www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 10.06.2009.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА РОМА У 2009. ГОДИНИ


На основу Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину (Службени гласник Републике Србије 120/08), Програма Министарсва здравља (1812-08, Пројекат 01: Имплементација плана о здравственој заштити Рома),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
УПУЋУЈЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ

заинтересованим организацијама за пријаву предлога пројеката ради остваривања учешћа у средствима из буџета намењеним очувању и унапређењу здравља Рома.


1.    ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Шести конкурс за пројекте из Декаде Рома реализује се у периоду 15 мај – 15 јун 2009 године.
Од предложених пројеката се очекује да решавају неки од здравствених проблема Рома у Србији, а на основу циљева из Акционог плана за здравље Рома који је усвојила Влада Републике Србије у оквиру Декаде Рома.

На основу досадашњег искуства, приступиће се квалитетнијем планирању пројеката, почев од унапређења конкурсних процедура и критеријума за одабир пројеката у смислу њихове доследније примене до боље усклађености пројеката и пројектних активности са реалним потребама у локалној ромској заједници. Један од корака у том правцу је коришћење водича кроз конкурсну процедуру за заинтересоване здравствене установе и невладине организације за припрему предлога пројеката .


2.    ПРИОРИТЕТИ НОВОГ КОНКУРСА
Основ за дефинисање приоритета шестог конкурса је стратегија за унапређење положаја Рома (Сл. гласник РС 27/09), резултати анализе и сагледавање искустава из претходних пројеката, подаци и показатељи о здрављу и здравственој заштити ромске популације.

Јавни позив ће се реализовати и пројекти пријављивати кроз 2 компоненте:


Компонента А

1.Пројекти пријављени у оквиру компоненте А треба директно да допринесу остваривању циља:
а) Побољшање здравствене заштите Рома исказаном у акционом плану за здравство.
б) Побољшање остваривања права Рома на здравствену заштиту
 Финансијска подршка је намењена оним пројектима здравствених установа и заводима за јавно здравље који ће бити спроведени у партнерству са невладиним организацијама и имати видљив ефекат  на здравље ромске популације.
Приоритетне области су:
имунизација
антенатална заштита Ромкиња, здравље труднице и новорођенчета
нега и исхрана деце, превенција неухрањености и анемије
превенција и рано откривање фактора ризика за хронична незаразна обољења (ХНО)
превенција, рано откривање и лечење цревних и других заразних болести
превенција болести зависности
репродуктивно и сексуално здравље
специфични проблеми у локалној заједници везани за здравље Рома
стоматолошка здравствена заштита Рома од 19-65 година
заштита здравља Рома, сакупљача секундарних сировина – ризици и како се заштитити
едукција здравствених радника ради упознавања са специфичним потребама ромске популације


Ко може да конкурише за компоненту А?
У оквиру компоненте А носиоци пројеката могу бити домови здравља који пројекат спроводе у партнерству са невладином организацијом.


Компонента Б

2. Пројекти пријављени у оквиру компоненте Б треба да допринесу остваривању циља: Унапређење услова животног окружења у ромској заједници.
Финансијска подршка намењена је оним пројектима завода за јавно здравље који ће се спроводити у партнерству са невладиним организацијама,  бавити испитивањем хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима и њиховим утицајем на здравље ромске популације. Резултат ових пројеката ће бити:
- препоруке за предузимање конкретних мера за уклањање узрока појаве и ширења заразних и других болести од социо-медицинског значаја у ромским насељима,
- предузимање активности локалне самоуправе по датим препорукама
Приоритетне области су:
процена хигијенско епидемиолошких услова у ромским насељима
стварање безбедног окружења

Ко може да конкурише за компоненту Б?
У оквиру компоненте Б носиоци пројеката могу бити институти и заводи за јавно здравље који пројекат спроводе у партнерству са невладином организацијом.3. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ
Право на пријаву пројекта у оквиру компоненте А имају здравствене установе и заводи/институти за јавно здравље у сарадњи са невладиним организацијама. Домови здравља у којима су ангажовани здравствени медијатори могу да конкуришу за оне области које не обезбеђује здравствени медијатор ( едукација здравствених радника ради упознавања са специфичним потребама ромске популације; стоматолошка здравствена заштита Рома од 19-65 година). Заводи за јавно здравље могу конкурисати за област заштите здравља Рома - сакупљача секундарних сировина.

У оквиру компоненте Б пројекте могу пријавити заводи/институти и заводи за јавно здравље у сарадњи са минимум једном невладином организацијом.

Колико пројеката може да пријави једна здравствена установа?
Свака од наведених здравствених установа у сарадњи са најмање једном невладином организацијом има право да пријави један или више пројеката, за различите приоритетне области.

Поред општих, здравствена установа треба да испуњава и следеће услове:
1.Здравствена установа мора да буде у мрежи здравствених установа Републике Србије
2.Пројекат који здравствена установа пријављује мора бити усмерен ка стварним, претходно утврђеним, здравственим потребама Рома у заједници у којој се спроводи
3.Здравствена установа је одговорна за спровођење пројекта и спремна да преузме јавну одговорност за обављање послова и задатака у тој области
4.Министарству здравља подноси месечни извештај о активностима спровођења пројекта
5.Здравствена установа по завршетку пројекта мора доставити завршни стручни и финансијски извештај за календарску годину и предложити процену могућег финансирања након истека једногодишњег уговора о финансирању из средстава буџета
6.Здравствена установа мора доставити списак чланова управног и надзорног одбора као и податке о стручним особама које надзиру њен рад у области за коју пријављује пројекат

Колико пројеката може да пријави једна општина?
Једна општина може добити и пројекат института и завода за јавно здравље и дома здравља.


4.  НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Носиоци пројекта ће бити здравствене установе, у чијим је пријавама пројекта јасно видљива сарадња између установе и невладиних организација. На њихов рачун ће ићи одобрена средства за пројекат. Исте су дужне да у складу са пројектним активностима део средстава пребаце на рачун невладине организације по потреби.


5. ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ
Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања. Сваком пројекту ће бити додељено максимално по 300.000 динара.

По потписивању уговора, средства ће бити уплаћена носиоцу пројекта. Након завршетка пројекта, у склопу завршног извештаја, доставља се детаљан финансијски извештај уз који се прилаже комплетна финансијска документација (рачуни, фактуре).6. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА
Трајање пројеката за компоненту А и Б је шест месеци.


7. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЕ
Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем формулара доступног на веб страници Министарства здравља. Предлози пројеката се достављају искључиво препорученом поштом и то један оверен и печатиран примерак и у електронској форми на једном ЦД – у. Поред обавезних докумената, достављају се у једном примерку и остала пратећа документа: Споразум о сарадњи здравствене установе и невладине организације и списак чланова Управног и Надзорног одбора здравствене установе. Пријаве морају бити потписане од стране одговорних лица здравствене установе и НВО.


8. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријава по овом позиву је 30.06.2009. године.
Адреса је:
Министарство здравља Републике Србије, Немањина 22 – 24, 5. спрат, канцеларија 11, на име одговорне особе, Др Дубравка Шарановић Рацић.


9. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА
Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи јавно на својој веб страници у року од месец дана по истеку рока за пријаву пројеката.


Водич кроз процедуру конкурса за подршку здравственим пројектима у оквиру Декаде Рома је доступан на веб страни Министарства здравља.


Образац за писање предлога пројекта (doc) 187 KB
Табеларни буџет (xls) 18 KB

 


Рок за подношење пријава пројеката продужен је до 30.06.2009. године.

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана