www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 05.01.2017.

Набавка опреме за КЦ Ниш

Министарство здравља спроводи отворени поступак јавне набавке чији је предмет набавка добара – ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА НИШ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧЕТИРИ КЛИНИЧКА ЦЕНТРА У СРБИЈИ“, редни број набавке ЈН 08/2016.

Техничку спецификацију опреме је припремио стручни тим састављен од специјалиста различите струке Клиничког центра Ниш и других стручних комисија,  а сходно потребама Клиничког центра Ниш.

Конкурсна документација је сачињена у складу са начелом економичности поступка а на основу исказаних потреба установе за коју се набавка спроводи.

Министарство здравља није утицало на припрему и дефинисање конкурсне документације.

Једина намера Министарства здравља била је да се не понове неки случајеви, из не тако давне прослости, када су због неразумних одуговлачења приликом набавке медицинске опреме, а које су трајале и по неколико година, испаштали искључиво наши грађани. И управо у намери да се учини све како не би поново дошли у ситуацију од пре неку годину, када су појединачни и лични интереси били испред општих интереса наших градјана, Министарство здравља позива стручну јавност и представнике медија да узму учешће у тендерској комисији за набавку опреме за нови КЦ Ниш и испрате да ли је све урађено у складу са законима, да ли је постигнута најповољнија цена и да ли је за ту цену добијена најквалитетнија опрема, која испуњава савремене светске стандарде.

Приликом расписивања тендера за набавку опреме за КЦ Ниш, наручилац се руководио принципом економије обима, очекивања јефтиније понуде, а посебно могућности истовременог и правовременог извршења целокупног предмета јавне набавке, по начелу 'кључ у руке', обзиром да наручилац набавља медицинску опрему за комплетно нову зграду Клиничког центра за коју има потребу да профункционише у најкраћем могућем року у пуном обиму и у складу са правилима медицинске струке, као једина таква установа највишег терцијарног нивоа здравствене заштите у овом делу Србије, ка којој гравитира више од два милиона грађана. Овако сачињеном конкурсном документацијом наручилац добија Клинички центар  који ће бити у потпуности функционалан у најкраћем року, а такође добија се јединствени гарантни рок на опрему који ће економски умногоме олакшати рад Клиничког центра.

Наручилац је испитао тржиште пре састављања конкурсне документације и установио да постоји доста потенцијалних понуђача који могу извршити уговорне обавезе тражене у овој набавци. Конкурсна документација сачињена је искључиво на основу потреба КЦ Ниш. Наручилац је следећи начела ефикасности и економичности сачинио конкурсну документацију која није обликована по партијама а у складу са чланом 9,10,11 и 12 Закона о јавним набавкама. Решењем Управе за јавне набавке бр.118-01- 80/16 од 18.12.2016.године, именован је грађански надзорник чија је обавеза да надгледа поступак јавне набавке и врши увид у целокупни поступак. У складу са наведеним, грађански надзорник није имао примедби.

Покажи послате коментаре (0)
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана