www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 30.01.2019.

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић-Батут

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018)  и одлуке в.д. директора Института бр. 358/1 од 23.01.2019. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за пријем узорака Центра за микробилогију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР – ШЕФ ОДСЕКА

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Организује, координира и  управља процесом рада у Одсеку за пријем узорака. Сачињава план рада Одсека, прати његово извршење и израђује периодичне извештаје. Руководи радом амбуланте за пријем узорака у оквиру Одсека за пријем узорака и врши прикупљање, обраду и дистрибуцију података. Обавља послове комуникације и кореспонденције. Организује транспорт узорака са територије града Београда  и дистрибуцију резултата микробиолошких анализа. Контролише лабораторијску документацију. Учествује у обуци и тренингу лабораторијског особља. Спроводи  активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике. Обавља и друге послове из  делокруга рада Одсека по налогу начелника Центра.

 

Услови:

-          високо образовање: на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,

-          стручни испит,

-          лиценца,

-          најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању,

-          најмање једна година радног искуства на пословима из области рада Центра,

-          организационе способности

 

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
veljko_milekic@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРС ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР – ШЕФ ОДСЕКА

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије

 

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана