www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 29.01.2019.

Дом здравља Сечањ

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. («Службени гласник» РС бр. 1/15),  расписује се

 

ОГЛАС
за послове

1. ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ-МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР

 

Број извршилаца : 1.
Врста радног односа:  радни однос на неодређено време,

Радно време:  пуно, 40 часова недељно

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ

 

1. Завршен фармацеутски факултет смер медицински биохемичар

2. Да има положен стручни испит

3. Да има лиценцу за рад или да поседује решење о упису у именик Фармацеутске коморе

4. Да је држављанин Републике Србије

 

 

2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

 

Број извршилаца : 1.
Врста радног односа: радни однос на неодређено време
,

Радно време: пуно, 40 часова недељно.

 

Опис послова: У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Сечањ

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати под редним бројем 2. треба да испуњавају и следеће посебне услове:

1.       завршен  медицински факултет,

2.       положен стручни испит,

3.       упис у именик коморе 

4.       дозвола за рад –лиценца издата од надлежне коморе.

Заинтересовани кандидати који конкуришу за радна места под редним бројем 1. и 2. подносе следећу документацију:

·         Пријаву на оглас са кратком биографијом,

·         Фотокопија личне карте

·         Фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету

·         Уверење о положеном стручном испиту.

·         Фотокопију лиценце или решења о упису у именик Фармацеутске коморе

·         Уверење о држављанству

·         Уверење о обављеној имунизацији у складу са Законом

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Сечањ, ул. Партизански пут бб, 23240 Сечањ. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.


Директор

Шешлија др Јасмина

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана