www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 25.01.2019.

Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр   541  од              24.01.2019.год.,а на основу  Закључка 51 број 112-9085/2018 од 26.09.2018.године   Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, Здравствени центар расписује


 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

 

                

      ОЈ Дом здравља Ужице

1.       Доктор медицине у хитној медицинској помоћи -1 извршилац

       

        Услови за заснивање радног односа

 

·         За радно место доктор медицине у хитној медицинској помоћи  VII степен стручне спреме- завршен медицински факултет и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету

-          Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту  

-          Кратку биографију

                       

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана