www.zdravlje.gov.rs
Са подацима од: 02.02.2011.

Најчешће постављана питања у вези примене Зaконa о заштити становништва од изложености дуванском диму

1. Шта се сматра угоститељским објектом у саставу другог затвореног радног и јавног простора у коме је пушење забрањено?

Под угоститељским објектом, у складу са чланом 2. тач. 10) и 12) Закона, сматра се функционално повезан и посебно уређен и опремљен простор који испуњава прописане минималне техничке услове и санитарно-хигијенске услове за пружање угоститељских услуга, односно за обављање угоститељске делатности (ресторан, бар, кафе, кафић и други објекат у коме се служи и конзумира храна и пиће), а угоститељем се сматра привредно друштво, предузетник или огранак домаћег или страног правног лица који обавља угоститељску делатност.

Имајући у виду чињеницу да су наведене дефиниције преузете из Закона о туризму ("Службени гласник РС", бр. 36/09), угоститељским објектом сматра се објекат који испуњава услове у смислу тог закона, односно који је добио одобрење надлежног органа јединице локалне самоуправе и који је уписан у Регистар привредних субјеката, као субјекат који обавља угоститељску делатност.

С обзиром да је, сходно чл. 5, 6. и 7. Закона, пушење забрањено у угоститељским објектима који се налазе у саставу другог затвореног радног и јавног простора у коме је пушење забрањено, мишљења смо да се под угоститељским објектом који се налази у саставу другог затвореног радног и јавног простора у коме је пушење забрањено сматра угоститељски објекат који је физички и функционално повезани са простором у коме је пушење забрањено, односно кад са тим простором има заједнички спољни улаз или је са њим повезан изнутра, као и у случају када је путем припадајућег простора или на други начин повезани са простором у коме је пушење забрањено (заједничји струјомер и мокри чвор, повезаност путем лифта, степеништа, оставе и сл.). У угоститељском објекту који испуњава било који од напред наведених услова пушење је забрањено, с обзиром да се сматра угоститељским објектом који је у саставу другог објекта у коме је пушење забрањено.

Имајући у виду напред изнето, у угоститељским објектима који нису у саставу другог радног и јавног простора у коме је пушење забраено, односно који не испуњавају напред наведене услове, односно који имају посебан улаз који је физички одвојен од другогог простора у коме је пушење забрањено, као и који истовремено имају у потпуности одвојен струјомер, мокри чвор, лифт, степениште, оставу и сл, пушење је дозвољено под условима прописаним чл. 5, 6. и 7. Закона.
    

2. Да ли је и под којим условима пушење дозвољено у установама социјалне заштите за смештај и пружање других услуга пензионерима и старим лицима – домови пензионера?

У складу са чланом 9. став 1. тач. 1) Закона, пушење је дозвољено у просторијама у којима бораве корисници установа социјалне заштите за смештај непокретних и тешко покретних лица, особа са инвалидитетом, душевно оболелих лица, као и лица која су ометене у развоју. Поред тога, чланом 10. Закона, прописани су услови које морају испуњавати посебно одређене просторије, и то:
1) да је на основу писменог документа одговорног лица одређена као просторија у којој је пушење дозвољено;
2) да је на спољним вратима истакнуто обележје да је то соба у којој је пушење дозвољено;
3) да има плафон и да је, осим што има врата и прозоре, потпуно затворена са свих страна тврдим зидовима од пода до плафона;
4) да из вентилационог система ваздух из просторије у којој је пушење дозвољено не допире у друге просторије у којима пушење није дозвољено;
5) да се врата не отварају у просторију у којој пушење није дозвољено, изузев ако та просторија има врата која се механички затварају одмах по употреби.

Имајући у виду да је дом пензионера установа социјалне заштите за смештај и пружање других услуга пензионерима и старим лицима у складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (''Службени гласник РС'' бр. 36/91, 79/91-др. закон, 33/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 67/93, 46/94, 48/94-др. закон, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05-др. закон и 115/05), дом пензионера се може сматрати установом социјалне заштите у смислу члана 9. став 1. Закона. Сходно томе, постоји правни основ да одговорно лице одреди просторије у којима бораве непокретна и тешко покретна лица, особе са инвалидитетом, душевно оболела лица, као и лица ометена у развоју као просторије у којима је пушење дозвољено. Истичемо да све просторије у којима је пушење дозвољено морају испуњавати услове прописане чланом 10. Закона.

У другим просторијама, односно у просторијама у којима не бораве непокретна и тешко покретна лица, особе са инвалидитетом, душевно оболела лица, као и лица ометена у развоју пушење је забрањено (простор у коме бораве покретна и друга лица која не испуњавају напред наведене услове), као и у радним просторијама у којима бораве запослени у тим установама – пушење је забрањено.

Поред тога, сходно члану 3. став 2. Закона, пушење је забрањено и у простору који се, у смислу овог закона, не сматра затвореним јавним простором, а који је функционални део простора у коме се обавља делатност здравствене заштите, васпитања и образовања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, укључујући и дворишни простор, као и отворени простор за одржавање позоришних, биоскопских и других врста представа. Сходно томе, пушење је забрањено и на отвореном простору који је функционални део простора у коме се обављају наведене делатности, односно пушење је забрањено и на отвореном простору установа социјалне заштите за пружање услуга пензионерима и старим лицима – домови пензионера (дворишни простор и сл. који је финкционални део дома за пензионере).


3. Да ли је пушење забрањено у установама за смештај ученика и студената?

У складу са чланом 3. члану 3. ст. 1. Закона, пушење је забрањено у сваком затвореном радном и јавном простору, под условима прописаним овим законом.

Сходно члану 2. тачка 7) Закона, јавни простор је сваки затворени простор доступан грађанима, односно намењен заједничкој употреби, без обзира на власништво над тим простором као што је: простор у коме се обавља делатност државне управе или локалне самоуправе, здравствена заштита, васпитање и образовање, друштвена брига о деци, социјална заштита, култура, спорт и рекреација, угоститељство и туризам (ресторани, кафићи, клубови, дискотеке и др.), медији, простор у коме се обавља снимање и јавно емитовање, као и сваки простор за састанке и јавна окупљања грађана, објекти у којима се обавља трговинско-услужна делатност, кладионице, коцкарнице, играчнице и друге просторије у којима се обавља делатност игара на срећу, као и сваки повезани и други припадајући затворени простор, као што су ходници, лифтови, степеништа, предворја, заједничке просторије, тоалети, чекаонице, кантине, помоћни објекти, магацини, гараже, службена возила за превоз људи или робе и др.

Имајући у виду чињеницу да установе за смештај ученика и студената представљају установе студентског стандарда, односно установе које се у смислу напред наведеног сматрају ''затвореним јавним простор који је доступан грађанима, односно намењен заједничкој употреби'' пушење је у том простору забрањено.

Имајући у виду да чланом 3. став 2. Закона који се односи на забрану пушења на отвореном простору који је функционални део простора у коме се обављају одређене делатности, нису обухваћене установе за смештај ученика и студената, не постоји правна сметња да се пушење дозволи на отвореном простору који припада овим установама, као и на терасама које су функционални део тог простора.


4. Да ли је пушење дозвољено у објектима у којима се обавља делатност игара на срећу?

С обзиром на то да је у складу са чланом 3. члану 3. ст. 1. Закона, пушење забрањено у сваком затвореном радном и јавном простору, као и да се јавним простором у смислу члана 2. тачка 7) Закона сматра сваки затворени простор доступан грађанима, односно намењен заједничкој употреби, пушење је забрањено у кладионицама, коцкарницама, играчницама и другим просторијама у којима се обавља делатност игара на срећу.

Из наведеног се може закључити да је пушење забрањено у свим објектима у којима се обавља делатност игара на срећу, осим изузетка из члана 3. ст. 8-10. Закона – изузетак је прописан за оне објекте у којима се обавља делатност игара на срећу, а који имају статус играчнице на основу решења министарства надлежног за послове финансија, односно који се сматрају играчницама у смислу Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр. 84/04 и 85/05).

Из напред изнетог произилази да је пушење дозвољено у објектима у којима се обавља делатност игара на срећу који испуњавају следеће услове:
1) објекат има статус играчнице (регистрован је као играчница, а не као друга врста делатности игара на срећу – на пр. кладионица, коцкарница, слот клуб и др),
2) употребни део играчнице је одвојен од остатка играчнице путем регистрационих пунктова на којима се играчи морају регистровати приликом уласка, односно изласка из тог дела играчнице; у том простору се непосредно приређују игре на срећу (на столовима за игру, аутоматима и сл.); за тај простор у сваком тренутку постоји евиденција регистрованих лица која се налазе у том делу играчнице, тако што се сваки улазак или излазак лица региструје путем електронског читача посебних чланских картица које издаје приређивач игара на срећу,
3) одговорно лице је донело одлуку да је пушење дозвољено у употребном делу играчнице.

Напомињемо да је овим чланом дата могућност, а не обавеза одговорном лицу да дозволи пушење у употребном делу играчнице, те се сходно томе одговорно лице може определити да забрани пушење у играчници.

Поред  тога, поставило се и питање примене Закона у простору у коме се поред обављања делатности игара на срећу обавља и угоститељска делатност. Уколико је објекат, поред делатности игара на срећу, регистрован и за обављање угоститељске делатности у складу са прописима којима се уређује туризам, односно уколико је добио одобрење надлежног органа јединице локалне самоуправе и који је уписан у Регистар привредних субјеката, као субјекат који обавља угоститељску делатност, сматрамо да постоји правни основ да се на део тог објекта у коме се обавља угоститељска делатност примене одредбе чл. 5, 6. и 7. Закона.

Сходно томе, у делу простора у коме се обавља угоститељска делатност може се дозволити пушење на начин прописан чл. 5, 6. и 7. Закона, док је у другом делу у коме се обавља делатност игара на срећу пушење забрањено, осим уколико тај простор представља играчницу и испуњава напред наведене услове.


5. Да ли се у издвојеним управним зградама привредних друштава која обављају одређене делатности из члана 3. став 5. Закона може одредити просторија намењена искључиво за пушење?

С обзиром на то да је пушење забрањено у сваком затвореном радном и јавном простору, послодавцу је чланом 3. став 5. Закона дата могућност да одреди посебну просторију намењену искључиво за пушење, с тим што не постоји обавеза послодавца да одреди такву просторију. Међутим, оваква могућност није предвиђена за одређене делатности, па и делатност државне управе и локалне самоуправе, здравствене заштите, васпитања и образовања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, културе, спорта и рекреације, производње, контроле и промета лекова, производње, смештаја и промета животних намирница, друштвене исхране, медија и простора у коме се обавља снимање и јавно емитовање, састанци и јавна окупљања грађана.

Имајући у виду чињенциу да Закон, у објектима у којима се обавља делатност из члана 3. став 5. Закона, не прави разлику у односу на управну зграду (пословно – технички и други административни послови) у односу на производни погон, односно простор у коме се обавља наведена делатност, може се закључити да не постоји правни основ да се у управним зградама привредних друштава која обављају делатности из члана 3. став 5. одреди просторија намењена искључиво за пушење.


6. Да ли се шанк угоститељског објекта сматра употребном површином у случају када се не користи за послуживање хране и пића?

Полазећи од одредби чл. 5, 6. и 7. Закона,  у укупну употребну површину угоститељског објекта урачунавају се сви столови, пултови, шанкови и друге површине на којима се служи храна или пиће.

Сходно томе, шанкови и пултови на којима се не служи храна и пиће (не употребљавају их корисници тог простора, не конзумира се храна или пиће седећи или стојећи), односно који служе за функционалну поделу простора угоститељског објекта или као радна површина, не урачунавају се у употребну површину у смислу чл. 5, 6. и 7. Закона.


7. Како и под којим условима се спроводи забрана пушења у делатности медија, односно смимања и јавног емитовања?

У складу са чланом 2. тачка 6) Закона, радни простор је сваки затворени простор који служи за обављање послова, као и сваки повезани и други припадајући затворени простор, као што су ходници, лифтови, степеништа, предворја, заједничке просторије, тоалети, чекаонице, кантине, помоћни објекти, магацини, гараже, службена возила за превоз људи или робе и др.

Сходно члану 2. тачка 7) Закона, јавни простор је сваки затворени простор доступан грађанима, односно намењен заједничкој употреби, без обзира на власништво над тим простором, а који се односи и на простор у коме се обавља делатност медија, као и простор у коме се обавља снимање и јавно емитовање.

Из наведеног се може закључити да је пушење забрањено у сваком затвореном простору у коме се обавља делатност медија, као и снимања и јавног емитовања. То практично значи да се у простору у коме се снима, односно јавно емитује не може пушити и то како запослена лица, тако и гости учесници програма и друга лица, односно пушење је забрањено у свим емисијама које се емитују путем средстава јавног информисања (укључујући и reality show).

Такође, сходно члану 3. став 2. Закона, пушење је забрањено и у простору који се, у смислу овог закона, не сматра затвореним јавним простором, а који је функционални део простора у коме се обавља делатност здравствене заштите, васпитања и образовања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, укључујући и дворишни простор, као и отворени простор за одржавање позоришних, биоскопских и других врста представа. С тим у вези постављено је питање да ли је пушење дозвољено у емисијама које имају карактер reality show на отвореном простору у односу на објекат где се тај програм снима и емитује. Имајући у виду чињенцу да reality show представља одређену врсту представе, сходно члану 3. став 2. Закона, пушење је забрањено и на отвореном простору који је функционални део објекта у коме се reality show снима и емитује.

С обзиром на то да је пушење забрањено у сваком затвореном радном и јавном простору, послодавцу је чланом 3. став 5. Закона дата могућност да одреди посебну просторију намењену искључиво за пушење (напомињемо да Законом није прописана обавеза послодавца, већ само могућност да одреди просторију намењену искључиво за пушење). Међутим за одређене делатности, ставом 5. овог члана, искључена је могућност одређивања овакве просторије, а којима је обухваћена и делатност медија и јавног емитовања, тако да се може закључити да послодавац у области медија и јавног емитовања не може одредити просторију намењену искључиво за пушење.
        
Међутим, имајући у виду да чланом 3. став 2. Закона није обухваћена делатност медија, односно снимања и јавног емитовања, не постоји забрана да се пушење дозволи на отвореном простору, односно тераси која је функционални део затвореног простора медија, под условом да се на том простору не обавља делатност снимања и јавног емитовања.

        
8. Да ли је пушење дозвољено у службеним возилима када се она користе у ''приватне сврхе''?

Имајући у виду чињеницу да је, у складу са чланом 4. став 1. Закона, пушење забрањено у јавном превозу, као и да су наведеним обухваћена и сва возила када се користе као службена возила за превоз путника или робе, може се закључити да пушење није дозвољено у службеном возилу, без обзира на то да ли такво возило користи једно или више запослених лица, односно и да ли се оно континуирано или спорадично користи у сврхе обављања делатности или у ''приватне сврхе'' одређеног лица.

Наиме, службена возила су по свом карактеру намењена превозу путника, односно службених лица и регистрована су као службена возила одређеног правног лица, те Законом није прописан изузетак за случај да се у одређеном периоду та возила користе, како се то у питањима наводи, у ''приватне сврхе'', односно ако су дата на коришћење једном запосленом лицу, већ напротив постоји потпуна забрана пушења у службеном возилу.


9. Да ли је пушење дозвољено на позоришној сцени, односно за потребе снимања филма?

С обзиром на то да је чланом 3. став 1. Закона пушење забрањено у сваком затвореном радном и јавном простору, па и простору у коме се обавља културна делатност, као и да је ова делатност обухваћена и чланом 3. став 2. Закона, пушење је забрањено у позоришту, као и на отвореном простору за одржавање позоришних представа.

Међутим, како закон не уређује питање пушења у сврху уметничког изражавања, а имајући у виду потребу слободе уметничког изражавања, односно значај веродостојног приказивања личности и догађаја у позоришној представи, мишљења смо да не постоји правна сметња да, изузетно, на сцени могу пушити глумци (на сцени и за потребе сценског приказа личности и догађаја). Међутим, пушење није дозвољено у другим просторијама позоришта, као ни на отвореном простору за одржавање позоришних представа.

Поред тога, узимајући у обзир потребу заштите корисника и запослених у позоришту, препоручујемо да се у сврху сценског пушења користе производи који у себи не садрже дуван, односно посебни производи намењени управо ради коришћења у позоришним предтавама (тзв. сценска цигарета), каква је пракса и у пзориштима у земљама Европске уније.

Такође, истичемо да се напред изнето односи и на снимање филмских сцена а полазећи од потребе уметничког изражавања у тој области. Напомињемо да је пушење у радном и јавном простору дозвољено искључиво глумцима ради снимања филске сцене, односно да` пушење није дозвољено другим лицима која нису глумци (ауторима и члановима филмске екипе) који у том простору бораве у циљу снимања филма, односно филмске сцене.


10. Да ли се у оквиру објекта у коме се обавља угоститељска делатност и истовремено делатност игара на срећу, ако је објекат испод 80м2 у целини може дозволити пушење, односно да ли се у објекту који је већи од 80м2 може поделити простор на 50% простора у коме је пушење дозвољено и 50% простора у коме није дозвољено пушење, с тим да део који је преграђен пултом у коме се примају опкладе и уплате за аутомате за игре на срећу, буде део у коме је пушење забрањено?

С обзиром да постоје правни субјекти који су уједно, у складу са Законом о играма на срећу, добили дозволу надлежног министарства за обављање делатности игара на срећу, као и дозволу надлежног органа за обављање угоститељске делатности, на истом простору, односно с обзиром на чињеницу да не постоји правна сметња на основу прописа којима се уређују игре на срећу,  као и прописа којима се уређује угоститељска делатност да се исте обављају у заједничком простору, неопходно је ове чињенице узети у обзир приликом утврђивања начина примене Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму.

С тим у вези, ако се не може организовати делатност игара на срећу и угоститељска делатност, у заједичком простору, у погледу примене одредаба Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, како је то наведено у одговору на постављено питање под бројем 4  у мишљењу овог министарства број: 011-00-7/2011-03 од 13.01.2011. године, с обрзиром да се на свим местима где се обавља угоститељска делатност уједно обавља и делатност игара на срећу, а полазећи од специфичности игара на срећу које се организују, сматрамо да се у таквим случајевима примењују одредбе Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму која се односе на угоститељске објекте за исхрану и пиће, односно чл. 5 до 7. наведеног закона.

Наиме, у објектима у којима се уједно обавља делатност игара на срећу и угоститељска делатност и то на свим местима на којима се служи храна и пиће уједно се обавља и делатност игара на срећу, ако је простор већи од 80м2  може се извршити подела простора, односно одредити посебна просторија намењене искључиво за пушење у складу са чланом 5. и 6. Закона, односно уколико је простор мањи од 80м2 одговорно лице може одредити да тај простор буде у целини простор у коме је пушење забрањено или као простор у коме је пушење дозвољено, у складу са чланом 7. Закона.Стојимо вам на располагању за сарадњу у погледу примене Закона о заштити становништава од изложености дуванском диму.

Захваљујемо се на сарадњи.

Покажи послате коментаре (4)
Vladimir 13.2.2014. - 19:47
Kako je moguce da svi brendovi i modeli elektronskih cigareta koji se prodaju u Srbiji, laboratorijski ispitane i odobrene od Ministarstva zdravlja Republike Srbije pod istim br. rešenja 1/0-03 UP 14241. Umbrella, Medisana, eGo-t...
Aleksandar 22.5.2013. - 14:56
Da li se i kako zakon odnosi na koriscenje elektronske cigarete?
Ivan 22.2.2011. - 16:39
Potrebno je biti sudski tumac
Danica 2.2.2011. - 17:16
HM...
Убаци нови коментар
Име:
Коментар:
 
Министарство здравља Републикe Србијe, Немањина 22-26
Сва права задржана