www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 25.01.2019.

Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107 бр 413  од                 21.01.2019.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

       

ОЈ  Дом здравља Ужице

1.         Доктор медицине изабрани лекар  - 1 извршилац

 

       ОЈ Општа болница Прибој

1.       Доктор медицине  - 1 извршилац

              

Услови за заснивање радног односа

·         За радно  место доктора медицине и доктора медицине изабраног лекара –VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем  факултету

-          Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-          Кратку биографију

                        

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана