www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 29.01.2019.

Општа болница Ћуприја

         На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Кадровског плана бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, донетог од стране министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2018. годину, Закључка 51 бр. 112-10323/2018 од 29.10.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање и обавештења Министарства здравља бр. 112-01-1270/2018-02 од 19.11.2018. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.906 од 24.01.2019.године, расписује

 

                                                

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за следеће радно место, односно послове:

 

  1.           Гинеколошко-акушерске сестре/бабице у породилишту……..1 извршилац,

          Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа - гинеколошко-акушерског или општег смера

              Опис послова: Обавља послове гинеколошко-акушерске сестре/бабице у породилишту у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.                        

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

              Кандидати за радно место гинеколошко-акушерске сестре/бабице у породилишту су дужни да уз пријаву доставе: 

   - оверену фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи,

   - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

        

                 

                Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања Огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

          Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време – за послове гинеколошко-акушерске сестре/бабице у породилишту”.

          Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 25.01.2019. ДО 01.02.2019.године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана