www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 25.01.2019.

Zdravstveni centar Užice

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-  543  од                        24.01.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

      

 

ОЈ Дом здравља Прибој

     

1.       Медицинска сестра техничар у амбуланти -  1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа

·         За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти  -IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински техничар и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

-           Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише

-          Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућoј школи

-          Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту

-          Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић 

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана