www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 30.01.2019.

Специјална болница за рехабилитацију Гејзер Сијаринска бања

Ј  А  В  Н  И       О   Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  НЕОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ  

 

1. Радно место:  ТЕХНИЧАР ЗА ПРАЊЕ И ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ / Надзорница техничара одржавања одеће и спремачица - 1 извршилац, на неодређено време.

 

                Услови: средње образовање ,четврти степен стручне спреме.

Опис послова:

          - организује координира, води радно време прати и контролише рад одељења.

                - одговара за средства којима се дужи, комплетном опремом и инвентаром у одељењу,

                - обавља послове контроле спремачица , чистачица и техничког одржавања одеће- вешераја,

                - врши благовремено требовање средстава за одржавање хигијене у одељењима ,

                - обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

 

 

2. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема.

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте.

3. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је 06.02.2019. године.    
4. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

5.Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „ГејзерСијаринска бањаУл Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС" ,   до 06.02.2019. године.

 

 

ВД   Д и р е к т о р

Прим др Зоран Раденковић , физијатар

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана