www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 25.01.2019.

Дома здравља“Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола

ДОПУНА ОГЛАСА

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС број: 01-117-1 од 22.01.2019.године

 

1.

     Такча I Огласа за пријем у радни однос број: 01-117-1 од 22.01.2019. године допуњује се и гласи:

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом:

1.       Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства- шеф Одељења у Службу за здравствену заштиту жена са породилиштем у  трајању од 6 месеци

     -  1 извршилац

 

2.

Такча III Огласа за пријем у радни однос број: 01-117-1 од 22.01.2019. године допуњује се и гласи:

III

Брста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за

Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства- шеф Одељења

 

-Високо образовање:

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из

одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатно знање, радни искуство:

-стручни испит;

-лиценца;

-специјалистички испит;

-најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

3.

Такча IV Огласа за пријем у радни однос број: 01-117-1 од 22.01.2019. године допуњује се и гласи:

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства - шеф Одељења

 

- диплома о завршеном медицинском факултеу,

- уверење о положеном стручном испиту

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

-уверење о положеном специјалистичком испиту

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

Фотокопија важеће личне карте

Лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

4.

     Остале тачке Огласа за пријем у радни однос број: 01-117-1 од 22.01.2019. године остају непромењени и важећи.

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА «ДР ЈАНОШ ХАЏИ»БАЧКА ТОПОЛА

Калоци др Дора, спец. психијатрије

 

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана