www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 30.01.2019.

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић-Батут

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 106/2018)  и одлуке в.д. директора Института бр. 354/1 од 23.01.2019. године, Институт за јавно здравље Србије “ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”, са седиштем у улици Др Суботића бр. 5, 11000 Београд, расписује оглас за обављање следећих послова у Одсеку за испитивање намирница и предмета опште употребе Одељења лабораторија за екотоксикологију Центра за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК – АНАЛИТИЧАР У ЕКОТОКСИКОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

на неодређено време, са пуним радним временом

1 извршилац

 

Опис послова и радних задатака:

Сарађује са Одсеком за логистику, одсецима у Одељењу, дефинише радне задатке при испитивању узорака и издаје интерне радне налоге за рад другим Одсецима Одељења лабораторија. Ради физичко-хемијске анализе параметара у оквиру контроле квалитета и исправности узорка у Одсеку. Ради на опреми за коју је овлашћен за рад. Одговоран је за одржавање опреме на којој ради. Учествује у екстерној међулабораторијској провери параметара испитивања квалитета и здравствене исправности узорка. Рукује одређеном мерном опремом у Одсеку за инструменталну технику. Учествује у изради нових и усавршавању валидација и процени мерне несигурности постојећих аналитичких метода. Издаје налоге за рад техничарима потребних за реализацију хемијских анализа при испитивању узорака. Одговоран је за надзор и контролу рада техничара. Обрађује резултате испитивања и издаје Извештај о резултатима испитивања. За свој рад одговара здравственом сараднику специјалисти токсиколошке хемије/санитарне хемије и магистару фармације специјалисти и непосредно шефу Одељења, а обавља и друге послове и задатке из делокруга рада Одељења по налогу шефа Одељења.

 

Услови:

-          високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,

-          стручни испит у складу са законом,

-          знање једног светског језика и знање рада на рачунару,

-          пожељно искуство у раду на пословима аналитичке хемије и познавање основних инструменталних техника,

-          организационе способности.

 

Пријаве и CV слати на e-mail:
prijava@batut.org.rs

или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др Суботића бр. 5,

11000 Београд

са назнаком: ЗА КОНКУРС ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК АНАЛИТИЧАР У ЕКОТОКСИКОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

 

Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“ код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије

 

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана