www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 30.01.2019.

Дом здравља „Земун“

В.Д.Директора Дома здравља „Земун“, Улица Рада Кончара 46, Земун, Београд, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Земун“ (члан 24.), Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Земун“,Сагласности Министарства здравља број: 112-01-01270/2018-02, Правилника о систематизацији радних места, доноси Одлуку 03 бр. 155  од  25.01.2019. године, којом расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

на радном месту :

                1. доктор стоматологије

- 2 извршиоца, са пуним радним временом

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

- завршен  Стоматолошки факултет  (VII-1 степен)

- положен стручни испит

- радно искуство у струци најмање 1 (једну) годину

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

- Фотокопију дипломе или уверења о дипломирању (оверене копије)

- Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (оверену копију)

- Фотокопију лиценце (оверена копија)

- Доказ о радном искуству (фотокопија Уговора о раду, Уговора и привременим и повременим пословима и слично...)

- Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)

- Доказ да кандидат није осуђиван (уверењеиздаје МУП)

- Фотокопију личне карте

- Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

 

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, Земун, Београд, са назнаком: Пријава на Оглас

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министараству здравља ради објављивања на интернет страници Министрства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијање додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена на сајту Дома здравља „Земун“ http://www.dzzemun.org.rs/  од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног односа.

 

 

в.д.директора Дома здравља“Земун“
др Александра Цветковић,спец.опште медицине

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана