www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 29.01.2019.

Опште болнице Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр 1/2015) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /3 од  24.01.2019.године, расписује се :

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

1.       Виша медицинска сестра– техничар на интензивној нези нивоа 2, - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, у трајању до 6 месеци за рад у Служби за интензивно лечење и негу  - због повећаног обима послова

2.       Медицинска сестра– техничар на интензивној нези нивоа 2, - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у Служби за интензивно лечење и негу  - ради замене одсутне запослене за време спречености за рад преко 30 дана 

3.       Медицинске сестре – техничара на осталим болничким одељењима, - 2 извршиоца, на одређено време са пуним радним временом за рад у Служби за педијатрију,  ради замене одсутних запослених за време спречености за рад преко 30 дана 

4.       Медицинске сестре – техничара на осталим болничким одељењима - 1 извршилац, на одређено време у трајању до 6 месеца, са пуним радним временом за рад на Одељењу за дерматовенерологију због повећаног обима послова

5.       Медицинске сестре– техничара на осталим болничким одељењима, - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за неурологију ради замене одсутног запосленог за време коришћења неплаћеног одсуства

6.        Домар/мајстор одржавања – котлар -  1 извршилац, на одређено време, у трајању до 6 месеци, са пуним радним временом за рад у Одељењу за техничко одржавање објеката, опреме, грејање и информатику због повећаног обима послов

7.       Домар/мајстор одржавања –електричар-  1 извршилац, на одређено време, у трајању до 3 месеца, са пуним радним временом за рад у Одељењу за техничко одржавање објеката, опреме, грејање и информатику због повећаног обима послова 

8.       Техничара одржавања одеће – вешерке– 1 извршилац на одређено време,са пуним радним временом за рад у Одељењу вешераја, ради замене одсутнне запослене за време коришћења неплаћеног одсуства

9.       Техничара одржавања одеће – вешерке– 1 извршилац на одређено време,са пуним радним временом за рад у Одељењу вешераја, ради замене одсутнне запослене за време спречености за рад преко 30 дана 

10.    Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –3 извршиоца на одређено време, у трајању до 6 месеца, са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране због повећаног обима послова

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1 су: Високо образовање –медицинског смера: на  студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. Септембра 2005. године;односно на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра 2005. Године.  Положен стручни испит и најмање шест месеци искуства 7у наведеном занимању и поседовање лиценце.;

Опис послова под редним бројем 1: планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складуса праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; одлаже и уклања медицинскиотпад на прописани начин и контролише поступак одлагања и уклањања медицинског отпада

 

Услови за обављање послова под редним бројевима 2, 3, 4 и 5– завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.  

Опис послова под редним бројем 2, 3, 4 и 5: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о  чему  води  прописану  медицинску  документацију;  обавља  медицинске  мере  код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;  учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

 

Услови за обављање послова под редним бројем 6 - завршена средња школа и положен стручни испит за рад са судовима под притиском  (за руковање постројењем у котларници) 

Опис послова под редним бројем 6: обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;обавља механичарске / / водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / молерске / и сл. послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки; припрема објекте, опрему и инсталације за рад;обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;прати параметре рада и подешава опрему и постројење;рукује постројењима у котларници;обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

 

Услови за обављање послова под редним бројем 7 - завршена средња школа

Опис послова под редним бројем 7: обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;обавља механичарске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / молерске / и сл. послове, као и друге радове одржавања и поправки; припрема објекте, опрему и инсталације за рад;обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;прати параметре рада и подешава опрему и постројење;обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

 

Услови за обављање послова под редним бројем 8 и 9  - основно образовање.

Опис послова под редним бројем 8 и 9:  пере веш, гардеробу, постељину, радну одећу и остало рубље; суши и пегла веш и одећу; врши обележавање рубља и његово крпљење;

чисти и дезинфикује машине за сушење и пеглање рубља, као и радне просторије перионице; требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће.

 

Услови за обављање послова под редним бројем 10 - основно образовање.

Опис послова под редним бројем 10:  одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; врши дезинфекцију просторија и опреме и другог инвентара  односи прљави веш у вешерај и доноси чист и слаже га на зато предвиђено место,  односи све врсте отпада на зато одређено место  у складу са свим важећим процедурама за рувовање отпадом.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима 1 подносе:

·         Оверену фотокопију дипломе о завршеној  високој-вишој медицинској школи;

·         Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·         Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног

односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)

·         Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима  2, 3, 4, и 5   подносе:

·         Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;

·         Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

·         Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)

·         Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 6 подносе:

·         Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;

·         Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском ( за послове руковања постројењем у котларници;

·         Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 7 подносе:

·         Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;

·         Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима  8, 9,  и 10 подносе:

·         Оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи

·         Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

Д и р е к т о р
Опште болнице Кикинда
Др Мирко Стојисављевић

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана