www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 29.01.2019.

Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин

            На основу члана 6. Колективног уговора Дома здравља и члана 22. Статута Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  (до повратка лекара Дома здравља са специјализације из гинекологије и акушерства), са пуним радним временом у трајању од 40 часова недељно.
  2. УСЛОВИ за заснивање радног односа из овог огласа су:

-          завршен медицински факултет VII-1 степен стручне спреме и специјализација из гинекологије и акушерства,

-          положен стручни испит,

-          рад на рачунару (office пакет),

-          3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуњености услова за обављање посла доктора специјалисте гинекологије и акушерства.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији Послови Националне службе за запошљавање, а оглас ће се објавити на Web sajtu Министарства здравља и на sajtu Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин.

Пријаве на оглас могу се поднети лично Служби за правне и економске послове у Дому здравља, Улица Светосавска бб, сваког радног дана од  7 до 14 часова или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „за оглас“.

 

 

Директор

Момени Седехи др Масоуд

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана