www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 30.01.2019.

Дом здравља Уб

На основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и                       додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава која је                                                          Закључком 51 број: 112-11582/2018 од 30.11.2018.године Дому здравља Уб дала сагласност за пријем у радни однос на неодређено време 1 (једног) извршиоца високе стручне спреме - доктора медицине и на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Одлуке директора о расписивању јавног огласа бр. 01-41 од 18.01.2019.године, Дом здравља Уб расписује:                         

Оглас

за послове

1.ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

 

Број извришалаца:1

Врста радног односа: радни однос на неодређено време

Радно време: пуно 40 часова недељно

 

Опис послова: као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Уб

1. Завршен медицински факултет

2. Да има положен стручни испит

3. Да је држављанин Републике Србије

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

·         Пријаву на оглас са кратком биографијом

·         Копија личне карте

·         Уврење о држављанству (не старије од 6 месеци)

·         Оверену копију дипломе о завршеном медицинском факултету

·         Оверену копију уверења о положеном стручном испиту

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу:                     Дом здравља Уб, ул. Добросава Симића бр.1, 14 210 Уб. Рок за подношење пријаве је                  10 дана од дана објављивања у листу Послови. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор Дома здравља Уб

др Биљана Николић

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана