www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 30.01.2019.

Дом здравља Прокупље

На основу  члана 7.,8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ''Службени гласник РС'' број 106/2018),Одлуке директора Дома здравља Прокупље  бр.201 од 23.01.2019. године, Обавештења Министарства здравља РС о Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-11582/2018 од 30. Новембра, 2018. године у складу са Кадровским планом Дома здравља Прокупље за 2018.годину Министарства здравља РС ( бр. 112-01-200/2018-02 од  20.08.2018.године)  и члана 23. Статута Дома здравља Прокупље, директор Дома здравља Прокупље расписује

 

 

О Г Л А С

 

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Ради попуне слободног, односно упражњеног радног места за рад у Дому здравља Прокупље,  примиће се у радни однос на неодређено време:

 

 1.Психолог, 1 извршилац, са пуним радним временом.

 

Опис послова:

-           Обавља психодијагностику амбулантних болесника

-           Обавља психолошки интервју и неуропсихолошку процену

-           Обавља психолошко саветовање

-           Примењује тестове интелигенције, тестове за процену когнитивних функција личности , тестове личности као и технике за специфичне и сложене психопатолошке поремећаје

-           За свој рад одговоран / а је начелнику службе.

 

Услови за заснивање радног односа:

 Високо образовање:

 

- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. Септембра, 2005. године

- на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра, 2005. године;

 

Додатна знања / испити / радно искуство:

 

-          Стручни испит, у складу са законом (односи се на Закон о здравственој заштити)

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

-         ПРИЈАВУ на оглас

-         кратку биографију, са адресом и контакт телефоном;

-         Оверену фотокопију дипломе (уверења) о стеченом високом образовању;

-         Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте ( уколико је чипована);

-         Фотокопију извода из матичне књиге венчаних ( уколико су дипломе или уверења издата на девојачко презиме)

-         Доказ о положеном стручном испиту

 

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања у огласима у публикацији   ''Послови'' Националне службе за запошљавање.

 

Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС и wеб сајту Дома здравља Прокупље.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб – страници Дома здравља Прокупље (www.domzdravljaprokuplje.rs).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве достављати:

 

-          поштом у затвореној коверти на адресу Дом здравља  Прокупље,ул. Ћирила и Методија бр.4, 18400 Прокупље са назнаком:

 

'' ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА РАДНО МЕСТО ПСИХОЛОГА'',

 

-          лично доставити у писарницу Дома здравља Прокупље, радним даном од 07 .00  до 14.00 сати.

 

 

ДИРЕКТОР

др Зорица Момчиловић

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана