www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 29.01.2019.

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - Нови Сад

На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе (¨Службени гласник РС¨ број 1/201, 3/2018 и 106/2018), у складу са Кадровским планом Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, у складу са нормативима прописаним Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, у складу са чланом 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, на основу Одлуке в.д. директора Института о расписивању јавног огласа број 40 од 04.01.2019. године, в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на одређено време, у трајању до шест (6) месеци, са пуним радним временом и пробним радом у трајању до три (3) месеца:

 

Три (3) извршиоца: медицинска сестра-техничар за потребе Клинике за педијатрију

 

Два (2) извршиоца: медицинска сестра-техничар за потребе Клинике за дечју хирургију

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
  2. Положен стручни испит
  3. Лиценца за рад

Заинтересовани кандидати  подносе својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе
 или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

 

Три (3) извршиоца: лабораторијски техничар у Одељењу за лабораторијску дијагностику у Служби за дијагностику и заједничке медицинске послове

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен завршену средњу медицинску школу, смер лабораторијски техничар
  2. Положен стручни испит
  3. Лиценца за рад

Заинтересовани кандидати  подносе својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе
 или Решење о упису у именик Коморе
Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

 

Пет (5) извршилаца: спремачица у стационару у Сервису за одржавање хигијене у Одељењу за техничке и услужне послове  

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

- завршена Основна школа   

 

Заинтересовани кандидати  подносе својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- Диплому завршене Основне школе  

Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

 

Описи послова су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места дел. број 598 од 01.03.2017. године

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду...)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати, фотокопију личне карте, вакцинални статус, санитарну књижицу.

 

Пријаве се предају  лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем на одређено време, до 6 месеци на пословима:_____________________________________“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Оглас објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф.др Јадранка Јовановић-Привродски
Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана