  и праћење спровођења ИПА пројеката и међународну сарадњу  обављају се послови који обухватају: организовање, обављање и контролисање спровођења пројеката који су одобрени за финансирање из фондова ЕУ у складу са одговарајућим процедурама; припрему неопходне техничке документације за спровођење поступка јавних набавки; учествовање у изради/ажурирању плана јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте; предлагање чланова са правом гласа за комисију за одабир понуда и пријава, као и учешће у раду комисије; праћење спровођења пројеката кроз контролу активности уговарача (административна и теренска провера, провера испуњености захтева који се односе на видљивост пројеката и потврђивање исправности рачуна за плаћање поднетих од стране уговарача) и предузимање мера и активности у циљу правилног и правовременог спровођења пројеката и уговора; проверу испуњености предуслова за спровођење пројеката; израду и подношење извештаја о спровођењу и чувању неопходне документације ради спровођења поступка ревизије; извештавање о спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ; припрему документације потребне за уговарање пројеката са међународним здравственим организацијама и другим међународним организацијама; остваривање сарадње са међународним здравственим организацијама и удружењима као и здравственим организацијама и установама других земаља; учествовање у пословима билатералне сарадње са представницима земаља Европске уније и других земаља кроз припрему меморандума о сарадњи; сарадњу са хуманитарним и другим организацијама ради дистрибуције донација и хуманитарне помоћи, организација посета међународних делегација, као и друге послове из делокруга Групе.
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана