www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 29.01.2019.

Здравствени центар Врање

             На основу члана 7. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018), Кадровског плана за Здравствени центар Врање за 2018. годину, бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, ради запошљавања на одређено време, а ради обезбеђивања услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности у складу са одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе („Сл.гласник РС“ бр.4306.... 22/13), и  Одлуке  вд директора Здравственог центра Врање бр 01-459 од 25.01.2019. године,  др Љиљана Антић, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни онос на одређено време

 

 

 Спремач здравствених просторија 1 (један) извршилац, за потребе Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад  са боловања.

Услови: I степен стручне спреме, завршена  основна школа

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 4.3.27.

Спремач здравствених просторија 1 (један) извршилац, за потребе Здравственог центра Врање, за  пријем у радни однос на одређено време најкасније до 12 месеци.

Услови: I степен стручне спреме, завршена  основна школа

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 4.3.27.

Сервир хране 1 (један) извршилац, за потребе Здравственог центра Врање, за  пријем у радни однос на одређено време најкасније до 12 месеци.

Услови:  ПК радник, сервир II степен стручне спреме

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 23. тачка 4.3.11.

 

Заинтересовани кандидати подносе :

·         CV;

·         оверену фотокопију дипломе - сведочанства;

·          оверену фотокопију уверења о стручној оспособљености за сервира;

·         фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме) ,

 

             Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Оглас ће бити објављен на web страници Министарства здравља Републике Србије и огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Врање.

             Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања   на  web страници Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас број 3"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Љиљана Антић

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана