www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 26.06.2017.

Превенција ризичних облика понашања код деце и омладине

        

 

 

У складу са слоганом Светског дана борбе против дрога „Listen First - Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe“ Министарство здравља има активно учешће у развоју програма за превенцију ризичних облика понашања код деце и омладине, како би им се обезбедио здрав и безбедан начин одрастања.

            Стратегија о спречавању злоупотребе дрога за период 2014–2021. године је као приоритет поставила побољшање доступности и ефикасности мера за смањење потражње дрога, кроз примену стандарда квалитета у превенцији (универзална, селективна и индикована), развијање ефикасних превентивних програма чији је циљ да се смањи или одложи почетак употребе дрога са посебном пажњом усмереном ка рањивим маргинализованим групама.

            Акционим планом за спровођење Стратегије о спречавању злоупотребе дрога за период 2014–2017. године планирано је повећање квалитета програма универзалне превенције и побољшање система спровођења и координације активности превенције међу децом и омладином, као и повећање доступности и квалитета програма селективне и индиковане превенције.

            Министарство здравља је покренуло иницијативу за увођење превентивног програма за спречавање ризичног понашања код деце и омладине по моделу који се успешно спроводи у Израелу. Носиоци ових активности Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта.

            Програмске активности ће се одвијати у четири основне школе, које по територијалним обележјима припадају предграђима четири регионална центра (Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш). Све активности ће се спроводити у складу са препорукама и стандардима квалитета превенције које је развио UNODC.

            Циљну групу програма чине ученици петог и шестог разреда основних школа. Задатак разредних старешина и наставника који су свакодневно у непосредном контакту са децом, је да програм афирмишу међу оним ученицима који немају могућност за квалитетним структуирањем слободног времена, бављењем спортом или неким другим ваншколским активностима, па и додатном подршком у учењу, или из било ког разлога спадају у групу деце са потенцијално ризичним понашањем. Овим програмом би деци било омогућено да два пута недељно добију подршку у учењу, али би им се за узврат обезбедило и вишегодишње тренирање фудбала, такође два пута недељно.

            Програм ће се реализовати кроз две компоненте: едукативну и спортску.

            Едукативна компонанта подразумева да ће се за групу ученика који су укључени у спорт организовати образовна подршка, два пута недељно у трајању од 45 минута. Подршку ће пружати волонтери одговарајућег образовног профила уз претходну обуку коју ће спровести стучњаци из Израела. Едукативна компонента предвиђена је у виду помоћи ученицима у школском учењу, изради домаћих задатака, али ће се бавити и другим едукативним и превентивним темама, чији ће задатак бити промовисање здравих стилова живота, јачање психо-физичког здравља младих и превенција ризичног понашања (употреба психоактивних супстанци и насиља).  Кроз низ одговарајућих тематских јединица из области здравих стилова живота, програм помаже у оснаживање младих, развоју позитивног понашања ученика и бољег успеха у школи кроз промовисање толеранције, ненасилног решавања сукоба, осећаја припадности школи, пријатељства, емпатије, здравих навика.

            Спортска компонента обухвата тренинге фудбала које спроводе лиценцирани тренери или наставници физичког васпитања. На крају школске године, организоваће се турнир, како би се оснажило уверење ученика у сврсисходност учешћа у програму и ојачала мотивација за наставак учествовања и наредне школске

            Циљ програма је допринос развоју бољег друштва у Србији и превенција ризичног понашања кроз рано образовање и спортске активности. Програм оснажује вредности као што су узајамно поштовање, подизање самопоуздања и самопоштовања ученика, толеранција, позитиван однос према школи и учењу, побољшање успеха у школи, превенција насилних облика понашања, промовисање здравих стилова живота и  превенција здравствено и друштвено ризичних понашања (конзумирање алкохола, цигарета, употреба психоактивних супстанци, насиље).

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана